Personlig konkurs

  • SKREVET AV:


Ved en personlig konkurs er det privatpersonen for eksempel innehaver av et enkeltpersonforetak, som går konkurs.

Hva innebærer personlig konkurs?

Konkursen innebærer at alle skyldnerens eiendeler blir beslaglagt til fordel for kreditorene. Etter at retten har avsagt kjennelse om konkurs, mister skylderen umiddelbart sin rådighet over sine eiendeler.  Konkursskyldneren kan ikke lengre disponere over disse. Det er konkursboet ved bostyrer som får disposisjonsretten.

Skyldnerens rettigheter

Konkursboet kan bare beslaglegge eiendeler som tilhører skyldneren, jfr. dekningsloven § 2-2. Noen av skyldnerens eiendeler er unntatt fra boets beslag. Dette gjelder blant annet klær, vanlig innbo som skyldneren eller dennes familie trenger, eller redskaper, utstyr som skylderen trenger for sin yrkesutøvelse med videre.

Ved en personlig konkurs vil skyldner kunne fortsette å arbeide eller skaffe seg nytt arbeid. Dersom skylderens lønnsinntekter overstiger det som trengs til nødvendig underhold for seg og eventuelt dennes familie, kan imidlertid det overskytende trekkes inn i bomassen, jfr. dekningsloven § 2-11.

Skylderens plikter

Skylderen plikter å samarbeide med bostyrer og fremskaffe den informasjon som denne ber om for å få en oversikt over skyldnerens eiendeler og gjeld. Denne plikter også å stille alle sine eiendeler til disposisjon for bostyrer.

Skyldneren kan ikke inngå avtaler på vegne av boet eller pådra seg mer gjeld under bobehandlingen.

Skyldneren har personlig møteplikt i skiftesamlingen hvor bostyreren redegjør muntlig til retten hva som er gjort i bobehandlingen så langt, og hva som gjenstår. I den anledning har bostyrer utarbeidet et dokument som kalles foreløpig innberetning og denne sendes til skyldnerens kreditorer slik at disse holdes orientert om bobehandlingen. Skyldneren har på forhånd blitt gjort kjent med innholdet i denne og skal skriftlig bekrefte i en erklæring at denne bekrefter de faktiske forhold i denne,  jfr. konkursloven § 120.

Dersom skyldneren ikke oppfyller sine plikter i forbindelse med bobehandlingen, kan retten beslutte at denne kan pågripes. Dette skjer kun rent unntaksvis.

Konsekvenser etter at bobehandlingen er avsluttet

Bobehandlingen blir innstilt av retten dersom det ikke er midler til å fortsette bobehandlingen, jfr. konkursloven § 135. Dersom det er midler i boet, avsluttes bobehandlingen ved at boets midler blir utdelt til kreditorene slik at disse får forholdsmessig dekning, det vil si såkalt dividende, jfr. konkursloven § 128.

Ved konkurs i enkeltpersonforetak er skylderen personlig ansvarlig for all gjeld med sin egen formue. Dette betyr at kravene ikke bortfaller etter at konkursbehandlingen er ferdig. Skyldneren vil fortsatt være ansvarlig for den del av gjelden som ikke blir dekket under konkursbehandlingen.

Dersom skyldneren etter konkursen er avsluttet, fortsatt har alvorlige gjeldsproblemer kan det noen ganger være aktuelt å søke om en gjeldsordning.