Begjære arbeidsgiver konkurs – når og hvordan

  • SKREVET AV:


Vi blir ofte kontaktet av ansatte som ikke har fått rettmessig utbetaling av lønn eller feriepenger. Arbeidsgiver skylder normalt på at de ikke har råd. Spørsmålet som blir stilt er hva en arbeidstaker skal gjøre i disse tilfellene. Arbeidstakeren kan begjære arbeidsgiveren konkurs, mer om dette nedenfor.

Innledning

I tilfelle du (arbeidstaker) ikke mottar lønn eller feriepenger, har du i utgangspunktet relativt få valg til å tvangsinnkreve dette fra arbeidsgiver. Gitt at du ikke har mottatt rettmessig lønn eller feriepenger til avtalt tid, bør arbeidstakeren vurdere å begjære konkurs hos arbeidsgiver.

Vilkårene for konkurs

Det er ikke ethvert krav som kan velte et selskap i form av konkurs. Et av hovedvilkårene for konkurs er at arbeidsgiver er såkalt insolvent. Insolvens betyr at arbeidsgiveren ikke har mulighet til å betale lønn, feriepenger, gjeld eller andre fordringer etter hvert som det forfaller.

Det er imidlertid ikke gitt at arbeidsgiveren blir slått konkurs selv om “kontoen er tom” .I tilfelle arbeidsgiver har tilstrekkelig med aktiva, det vil si firmaets eiendeler i form av maskiner, biler, varelager med videre, som kan selges for å dekke gjelden, er ikke arbeidsgiver insolvent.

I tilfelle arbeidsgiver er solvent (det vil si ikke insolvent), vil arbeidstaker måtte ty til andre metoder for å tvangsinndrive kravet sitt – en tvangsinndrivelse metode som ikke blir behandlet i denne artikkelen.

Hvor lenge bør en arbeidstaker vente med å begjære konkurs hos arbeidsgiver?

Et spørsmål arbeidstakeren ofte stiller er hvor lenge en arbeidstaker bør vente med å begjære konkurs hos arbeidsgiver.

For det første; hvis du ikke begjærer konkurs hos arbeidsgiver står du i fare for miste lønnskravet ditt og / eller de opptjente feriepengene dine.

For det andre; en arbeidstaker bør ikke vente for lenge. En ansatt vil bare  få dekket 30 dager etter konkurs av Lønnsgarantifondet, uavhengig av hvor lang oppsigelsestid som er avtalt.

Videre kan den ansatte få lønn 12 måneder tilbake i tid, regnet fra og med fristdagen. Fristdagen er normalt den dagen tingretten, eller Oslo tingrett i hovedstaden, registrerer inn saken.

Krav utover disse datoene faller normalt utenfor hva som dekkes.

Hvordan går en arbeidstaker frem med en begjæring om konkurs?

De ansatte som ønsker å begjære konkurs hos arbeidsgiver er ofte opptatt av kostnadene; hva vil en slik prosess koste?

Lovgiver har gitt arbeidstakerne et velfundert vern; det koster ingenting for en arbeidstaker å begjære arbeidsgiver konkurs – det er ikke nødvendig å betale et rekvirentansvar til retten. Arbeidstakeren blir heller ikke ansvarlig for kostnader i tilfelle det ikke blir åpnet konkurs.

Fremgangsmåten følger av konkursloven § 63 :

Det første du skal gjøre er å sende et krav om utbetaling av lønn/feriepenger. Det bør normalt gis en frist på to uker.

Det andre du skal gjøre er å forkynne et konkursvarsel. Dette varslet kan ikke sendes til forkynnelse før det har tidligst gått fire uker etter at kravet ble sendt til arbeidsgiver. Også her skal det gis en frist på minst to uker. I konkursvarselet bør du skrive «Det vil bli tatt ut konkursbegjæring dersom betaling ikke skjer innen fristens utløp».  Skjema for konkursvarsel kan du finne her.

Etter disse stegene er gjennomført, og du fortsatt ikke har mottatt betaling, må det innsendes en begjæring om konkurs til din lokale tingrett, eller Oslo tingrett hvis arbeidsgiver er i Oslo. Her er det viktig å huske på at begjæringen må sendes inn senest to uker etter at toukersfristen i konkursvarslet har gått ut. Hvis denne fristen oversittes, må prosessen igangsettes på ny. Skjema for konkursbegjæring kan du finne her.

Engasjere en advokat

Synes du det var mange frister og vilkår å forholde deg til? Det kan være noe strevsomt å få slått arbeidsgiver konkurs uten fagkyndig hjelp. Vi opererer med denne type prosesser på daglig basis, hvor dine kostnader vil bli dekket av konkursboet.

Vi sørger for at du overholder ovennevnte frister. Ta kontakt i dag ved å benytte deg av kontaktskjemaet på høyre side.