Midlertidig ansettelse: Når har du krav på fast ansettelse?

Hovedregelen er at en arbeidstaker skal ansettes fast. Det vil si at arbeidsforholdet er tidsubegrenset og løper frem til arbeidsavtalen blir sagt opp av enten arbeidsgiver eller arbeidstaker.

Arbeidsmiljøloven åpner for at en arbeidstaker i en del tilfeller kan ansettes i en midlertidig stilling for en bestemt tidsperiode. Ved midlertidig ansettelse avsluttes arbeidsforholdet uten oppsigelse når den avtalte arbeidsperioden har utløpt.

Arbeidsgivers adgang til å benytte midlertidig ansettelse er undergitt begrensninger og kan bare brukes dersom vilkårene i arbeidsmiljøloven § 14-9 2. ledd er oppfylt. Dersom det ikke på lovlig måte er avtalt midlertidig ansettelse, skal arbeidstaker anses som fast ansatt.

Når kan midlertidig ansettelse avtales?

Midlertidig ansettelse kan avtales når det er et reelt behov for at ansettelsen er midlertidig. Det vil typisk være aktuelt ved sesongarbeid, ekstrahjelp, vikariater og prosjektarbeid. Arbeidsmiljøloven åpner også opp for at det kan avtales midlertidig ansettelse i en periode på 12 måneder uten å måtte vise til noen spesiell grunn, eller et spesielt behov.

At arbeidsforholdet er ment å være midlertidig må fremgå av arbeidsavtalen.

Krav på fast ansettelse dersom arbeidsforholdet fortsetter utover avtalens utløp

Dersom arbeidstaker fortsetter å jobbe i den midlertidige stillingen etter utløpet av den avtalte arbeidsperioden, vil arbeidstaker raskt anses som fast ansatt med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt.

Det er ikke tilstrekkelig at det er tatt forbehold om forlengelse av den midlertidige ansettelsen.

Krav på fast ansettelse etter «treårsregelen» og «fireårsregelen»

En arbeidstaker som sammenhengende i mer enn fire år har vært midlertidig ansatt for å utføre arbeid av midlertidig karakter vil ha krav på fast ansettelse.

Tilsvarende vil en arbeidstaker som sammenhengende har vært midlertidig ansatt i et vikariat eller på generelt grunnlag i mer enn tre år, ha krav på fast ansettelse.

Dersom en arbeidstaker har vært sammenhengende midlertidig ansatt i en kombinasjon av de ulike grunnlagene, vil han eller hun ha krav på fast ansettelse dersom den midlertidige ansettelse har vart i mer enn tre år.

Hva betyr sammenhengende midlertidig ansatt?

Det er ikke nødvendig at en ny midlertidig ansettelse starter opp dagen etter et utløpt midlertidig ansettelsesforhold for at kravet til sammenheng skal være oppfylt.

Midlertidige ansettelser med kortere avbrudd mellom ansettelsesforholdene vil normalt fremdeles anses som sammenhengende. Hvor lange avbrudd som aksepteres uten at ansettelsesforholdet anses som brutt, må vurderes konkret hvor det blant annet må ses hen til begrunnelsen for avbruddet. Et avbrudd på mindre enn 14 dager vil antakelig ikke være tilstrekkelig for å anse ansettelsesforholdet som avbrutt.

Dersom arbeidsgiver legger opp til at det skal være opphold mellom to ansettelsesperioder kun for å etablere et avbrudd for å omgå tre- og fireårsregelen, kan avbruddene ikke tillegges vekt.

Ved beregning av ansettelsestid skal det ikke gjøres fradrag for arbeidstakers fravær.

Gir fast ansettelse rett til ansettelse på full tid?

Hovedregel om fast ansettelse må imidlertid ikke blandes med krav om ansettelse på full tid. Arbeidsmiljøloven har ingen nedre grense for hvilken stillingsprosent som kan avtales.