Lønnskrav i konkursbo


Ansatte i selskaper som går konkurs oppfordres til å melde krav i konkursboet. Godkjente krav på lønn og feriepenger vil bli dekket enten av Nav Lønnsgaranti eller av konkursboet som en prioritert fordring av første klasse.

Det er kun lønn i oppsigelsestiden iht. arbeidsmiljøloven som vil bli dekket, uansett hva som er avtalt. De som har vært ansatt i inntil fem år har en oppsigelsestid på en måned. Nav Lønnsgaranti dekker kun lønn i inntil en måned etter konkursåpning.

Lønnskrav eldre enn fire måneder før fristdagen og feriepenger eldre enn 24 måneder vil ikke bli dekket som en fordring av første klasse, men vil være en uprioritert fordring i konkursboet. Det er maksimalt to ganger folketrygdens grunnbeløp som kan dekkes (grunnbeløpet er pr. 1. mai 2021 kr 106 399) = kr 212 798,-.

Dersom konkursboet ikke har tilstrekkelig med midler for å kunne dekke alle lønnskrav, vil dette dekkes av Nav Lønnsgaranti. Nav Lønnsgaranti er en tapsgaranti, og inntekt ansatte har mottatt i oppsigelsestiden fra andre en konkursboet vil komme til fradrag. Det blir gjort fradrag på lønn og annet vederlag fra ny arbeidsgiver (inklusive lønn fra konkursboet), selvstendig næringsvirksomhet, dagpenger, sykepenger og andre ytelser fra Nav.

Annen inntekt i samme periode som du søker om dekning av konkursboet må oppgis på skjemaet til Nav Lønnsgaranti. Ansatte har selv en plikt til å oppgi annen inntekt, og straks melde seg som arbeidsledig og søke nytt arbeid for at lønnskravet skal bli behandlet av konkursboet. Ansatte med mer enn 20 % eierandel i selskapet kan ikke søke dekket lønn eller feriepenger gjennom Nav Lønnsgaranti. Disses lønnskrav må rettes direkte til konkursboet.

For å forenkle behandlingen av lønnskrav må et skjema (A) fylles ut, helst for en måned av gangen. Skjema og informasjon finnes på Navs hjemmesider under lønnsgarantiordningen.

Det understrekes at det er du som må dokumentere kravet ditt. Konkursboet vurderer det fremsatte kravet og du oppfordres til å vedlegge all tilgjengelig dokumentasjon – herunder arbeidsavtale, lønnslipper, signerte timelister mv.