Felles foreldreansvar

Etter endring i barneloven § 35 fikk  samboere på lik linje med ektefeller felles foreldreansvar for barn født etter 1.januar 2006.

Ved ytterligere lovendring ved Lov 31. mars 2017 nr. 13, ble hovedregelen slik at også foreldre som ikke er gift eller samboere, har felles foreldreansvar. Endringen trådte i kraft 1. januar 2020. Da får altså foreldre automatisk felles foreldreansvar, uavhengig av sivilstand ved barnets fødsel.

Men  for de barna som er født før 1. januar 2020, gjelder reglene fra 2006.

Men hva innebærer dette? Og hva skjer med foreldreansvaret ved samlivsbrudd?

Samboererklæring eller folkeregistrert adresse

Så lenge foreldrene bor sammen med barnet, kan ingen av dem reservere seg mot å ha foreldreansvar eller mot at de skal ha det sammen. Hvis de ikke bor sammen, kan mor etter annet punktum ved melding til folkeregisteret motsette seg at far får del i foreldreansvaret. Dette må gjøres innen ett år fra farskap ble etablert ved erklæring eller dom. Videre kan far motsette seg å ha del i foreldreansvaret, men han kan ikke kreve å få det alene etter disse reglene. Virkningen av at en av foreldrene har motsatt seg felles foreldreansvar innen den nevnte ettårsfristen, er etter fjerde punktum at mor får det alene. Om far vil ha foreldreansvaret alene, må man følge de vanlige reglene om saksanlegg for domstolen.

Der barnet er født før 1. januar 2020, gjelder følgende: Det følger av barneloven § 39 at der farskap er erkjent, vil folkeregisteret automatisk registrere felles foreldreansvar der foreldrene er registrert i folkeregisteret på samme adresse. Om foreldrene av ulike årsaker ikke har registrert samme adresse i folkeregisteret, kan man også sende inn en felles samboererklæring til folkeregisteret.

Opphører felles foreldreansvar ved samlivsbrudd?

Felles foreldreansvar bortfaller ikke ved samlivsbrudd. Foreldrene fortsetter å ha felles foreldreansvar selv om de ikke lenger er samboere. Dersom dette skal endres, må den andre samtykke, eller det må fastsettes av retten at kun en av foreldrene skal ha foreldreansvaret.

Verge

Hvem som skal ha foreldreansvaret eller om det skal være felles foreldreansvar, avgjøres ut fra hva som er «barnets beste». Etter rettspraksis skal det ganske mye til for at man ikke anser det best for barnet med felles foreldreansvar.

Hva betyr felles foreldreansvar?

Foreldreansvaret innebærer rett og plikt til å vise omsorg og å ta avgjørelser for barnet i viktige spørsmål. Det nevnes særlig avgjørelser om flytting til utlandet, valg av medisinsk behandling, man må samtykke til utstedelse av pass, endring av barnets navn, og innmelding i trossamfunn. Den eller de som har foreldreansvar må samtykke til adopsjon, men er også verge for barnet.  Foreldreansvar har også betydning for partsstatus i barnevernssaker.

Foreldreansvar må ikke forveksles med fast bosted. Den som barnet enhver tid er hos, må ta de daglige avgjørelser. Barnet kan likevel etter samlivsbrudd ha delt fast bosted hos begge foreldre. Da må begge foreldre samtykke til f. eks. skolevalg.