Klage på snekkerarbeid

  • SKREVET AV:


Når en forbruker engasjerer en snekker i forbindelse med arbeid i egen bolig eller annet byggverk, er det viktig at oppdraget defineres skriftlig i en kontrakt. Alternativet er at snekkeren gir et skriftlig tilbud som aksepteres uttrykkelig av forbrukeren.

Forbrukeren bør unngå at snekkeren starter arbeidet på basis av muntlig avtale. I så fall må forbrukeren følge prosjektet nøye og reklamere dersom utførelsen ikke er tilfredsstillende eller i strid med det forbrukeren har forutsatt.

Forbrukerens beskyttelse i norsk lovgivning

Lov om håndverkertjenester (håndverktjenesteloven) gir forbrukeren et godt vern: Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er dårligere for forbrukeren enn det som kan leses i loven.

§ 5 i Håndverkertjenesteloven bestemmer at forbrukeren kan kreve at snekkeren skal utføre sin tjeneste fagmessig og vareta forbrukerens interesser på en god måte. Snekkeren skal i rimelig grad opprette en dialog og veilede eller samrå deg med forbrukeren. I sum innebærer dette at snekkerens utførelse ikke på noe vis kan karakteriseres som mangelfull.

I samme bestemmelse er fastsatt at dersom prisen ikke er avtalt og jobben kan utføres bra på flere måter, skal snekkeren utføre den på rimeligste måte, om ikke annet er avtalt.

Snekkeren skal utføre sitt oppdrag i samsvar med sikkerhetskrav fastsatt i lov eller i medhold av lov.

Snekkeren har en plikt til å fraråde et oppdrag som vil stå i misforhold til forbrukerens forventninger eller for øvrig når jobben ikke er slik at forbrukeren får rimelig nytte av tjenesten.

Snekkeren skal avslutte sitt oppdrag innen den tid som er avtalt, eller som er rimelig i forhold til det som er vanlig.

Forbrukerens reklamasjon

Reklamasjon må påberopes innen rimelig tid etter at forbrukeren oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.

Forhold som gir rett til reklamasjon

Er det mangler ved snekkerens utførelse av jobben, kan forbrukeren holde betalingen tilbake, kreve mangelen rettet eller kreve erstatning.

Forbrukeren kan holde tilbake et beløp som står i rimelig forhold til den mangel som er konstatert. Forbrukeren kan også kreve at snekkeren retter mangel når dette kan skje uten vesentlig ulempe for snekkeren.

Ved forsinkelse kan forbrukeren i rimelig utstrekning holde betalingen tilbake, kreve jobben utført, heve avtalen eller kreve erstatning.

Forbrukeren kan også kreve erstatning dersom ting eller eiendom er påført skade mens den den var i snekkerens varetekt, eller for øvrig under snekkerens kontroll.