Formkrav ved oppsigelse

Formkravene ved oppsigelse fremgår av arbeidsmiljøloven § 15-4. Bestemmelsen gjelder også ved oppsigelse i prøvetid og ved avskjed. Arbeidsmiljøloven har svært strenge formkrav for oppsigelse av en ansatt.

Krav om skriftlighet

Det er et grunnvilkår at oppsigelse skal være skriftlig. Kravet om at oppsigelsen skal være skriftlig gjelder i utgangspunktet for både arbeidsgiver og arbeidstaker. For arbeidstaker er det et absolutt krav, hvilket betyr at en muntlig oppsigelse vil være ugyldig, mens for arbeidstaker vil det være en ordensforskrift. En oppsigelse fra arbeidsgivers side skal leveres arbeidstaker personlig eller sendes per rekommandert forsendelse til denne.

Krav til innhold

Oppsigelsen skal gi en orientering om følgende forhold:

  • Arbeidstakerens rett til å kreve forhandling og reise søksmål.
  • Arbeidstakerens rett til å stå i stillingen mens saken pågår.
  • Hvilke frister som gjelder for å kreve forhandling, reise søksmål og for å fortsette å stå i stillingen.
  • Hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell sak for domstolene.
  • Arbeidstakeren kan kreve forhandlinger med arbeidsgiver. Et slikt krav må fremsettes skriftlig innen to uker etter at oppsigelsen ble mottatt.
  • Arbeidsgiver skal besørge at et forhandlingsmøte ved oppsigelse blir avholdt snarest mulig, og senest innen to uker etter kravet ble mottatt. Det er adgang for både arbeidsgiver og arbeidstaker å ta med egen rådgiver til forhandlingsmøtet, som for eksempel advokat eller tillitsvalgt.

Dersom forhandlingene ikke resulterer i enighet, må arbeidstaker reise søksmål innen åtte uker fra forhandlingene ble avsluttet. Dersom det ikke er avholdt forhandlinger, regnes fristen fra oppsigelsen er mottatt.

Hvis arbeidstaker kun krever erstatning, vil søksmålsfristen være seks måneder fra oppsigelsen fant sted. Hvis oppsigelsen ikke er skriftlig eller ikke oppfyller formkravene, løper ingen søksmålsfrist. Hvis arbeidstaker har anlagt søksmål innen fire måneder, anses som hovedregel oppsigelsen ugyldig.

Dersom oppsigelsen skyldes nedbemanning eller andre forhold i virksomheten, skal arbeidstaker dessuten opplyses om at denne har fortrinnsrett ved en eventuell ny stilling i virksomheten. Dersom arbeidstakeren krever det, skal arbeidsgiveren opplyse skriftlig om årsaken til oppsigelsen.

Les også om endringsoppsigelse her.

Virkningene av manglende overholdelse av formkrav ved oppsigelse

En oppsigelse fra arbeidsgiver som ikke er skriftlig og heller ikke inneholder de opplysninger som fremgår ovenfor, skal som hovedregel kjennes ugyldig, forutsatt at søksmål er reist innen fire måneder. Dette betyr at oppsigelsen ikke anses skjedd og at arbeidstakeren fortsatt står i stillingen. En ugyldig oppsigelse vil i tillegg gi arbeidstakeren rett til erstatning.

Les mer om erstatning ved usaklig oppsigelse her.