Oppsigelse på grunn av sykdom

Alle oppsigelser skal være saklige. Hvis ikke vil de bli underkjent av domstolen. Spørsmålet som her skal drøftes er om oppsigelse pga av sykdom er å anse som en saklig grunn for å si en arbeidstaker.

Arbeidsmiljølovens regler

I § 15-8 (1) i arbeidsmiljøloven er det gitt regler om ekstra beskyttelse for arbeidstakere som er sykmeldte. Her er bestemt at en arbeidstaker som er arbeidsufør på grunn av ulykke eller sykdom ikke kan sies opp som følge av sykdommen før etter at vedkommende har vært fraværende i 12 måneder eller mer. Det betyr også at når de 12 månedene passert kan arbeidstaker i visse tilfelle si opp arbeidstakeren med begrunnelse i fraværet forutsatt at begrunnelsen anses for å være saklig. Det kan for eksempel være hvis fraværet er problematisk for driften og/eller økonomien for arbeidsgiver. Før oppsigelsen sendes er arbeidsgiver er forpliktet til å vurdere om arbeidstakeren kan omplasseres til en annen stilling som han eller hun vil kunne utføre.

Av alternativ (2) i samme paragrafen sies at blir en arbeidstaker oppsagt i de 12 første månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte skal det legges til grunn at oppsigelsen skyldes fraværet forutsatt at ikke er sannsynliggjort at det er andre grunner til oppsigelsen. En grunn kan være nedbemanning som følge av rasjonalisering. Dette er en såkalt omvendt bevisbyrde, hvor arbeidsgiver må sannsynliggjøre at det er andre grunner enn sykefraværet som skyldes oppsigelsen.

Beskyttelse

Som det fremgår av det som er skrevet her ønsker politikerne å gi ekstra beskyttelse til arbeidstakere i en sårbar og vanskelig situasjon som følge av langvarig sykeavbrudd. På samme måte er det gitt et ekstra oppsigelsesvern for kvinner i svangerskap, etter fødsel eller i forbindelse fravær som følge av adopsjon.

Det er et vilkår for slik beskyttelse at arbeidstakeren gir arbeidsgiveren legeattest eller annen dokumentasjon som bekrefter sykefraværet. Dette må gjøres innen rimelig tid etter at sykefraværet har inntruffet. Det skal ikke være noen tvil om det foreligger sykdom som gir rett en ekstra beskyttelse for ikke å bli sagt opp.

Konklusjon

Arbeidstaker må raskest mulig etter at sykdommen er inntruffet skaffe legeerklæring  som dokumenterer fraværet. Dette skal snarest fremlegges for arbeidsgiver. Det første året etter at sykdommen har inntruffet har arbeidstakeren et ekstra oppsigelsesvern ved at en oppsigelse ikke kan begrunnes i sykdommen.  Mottas en oppsigelse i perioden, skal det som et utgangspunkt legges til grunn at den er begrunnet i fraværet.