Oppsigelse på grunn av ordrenekt?

Ordrenekt foreligger når arbeidstakeren nekter å utføre arbeid som denne er pålagt av arbeidsgiveren. Arbeidstakeren har gjennom ansettelsesavtalen i utgangspunktet akseptert at han eller hun må følge ordre, pålegg eller instrukser som arbeidsgiveren gir.

En arbeidsgiver må imidlertid ha et rettslig grunnlag for å gi arbeidstakeren pålegget. Dette vil være hjemlet i arbeidsgivers styringsrett. Arbeidsgivers styringsrett innebærer at denne kan organisere, fordele og kontrollere arbeidstakerens arbeid.

Dersom arbeidstakeren nekter å utføre en ordre som arbeidsgiveren gir, og dette anses som en rettmessig ordre, vil det kunne innebære et brudd på lojalitetsplikten som kan gi grunnlag for avskjed eller oppsigelse. Det er viktig at arbeidsgiveren ber arbeidstakeren om å klargjøre hva som er årsaken til at denne nekter å utføre ordren, før en vurderer å bruke oppsigelse eller avskjed. Det kan hende dette beror på en misforståelse, og det er derfor viktig å få brakt på det rene hva begge parter mener.

Årsaker til at arbeidstaker nekter å utføre ordre

Arbeidstakeren kan mene at de arbeidsoppgaver som arbeidsgiver vil at han skal utføre, ligger utenfor de arbeidsoppgaver han er ment å utføre. Arbeidsavtalen fastsetter normalt sett hvilke arbeidsoppgaver arbeidstakeren skal utføre.

Videre kan arbeidstakeren mene at arbeidsoppgaven er unødvendig eller upraktisk.

Et eksempel er å finne i Eidsivating lagmannsretts dom inntatt i RG 2003 s.1588.

Her ble en ansatt kokk ved Peppes Pizza AS sagt opp, og senere avskjediget på grunn av en kombinasjon av ordrenekt, trussel og vanskelig samarbeid. Helt konkret gjaldt ordren krav om å lage 80 liter rømmedressing, mens den ansatte mente det måtte holde med 40 liter, siden det allerede stod 60 liter på kjølelager, og dette ville normalt være tilstrekkelig. Lagmannsrettens flertall vurderte at trusselen/ordrenekten ikke var av så alvorlig art at den kvalifiserte som grunnlag for avskjed eller oppsigelse. Videre ble det påpekt av retten at saklighetsvurderingen må ta hensyn til arbeidsmiljølovens formål om å sikre et godt arbeidsmiljø for alle. Det dårlige arbeidsmiljøet ble derfor vektlagt i arbeidstakerens favør. Det faktum han selv også var noe å laste, medførte at det ikke var plass for oppreisning, men medførte ingen reduksjon i erstatningen for økonomisk tap.

Grensen mellom rettmessige og ikke rettmessige ordre

Arbeidstakeren trenger ikke å utføre en ordre som ikke anses som en rettmessig ordre. Hvor går så skillet mellom ordre som er rettmessige og de som ikke er det? Kort fortalt, kan man si at arbeidsoppgaver som følger av arbeidsavtalen, må arbeidstakeren utføre. Det samme vil gjelde for arbeidsoppgaver som måtte følge av kollektiv arbeidsrett. Ikke alle arbeidsavtaler definerer klart de arbeidsoppgavene som arbeidstakeren skal utføre, og det kan medføre at arbeidstakeren likevel kan være forpliktet til å utføre arbeidsoppgaver av lignende art som dem han eller hun pleier å utføre.

Videre kan arbeidstakeren mene at han ikke plikter å utføre pålagt overtidsarbeid.  Overtidsarbeid kan bare pålegges når det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov. Arbeidstakeren har krav på å bli fritatt fra overtidsarbeid grunnet helsemessige årsaker eller vektige sosiale grunner.

Krav til saklighet

Arbeidsgivers ordre er ikke rettmessige dersom de er lovstridige. Arbeidstakeren kan dessuten nekte å utføre arbeid som kan medføre fare for liv og helse. Arbeidsgivers rett til å kreve at en ordre må utføres begrenses av et grunnleggende saklighetskrav. Dette må vurderes konkret i den enkelte sak. Man må da vurdere det konkrete pålegget og hvilke grunner den ansatte har for å nekte å utføre ordren.

En konsekvens av at en arbeidstaker nekter å utføre en ordre som er gitt av arbeidsgiver og som anses rettmessig, kan være at dette gir grunnlag for en saklig oppsigelse.

Det kan være fornuftig for en arbeidstaker som vurderer å nekte å utføre en ordre og få en vurdering av dette av enten tillitsvalgt eller advokat på forhånd, før det tas en endelig beslutning, for å unngå uønskede konsekvenser.