Omstøtelse av gave

  • SKREVET AV:


Kan gaver omstøtes i forbindelse med konkurs?

I forbindelse med bobehandlingen kan bostyrer fremme krav om omstøtelse. Omstøtelse betyr at en økonomisk disposisjon omgjøres. Med andre ord om et økonomisk forhold kan annulleres ved å erklære den ugyldig.

Gaver mellom ektefeller i form av ektepakt

I forbindelse med konkursbo møter vi ofte ektefeller hvor den ene har gått personlig konkurs. Et eksempel vi har sett ofte er følgende:

Forut for konkursen har ektefellene inngått en ektepakt hvor det avtales at en av ektefellene overtar boligens verdi. Ektepakten tinglyses i Ektepaktregisteret. Dette er normalt en såkalt formuesforskyvning som blir omtalt som «gave» i loven.

Hvis denne gaven blir gitt i en periode hvor ektefellen ikke er solvent, jfr dekningsloven §5-2 taler inngåelsen av ektepakten sterkt i retning av at det er gjort en formuesforskyvning som har til hensikt å unngå kreditorer. Det er konkursboet som i disse tilfellene må bevise at partene var i såkalt ond tro, det vil si at ektefellene var klar over at ektepakten ble inngått med kreditorunngåelse som eneste formål.

Solvent betyr at man er i stand til å gjøre opp gjelden sin overfor kreditorer. Det motsatte, en som ikke kan betale fortløpende forpliktelser, er insolvent. Det betyr at man ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, samt at gjelden overstiger den samlede verdien av ens eiendeler.

Hvor gamle gaver kan omstøtes av bostyrer?

Det er ikke alle gaver som kan omstøtes grunnet lovens frister. En gave som er fullbyrdet (gitt/gjennomført) senere enn ett år før fristdagen kan som hovedregel omstøtes. Fristdagen er normalt den dagen da konkursbegjæringen ble mottatt av retten. Fullbyrdelse av gave er i dette tilfellet for eksempel tinglysing av ektepakten. Dekningsloven 5-2

Det finnes imidlertid unntak på ettårsfristen for gaver til nærstående og ektefelle, selv om gaven har blitt fullbyrdet tidligere enn ett år før fristen. I disse tilfellene har bostyrer anledning til å omgjøre gaver lenger tilbake i tid.

Hvilken betydning har omstøtelse for meg?

Virkningene av en omstøtelse er at man skal fralegge seg den berikelsen ( Dekningsloven § 5-11 ) som er mottatt ved den omstøtelige disposisjonen. Det vil si at hvis du har tjent noe på å overføre midler til deg selv innen de ovennevnte fristene, må dette normalt overføres til bostyrer.

Regelen er imidlertid utformet slik at dersom det du har mottatt helt eller delvis har gått i tap, kan et eventuelt ansvar bortfalle. Dette er imidlertid en konkret vurdering for hver enkel sak.

Få hjelp i dag

Har du fått et krav fra bostyrer vedrørende omstøtelse? Da kan Langseth Advokatfirma bistå deg i forbindelse med dette.

Langseth Advokatfirma har spisskompetanse innen omstøtelse: Fire bostyrere og flere advokater jobber til daglig med en rekke konkursbo. Vi behandler nærmere 100 konkursbo hvert år.