Arbeidsgiver er konkurs, hva nå?

  • SKREVET AV:


Når arbeidsgiver går konkurs vil dette i stor grad påvirke arbeidstakerne. Ved konkursåpning i et selskap, vil retten oppnevnt en bostyrer – en advokat, som skal administrere konkursboet.

Noe av det første en bostyrer gjør er å ta stilling til om driften i selskapet skal fortsette, om driften skal stanses umiddelbart eller om driften skal overdras til tredjepart. Arbeidstakers stilling ved konkurs fremgår blant annet av Dekningsloven  § 7-11.  (deknl.)

Videre drift av selskapet

Konkursloven § 119  (kkl.) gir bostyrer hjemmel for å bestemme om driften i selskapet skal fortsette.  Forutsetningen for at bostyrer velger å fortsette driften, enten med eller uten aksjonærenes/eiernes bistand, er at det er tilstrekkelig med likvide midler til å kunne betale for løpende kostnader. Videre er det også avgjørende om videre drift for konkursboets regning vil kunne tilføre boet betydelige midler som ellers ville vært tapt.

Konkursboet trer automatisk inn i arbeidskontraktene med mindre bostyrer gir skriftlig varsel om det motsatte innen tre uker etter konkursåpning. Arbeidstaker er pliktig å stå til bostyrers disposisjon inntil denne beslutningen er tatt, se deknl. § 7-11 første ledd.

Arbeidstakeres rett på løpende lønn består når bostyrer beslutter at driften skal fortsette. Lønn vil da utbetales fra konkursboet helt til en av partene sier opp kontrakten. Både arbeidstaker og konkursboet kan si opp arbeidsavtalen med en måneds varsel, se deknl. § 7-11 annet ledd.

Lønn og feriepenger i oppsigelsestiden utover en måned vil kun bli utbetalt, helt eller delvis, hvis det er midler til det ved avslutningen av bobehandlingen.

Overdragelse av selskapet

Hvis selskapet er overdratt til ny eier før konkursåpning vil arbeidstakere ha fortrinnsrett til fortsette sin stilling med ny eier. Lønn og feriepenger som arbeidstaker har til gode før overdragelsestidspunktet må meldes til konkursboet, og dekkes etter egne regler på egne vilkår.

Der bostyrer beslutter at selskapet skal selges etter konkursåpning kan situasjonen være en annen, og bostyrer vil da gi nærmere informasjon til de berørte arbeidstakere.

Stans i selskapet

Blir det besluttet at driften i selskapet verken skal fortsette eller overdras vil bostyrer snarlig, og senest innen tre uker etter konkursåpning, gi skriftlig beskjed om at konkursboet ikke trer inn i selskapets arbeidsavtaler.

Ved disse tilfellene vil driften i selskapet ofte stanses umiddelbart, slik at arbeidstakere ikke har mulighet til å arbeide ut oppsigelsestiden.

Samtidig som arbeidstaker mottar erklæring om ikke-inntreden i arbeidsforhold fra konkursboet vil de også motta informasjon om den statlige lønnsgarantiordningen og muligheten for å melde krav på lønn og/eller feriepenger med mer i konkursboet. Dersom du som arbeidstaker ikke har mottatt lønn eller feriepenger, må du derfor søke om dette direkte til bostyrer. Mer om dette og hvordan du søker, kan du leser her og her.

Det er viktig å huske på at arbeidstaker har en særlig omsetningsplikt når de mottar ikke-inntreden i arbeidsforhold fra konkursboet. Det vil si at arbeidstaker snarest skal søke annet arbeid selv om oppsigelsestiden ikke har utløpt. Arbeidstaker plikter også, i visse tilfeller, å melde seg som arbeidssøkende hos Nav. Arbeidstaker har med andre ord en tapsbegrensningsplikt.