Krav i konkursbo

  • SKREVET AV:


Det er viktig å huske å melde krav i konkursbo når du har utestående hos det konkursrammede selskapet. Om det er penger i konkursboet til fordeling blant kreditorene risikerer du å miste retten til helt eller delvis betaling om du unnlater å melde ditt krav.

Både privatpersoner, det offentlige og selskapet kan melde krav. Retten setter en frist for å melde krav. Kreditor må forholde seg til fristen og kunne dokumentere sitt krav. Krav som meldes i et konkursbo har ikke innbyrdes lik rett. Med andre ord vil krav med best prioritert dekkes fullt ut før det eventuelt gis dekning til øvrige prioriteter.

Hva er fristen for å melde et krav?

Krav i konkursbo skal som en hovedregel meldes innen den fastsatte fordringsfristen. Fristen settes av tingretten/byfogden iht. konkursloven § 109.

Alle konkursåpninger kunngjøres bl.a. på hjemmesidene til Brønnøysundregistrene, og konkursboet til et selskapet vil være registrert som en egen enhet med kontaktinformasjon til bostyrer. Her vil også fordringsfristen være tilgjengelig, altså fristen for å melde krav i konkursboet.

Anmeldelsesfristen er ikke preklusiv. Ved anmeldelse av fordringer etter fristens utløp vil fordringen likevel noteres mot at anmelderen å erstatter konkursboet de eventuelle omkostninger som påløper som følge av at den er for sent anmeldt, jf. konkursloven § 115.

Hvilken dokumentasjon må legges ved kravet?

Ved anmeldelse av krav i konkursbo skal kreditor legge ved den dokumentasjonen som «tjener som bevis for fordringene». Kreditor må oppgi kravets størrelse og legge ved kopi av fakturaer, avtale eller annet. Ved prøving av fordringen kan bostyrer ha behov for ytterligere dokumentasjon, og aktuelle kreditor vil da bli kontaktet.

Hvilken prioritet har din fordring?

Prioritetsreglene for krav i konkursbo finner vi i dekningsloven kapittel 9. Reglene avgjør i hvilken rekkefølge fordringene skal dekkes. Rekkefølgen er:

1. Massefordringer – §9-2

Eksempelvis omkostninger fra bostyrer, tingretten/byfogden, utgifter ved å fremme konkursbegjæring mm.

2. Førsteprioritetskrav § 9-3

Eksempelvis lønn og feriepenger til selskapets arbeidstakere mm.

3. Andreprioritetskrav §9-4

Eksempelvis skattekrav og merverdiavgift mm.

4. Uprioriterte fordringer (alminnelige konkursfordringer) §9-6

Eksempelvis faktura for varer eller tjenester mm. Krav som ikke går under punkt 1-3 over vil være uprioritert fordring, med unntak av de krav som nevnes under i punkt 5.

5. Etterprioriterte fordringer §9-7

Eksempelvis renter som påløper etter konkursåpning, tvangsmulkt fra det offentlige mm.

Når et konkursbo skal avsluttes og midlene skal fordeles blant kreditorene så vil krav under punkt 1 ovenfor dekkes fullt ut, og deretter vil krav under punkt 2 dekkes fullt ut osv. Dette prinsippet fortsetter til det ikke lenger er midler til fordeling blant kreditorene.

Eksempelvis kan konkursbehandlingen ende med at krav i konkursboet som er meldt som massefordringer og førsteprioritetskrav vil få dekket sitt krav med 100 %, mens krav med andreprioritet vil kun få en dividende på 48 %. Etter denne fordelingen vil det ikke være tilstrekkelig midler i konkursboet til å overhode gi utbetaling til uprioriterte og etterprioriterte fordringer, og disse vil derfor ikke motta midler.

Prøving av fordring

Før boet avsluttet, og det er tilstrekkelig midler til fordeling blant kreditorene jfr kkl § 111, vil bostyrer foreta en fordringsprøvelse. Når du har meldt krav i konkursbo vil du motta en invitasjon til fordringsprøvelse fra bostyrer.