Oppbevaring av våpen og konsekvenser når dette ikke gjøres forskriftsmessig

Jeg prosederte en sak Kristiansand tingrett i desember 2016 som omhandlet ulovlig oppbevaring av våpen.

Hendelsesforløpet

Min klient skulle vinterferien 2016 reise til fjells med sine tre sønner og ville i den forbindelse ta med seg et salonggevær for blinksyting. Dette var tatt ut av våpenskapet i påvente at det skulle legges i bilen. Da bilen var ferdigpakket var det ikke plass til salonggeværet og det ble bestemt ikke å ta det med.

Våpenskapet var plassert inne i et kott. Huset til min klient hadde alarm. Samme kveld  ble boligen utsatt for innbrudd. Alarmen blir utløst og vaktselskapet som mottar innbruddsalarmen varsler igjen politiet. Politiet kom til åstedet etter ca 20 minutter. Min klient blir varslet av vaktselskapet om innbruddet og kontakter politiet og ber dem om å sjekke om våpenskapet er  brutt opp. Han var da ikke klar over at
salonggeværet var plassert utenfor våpenskapet da han var sikker på at dette var forsvarlig innelåst.

Politiet fant salonggeværet og beslagla dette.

Min klient

Min klient er en erfaren jeger og han har aldri vært straffet. I tillegg til salonggeværet som ble beslaglagt hadde på forskriftsmessig måte lagret to haglegevær og to rifler i det FS-godkjente våpenskapet. Samtlige våpen var registrert forskriftmessig.

Forelegg

I slutten av mai 2016 ble det utarbeidet et forelegg på kr 8.000,-. Hvis forelegget ikke ble vedtatt skulle saken føres for retten og det ville her bli nedlagt påstand om at forelegget skulle økses til kr 9.500,-. I tillegg skulle salongriflen inndras til fordel for staten. Dette ble ikke akseptert slik at saken måtte behandles i retten.

Tilbakekall av våpenkort

I et brev fra politiet i juni 2016, om lag 3,5 måneder etter innbruddet, mottok min klient et Forhåndsvarsel om tilbakekall av våpenkort, herunder å nedlegge forbud mot at han inntil videre kunne eie inne eller inneha ikke registreringspliktige våpen. Grunnlaget var at det ble satt spørsmålstegn om han hadde nødvendige personlige egenskaper til å ha våpen, våpendeler eller ammunisjon. Ikke bare salonggeværet  skulle inndras, men også de 4 andre våpnene som var forskriftsmessig plassert i våpenskapet. Jeg skrev til politiet og bestred adgangen til å inndra våpenkortet for alle 5 våpnene, da jeg særlig viste til at det ikke var forholdsmessighet mellom uteglemmelsen av å låse inn salonggeværet og tilbakekallet av våpenkortet. Dette ville også medført at alle våpnene måtte selges og da antakelig med et vesentlig tap.

Politiet valgte å frafalle tilbakekallelsen av våpenkortet.

Behandling i tingretten

I desember 2016 ble saken behandlet i tingretten. Det ble i dommen gitt en bot på kr 8.000,-. Det viktigste var at min klient ble hørt med at salonggeværet ikke skulle inndras. Retten var av den oppfatning at det å glemme å låse inn salonggeværet var grovt uaktsomt, simpel uaktsomhet ville ikke vært tilstrekkelig for å dømme ham.

Lærdom

Av denne saken synes jeg vi alle kan lære i alle fall tre ting:

-Husk alltid å oppbevare våpenet forskriftsmessig og dobbeltsjekk alltid.
-Det minst sannsynlige kan skje. Det å få et innbrudd den ene gangen i livet hvor en i en stresset situasjon har glemt å låse inn våpenet er lite sannsynlig. Men nå har vi sett et eksempel på at så har skjedd.
-Ikke automatisk aksepter et forelegg, tilbakekall av våpenkort eller inndragning våpen.