Erstatning ved usaklig oppsigelse

Det er strenge krav oppsigelser. Det er krav til hvordan oppsigelsen skal leveres, krav til innholdet, men aller viktigst; oppsigelsen skal ha en saklig grunn (altså en «saklig oppsigelse«). Brudd på reglene om saklig grunn, medfører normalt at oppsigelsen er ugyldig. Men hvilke rettigheter har du ved en ugyldig/usaklig oppsigelse?

Rett til å beholde jobben?

Er oppsigelsen ugyldig, betyr det at du ikke er sagt opp, og har rett til å fortsette i stillingen. Pass da på at du krever å stå i stillingen, og nedlegger påstand i stevning til retten om ugyldighet. I mange tilfeller har man i en slik situasjon en så belastende konflikt med arbeidsgiver at man ikke ønsker å fortsette i stillingen.  Likevel kan man kreve erstatning.

Erstatningskrav ved usaklig oppsigelse

Retten til erstatning ved usaklig oppsigelse er nedfelt i arbeidsmiljøloven § 15-12 (2).

Det sentrale er at retten skal fastsette erstatningen til et beløp som er rimelig. I denne rimelighetsvurderingen skal det ses hen til økonomisk tap, arbeidsgivers og arbeidstakers forhold og omstendighetene for øvrig. Erstatningsfastsettelsen er altså noe skjønnsmessig, og foretas etter en helhetsvurdering hvor man ser på flere momenter.

Les også om regler for oppsigelsestid her.

Oppreisningserstatning/erstatning for ikke-økonomisk tap

Man snakker gjerne om “oppreisningserstatning”  som er erstatning for ikke -økonomisk tap og erstatning for økonomisk tap. Merk deg at det er hensiktsmessig at retten skiller ut hva som er erstatning for ikke-økonomisk tap. Dette fordi slik erstatning er fritatt for inntektsskatt opp til et visst nivå.

Siden man skal se hen til arbeidsgivers forhold, kan man  typisk “straffe” en arbeidsgiver som har opptrådt særlig krenkende eller uaktsomt. Desto mer usaklig oppsigelsen eller avskjeden er, desto større erstatning. Også andre forhold spiller inn.   Man ser hen til hvor belastende situasjonen har vært for den ansatte, og hvordan arbeidsgiver har opptrådt. Vi har saker hvor arbeidsgiver i tillegg til å avskjedige den ansatte også har levert en anmeldelse til politiet for forhold der den ansatte har vært uskyldig. Dette vil få betydning for størrelsen å oppreisningsbeløpet. I “normale” saker vil nivået gjerne ligge i størrelsesorden 50 000 til 100 000, men i de grove tilfellene, er man godt over kr 100 000.

Erstatning for økonomisk tap

Erstatning for økonomisk tap tilsvarer normalt tapt arbeidsinntekt i stillingen man er oppsagt fra frem til domsavsigelse. I tillegg kan det legges til forventet tap av inntekt for fremtiden, der det må påregnes vanskelig for arbeidstaker å få ny jobb. Det er sjelden man får for mer enn 2 års inntektstap fremover i tid, men i særlige tilfeller kan det tenkes lengre perioder. Dette typisk ved eldre arbeidstakere som vil ha vansker med å få arbeid.

Dersom arbeidstaker i perioden frem til domsavsigelse har fått nytt arbeid, så kan dette tas hensyn til og gjøres fradrag for. Det er imidlertid ingen automatikk i dette, og det gjøres fradrag kun om arbeidstaker har vært forholdsvis lenge ute av stillingen.

Merk det at utbetalinger av dagpenger ved arbeidsledighet fra NAV ikke skal komme til fradrag i erstatningen. Dette kan nemlig Nav kreve tilbakebetalt fra arbeidstaker om han tilkjennes erstatning. Erstatningen – med unntak av oppreisningserstatning – er å anse som kompensasjon for inntekt, og kan dermed også “motregnes” av NAV. Erstatning for økonomisk tap er derfor også skattepliktig.