Lønn i oppsigelsestid ved konkurs

  • SKREVET AV:


Hvis arbeidsgiver går konkurs og aktive arbeidstakere sies opp med umiddelbar virkning av konkursboet, vil arbeidstaker sjelden gis mulighet til å jobbe ut oppsigelsestiden.

Dette betyr ikke nødvendigvis at det er et tap arbeidstaker skal bære. Lønn og feriepenger i oppsigelse har arbeidstakere som regel krav på når oppsigelsen ikke skyldes forhold hos arbeidstaker.

Beregning av oppsigelsestid

Oppsigelsestiden skal regnes fra den første oppsigelsen arbeidstaker har mottatt. Enten det er fra selskapet eller fra konkursboet. Oppsigelsestiden begynner å løpe den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt hos arbeidstaker. Det vil si at dersom arbeidstaker sies opp den 16. april, så vil oppsigelsestiden begynne å løpe fra 1. mai. Tenker man at oppsigelsestiden er én måned vil arbeidstaker kunne ha krav på lønn og feriepenger i oppsigelsestiden i perioden 16. april til og med 31. mai. Se unntak ved utbetaling fra NAV lenger ned i artikkelen.

Det fremgår som oftest av arbeidsavtalen hvor lang oppsigelsestiden er. Når arbeidsgiver er tatt under konkursbehandling, vil arbeidstaker imidlertid kun ha en førsteprioritetsfordring for de oppsigelsfrister som følger av arbeidsmiljøloven § 15-3. Etter denne bestemmelsen vil lengden på oppsigelsestiden normalt være bestemt av arbeidstakers alder på oppsigelsestidspunktet, samt lengden på arbeidsforholdet.

Eventuell avtalt oppsigelsesfrist som overstiger den lovbestemte kan bli registrert som en uprioritert fordring i konkursboet. Det vil si at denne delen av kravet blir dekket helt eller delvis dersom det er midler igjen etter at massefordringer, førsteprioritetsfordringer og annen prioritetsfordringer er dekket fullt ut.

Hvis arbeidstaker er omfattet av en tariffavtale som har lengre oppsigelsesfrister enn etter arbeidsmiljøroven § 15-3, og denne er inngått tidligere seks måneder før fristdagen, vil de oppsigelsesfrister som følger av avtalen gjelde.

Lønnsgarantiordningen (NAV)

Når det ikke er tilstrekkelige midler i konkursboet til å betale arbeidstakernes lønn med videre, vil lønnsgarantiordningen sikre at arbeidstakerne ikke lider et for stort tap. Det er imidlertid visse begrensninger i hva en arbeidstaker kan søke om å få dekket gjennom lønnsgarantiordningen.

Når det gjelder oppsigelsestid etter konkursåpning så vil lønnsgarantiordningen kun dekke krav i inntil én måned etter konkursåpningsdagen. Dersom konkurs hos arbeidsgiver ble åpnet den 16. april vil lønnsgarantiordningen kun dekke krav frem til og med 16. mai.

Krav utover det som dekkes av lønnsgarantiordningen vil kunne bli utbetalt, helt eller delvis, dersom konkursboet har midler til det når bobehandlingen avsluttes.

Beregning av lønn og feriepenger i oppsigelsestid

Lønn og feriepenger i oppsigelsestiden skal beregnes på bakgrunn av det som er avtalt med arbeidsgiver. Arbeidstakere med fast års- eller månedslønn tar utgangspunkt i dette. Arbeidstakere med faste vakter og timelønn må beregne sitt krav med dette utgangspunkt. For de tilfellene det ikke det ikke er avtalt faste vakter kan det for eksempel tas utgangspunkt i de vaktene som var fastsatt på konkursåpningstidspunktet. Unntaksvis beregnes lønn i oppsigelsestiden ved en gjennomsnittsberegning av hva brutto lønn var i et år før konkursåpning, med fradrag for overtid og tillegg.

Husk at det skal beregnes feriepenger av lønn i oppsigelsestiden. Vanligvis er feriepengesatsen 10,2  eller 12 prosent, og med 2,3 prosent tillegg for arbeidstakere over 60 år.

Annen inntekt arbeidstaker har hatt i samme periode som anmeldt krav i oppsigelsestiden skal fratrekkes. Som annen inntekt regnes både lønn fra annen arbeidsgiver og andre ytelser som kommer istedenfor lønn.

Permitterte arbeidstakere

I tilfeller hvor arbeidstaker var permittert på konkursåpningstidspunktet, vil arbeidsgivers lønnsplikt gjeninntre ved oppsigelse. Dagpenger fra Nav under permittering vil normalt stanses, og man må søke om å motta ny type ytelse fra Nav. Disse arbeidstakerne bør derfor søke om å få dekket lønn og feriepenger i oppsigelsestiden som forklart ovenfor.

Utbetaling av lønn i oppsigelsestid ved konkurs

Det kan ta flere måneder før arbeidstaker får utbetalt lønn og feriepenger i oppsigelsestiden. Arbeidstaker bør derfor så snart som mulig ta kontakt med sitt lokale Nav kontor. Nav kan forskuttere lønn i oppsigelsestiden i inntil én måned etter konkursåpningsdagen.

Det er for øvrig et vilkår, for at arbeidstaker oppnår dekning i boet, at arbeidstaker melder seg som arbeidssøker hos Nav for å kunne ha krav på lønn i oppsigelsestiden utover én måned etter konkursåpningstidspunktet. Arbeidstaker har en tapsbegrensningsplikt overfor konkursboet.