Hvordan melde krav i konkursbo

  • SKREVET AV:


Dersom du har krav mot konkursdebitor, må du melde dine krav i boet for å få evt. dekning.

Dette gjøres ved at det sendes et brev/epost til boet med kravet inkl. renter, som beregnes frem til fristdagen.

Fristdagen fremkommer av konkurskunngjøringen.

I første omgang er det normalt ikke nødvendig å legge med all dokumentasjon.

Det er viktig og opplyses hvis en mener å ha pant eller annen sikkerhet for kravet evt hvis man en mener at gjenstander som er hos konkursdebitor er leid ut e.l.

Eksempel på fordringsanmeldelse, se http://www.konkursradet.no/maler/link/fordringsanmeldelse.doc

Frist for å melde krav.

Retten fastsetter en frist for anmeldelse av krav, normalt 4 uker fra konkursåpning.

Det kan fortsatt meldes krav etter fristen, men hvis det medfører økte kostnader kan kreditor blir krevet for disse kostnadene jft Konkursl § 115

Hvordan blir kreditorer varslet ?

I utgangspunktet blir en konkurs kunngjort på nettsider og noen aviser, og kreditor må følge med selv.

I den grad det er midler i boet og det finnes ajourførte regnskap, vil boet også sende varsel til alle kjente kreditorer.

Hva gjør boet i første omgang ?

Boet vil registrere ditt krav, og sende en bekreftelse på at kravet er mottatt, det skjer da ingen form for kontroll av kravet.

Normalt sendes det også med  kopi av en den første innberetningen, evt opplyses det hvordan den kan hentes på en nettside.

Hva hvis man mener å ha sikkerhet, eller at gjenstander er lånt/leid?

Boet vil hvis de finner de aktiva kreditor hevder å ha sikkerhet i, foreta en vurdering om dette står seg i forhold til boets beslagsrett.

Boet vil varsle sitt standpunkt, hvordan boet forholder seg videre, avhenger av verdien i forhold til kreditoren krav.

Evt. utlevere gjenstanden hvis de ikke er eid av konkursdebitor.

Hva skjer med kravet videre?

Boet vil når de har oversikt over aktiva, behandle kravene som har mulighet for å få dekning.

Dekningsloven har i kapittel 9 fastsatt en prioritetsrekkefølge:

Massekrav ( Bo kostnader)
Lønnskrav ( 1 prioritets krav)
Skatt og merverdiavgift krav ikke eldre en 6 måneder ( 2 prioritets krav)
Alminnelige krav ( uprioritert krav)
Etter prioritert krav

Kravet vil så bli behandlet av bostyret, såfremt det finnes midler i boet, som kan dekke de enkelte krav i hver klasse.

Dette slik at man først ser om det midler til Massekravene, hvis de blir dekket behandler man krav av 1 prioritet osv.

Finnes det midler i boet vil det kunne gis hel eller delvis dekning ved en dividende. Det vil si at en ved boets avslutning får kreditorene utbetalt for eksempel 5 % av det anmeldte krav

Dersom det ikke finnes midler hos konkursdebitor, vil bobehandlingen normalt bli raskt avsluttet – og uten at de enkelte krav blir behandlet, jf. konkursloven § 111.

Hvordan blir kravene behandlet ?

Bostyret vurderer kravene og undersøker om kravet helt eller delvis skal godkjennes.

Dette basert på konkursdebitors regnskap ( hvis de er ajour) og den dokumentasjon som er mottatt.

Det vil som regel bli sendt varsel til kreditorene i forkant, slik at dokumentasjon på kravet, f.eks. i form av faktura, avtale eller liknende, kan ettersendes.

Hvis boet ikke vil akseptere kravet, vil kreditor bli varslet, med en frist for evt å opprettholde kravet.

Boet vil foreta en ny vurdering, og hvis en fortsatt vil bestride kravet, vil det meldes til retten at det tvist.

Retten vil gi kreditor en frist jfr konkursloven § 114, til evt å reise tvist hvis ikke boets vurdering blir akseptert.

Hvordan kan kreditor holde seg oppdatert om status ?

Boet skal utarbeide en ny innberetning årlig, som oftest blir lagt ut på bostyrets hjemmeside, samtidig som kreditor blir varslet om at det er lagt ut.

I bo med lite midler trenger boet bare sende varsel til de kreditorene som kan forvente å få noe utbetalt, men alle vil kunne se hva som er lagt ut. Kreditorene bør derfor sjekke dette selv.

Bostyrer skal normalt gi retten oppdateringer hver tredje måned, og i enkelte tilfeller legge disse også ut på bostyres hjemmeside.

 

Langseth advokatfirma bistår kreditorer i slike tilfeller, og er kjenner reglene godt da vi også har oppdrag som bostyrere. Det er bare å ta kontakt