Varslingsplikt ved flytting med barnet

Hva skjer hvis foreldrene er uenige om flytting?

Den som ønsker å flytte med barna må  varsle den andre forelder senest 3 måneder før flytting jf barneloven § 42 a.  Blir dere ikke enige, må den som vil flytte kontakte familievernkontoret og be om en meklingstime jf barneloven § 51.

Begge skal da møte til en samtale hvor dere forsøker å bli enige om en løsning. Som regel vil det være mulig å få flere meklingstimer dersom begge ønsker dette.

Hvis bostedsforelderen flytter selv om dere ikke er enige, kan den andre forelderen ta ut stevning for å stoppe flyttingen.

Har dere avtale om en delt bostedsløsning for barna kan man ikke flytte uten at foreldrene er enige.

Hvilken straff får jeg?

Det foreligger ingen sanksjonsbestemmelser dersom du ikke varsler den andre forelderen eller ikke tar initiativ til mekling.

Det er imidlertid et moment som kan bli tillagt vekt i en senere tvist knyttet til bosted og samvær.  Da det kan hevdes at du ved manglende varsling viser dårlige samarbeidsevner.

En vurdering av barnets beste knyttet til bosted er en helhetlig vurdering. Ulike momenter som evnen til samarbeid med den andre forelderen vil da også kunne tillegges vekt.

Kan jeg flytte til utlandet med barnet?

Har dere felles foreldreansvar, kan du ikke flytte til utlandet med barna,  selv om du varsler motparten først

Dette gjelder også selv om du er bostedsforelderen og den andre parten har samværsrett.

Domstolen kan imidlertid bestemme at det er til barnas beste å flytte til et annet land jf barneloven § 82.

Flytting med barn til utlandet kan du lese mer om i denne artikkelen Kan du flytte med barnet ditt til utlandet?

 

Advokatbistand

Vi anbefaler at du kontakter advokat i foreldrekonflikter knyttet til flytting da det kan utvikle seg til en langvarig konflikt som ender i domstolen.

Da er det fornuftig å konferere med en utenforstående som har erfaring med å vurdere ulike momenter som ofte spiller en rolle i slike saker.