Råteskader

  • SKREVET AV:


Råteskader inne i hus

Råteskader i hus er i realiteten soppangrep som angriper treverket. Typiske sopparter er kjellersopp, hvite tømmersopper, gelésopp og ekte hussopp. Den ekte hussoppen regnes som den mest skadelige. Den bryter raskt ned veden og når den først har etablert seg vil den raskt også kunne bre seg ut til andre steder i huset. I tillegg kan den i motsetning til andre sopparter etablere seg gjennom vegger av murstein og tegl. Den dør nødvendigvis ikke hvis den mister fukttilgangen, noe som betyr at kommer det etter en tid ny fuktighet vil den igjen kunne være aktiv.  Det finnes også sopparter som kan etablere seg i din bolig, men som ikke angriper treverket og da ikke forårsaker råteskader. Eksempler på dette er svartsopp og muggsopp.

Blir din bolig eller hytte angrepet av råtesopp medfører dette at bygningen blir svekket ved at treverket forringes og mister sin opprinnelige styrke og egenskaper. Dette vil igjen kunne bety store kostnader til å bekjempe råtesoppen. I tillegg vil bygningen kunne tape seg vesentlig i verdi.

Råteskader utendørs

Råteskader kan også etablere seg utendørs . Typisk vil det være hvor takrenner er galt konstruert/ødelagt eller hvor takkonstruksjoner ikke fungerer slik at taket ikke er tett.

Årsaker til råteskade

Råteskader er et resultat av vann og fuktighet. Det betyr at det er svært viktig at den enkelte huseier sjekker om det er tilløp til lekkasjer og eventuelt angrep av sopp. En har en plikt til å følge med og forebygge slike skader. Hvis du er i tvil om det er lekkasjer eller liknende kan det være fornuftig å kontakte rørlegger eller annen sakkyndig. Hvis det er mistanke om soppangrep finnes det spesialfirmaer som bekjemper dette.

Bad vil være det vanligste for vannlekkasjer og fuktskader i en bolig. Også kjøkken er et våtrom hvor en jevnlig må påse at det ikke oppstår vannlekkasjer. Det er viktig å følge med jevnlig og ikke vente med utbedring hvis det har oppstått også mindre lekkasjer. Det er ofte ikke lett å observere lekkasjer. Men hvis det er antydning av lukt eller synlig sopp må man reagere med en gang.  Gjør du ikke det vil du helt sikkert få en vesentlig avkortning i forsikringsutbetalingen i den grad denne i det hele tatt dekker råteskaden.

Også loft bør jevnlig etterses. Er det lekkasje i takbelegget eller i takkonstruksjonene vil det raskt kunne utvikle seg og medføre råteskader.

Utvendig er det smart å følge med på at takrenner fungerer. Fjern løv og skitt minst en gang i året og påse at vann ikke fryser fast og blokkerer rennene. Følg også med på om det blir isdannelser rundt renner og tak.

Hvis råteskade oppstår

Det første som bør gjøres er å avdekke omfanget av råteskaden og i tillegg prøve å stanse utviklingen av den.  Skyldes det en lekkasje må den stanses og i tillegg må en på best mulig måte bidra til at soppangrepet ikke utvikler seg videre. Det kan være lurt å kontakte et spesialfirma.

Hvis det er en bolig eller en annet bygning som du nylig har kjøpt og hvor du vil kreve retting, prisavslag eller heving  må du så raskt som mulig varsle selgeren om mangelen, og i alle fall innen rimelig tid. Har han en eierskifteforsikring så må også forsikringsselskapet varsles.

Hvis du har egen forsikring og vil prøve å få dekke råteskaden må du innen rimelig tid ta kontakt med forsikringsselskapet,; mitt råd er at det bør gjøres så raskt som mulig og gjenre samtidig med at omfanget av skaden blir undersøkt. Forsikringsselskapet vil sannsynligvis sende en samarbeidende ekspert som vil utarbeide en skriftlig rapport. Her vil han antakelig også ta stilling til om råteskaden er dekket gjennom forsikringen eller ikke.

Råteskader dekkes vanligvis ikke gjennom innboforsikringen eller husforsikringen. Dette fordi det i vilkårene er tatt forbehold om at det bare er akutte skader som vil bli dekket og det kan spesifikt stå at slike skader ikke er dekket. Råteskader vil vanligvis utvikle seg over en lengre periode. Det finnes imidlertid spesialforsikringer for sopp- og råteskader som en eventuelt kan tegne. Det er antatt at mindre enn 20% av landets husstander er forsikret mot råtesopp og insektskader.

Avsluttende råd

Hvis du er redd for at det skal oppstå råteskader så bør du sjekke om det er omfattet at den forsikringen du har. Er den ikke det bør du tegne en spesialforsikring. Følg jevnlig med på de steder og rom hvor det det kan være vanninntrenging: En kan ofte lukte fuktighet. Har du oppdaget lekkasje og mulig råteskade så varsle raskt selger (forsikringsselskap hvis tegnet eierskifteforsikring) og eventuelt ditt eget forsikringsselskap. Om nødvendig må du bruke rettsapparatet for å nå frem med dine krav.