Hva er «midlertidig forføyning»?

  • SKREVET AV:


I det følgende skal vi se på hva det og når det kan være naturlig å ta ut begjæring om midlertidig forføyning.

Hvor man ønsker raskest mulig å sikre eller gjennomføre et krav midlertidig, inntil-, eller før en endelig avgjørelse foreligger.

Noen ganger snakker man også i den forbindelse om «arrest», som da gjelder pengekrav hvor det i stor grad gjelder de samme reglene og hensynene.

I det videre bruker vi midlertidig forføyning som eksempel, hvor man finner reglene i tvisteloven (tvl) kapittel 34, for arrest kapittel 33.

Når kan det være fornuftig å begjære midlertidig forføyning?

Midlertidige forføyninger benyttes således når det haster med å få et forhold midlertidig stanset eller gjennomført.

Dette kan for eksempel være når det er behov for stansing av naboens utbygning eller utgivelse av bøker eller utkastelse av leieboere .

Noen ganger kan det også være relevant i arbeidsforhold.

Målet er å begrense skaden hvis om man senere vinner fram i hovedsaken for domstolen.

Det kan være flere ting man ønsker å oppnå, som å stanse en handling.

De mest vanlige eksemplene på tilfeller hvor motparten bes la være å foreta en handling gjennom midlertidig forføyning er:

stansing av byggearbeider, stenging av adkomst, av salg og at noen begynner å jobbe hos en konkurrent.

Pålegge noen å foreta/tåle en handling

Det kan være at motparten blir pålagt å utlevere gjenstander til den annen part, ta strømmen til en bolig eller å signere dokumenter, for eksempel for å over skjøte en eiendom.

Tåle en handling, som å bruke veien eller ta et formuesgode ut av noens besittelse.

Det kan være behov for at et formuesgode skal settes ut av motpartens besittelse og tas under forvaring eller bestyrelse, for å begrense skader.

Hva må til for å få midlertidig forføyning?

Man må sannsynliggjøre at det foreligger et krav og en viss sannsynlighet for at man senere vil vinne i hovedsaken.

I tillegg må man ha en sikringsgrunn, som betyr at motpartens atferd gir grunn til å frykte at tvangsfullbyrdelse av kravet vil bli forspilt eller vesentlig vanskeliggjort.

I tillegg forutsettes det at den skade eller ulempe som motparten blir påført står i «åpenbart misforhold» til den interesse vedkommende som ønsker midlertidig forføyning har.

Hva koster det å begjære midlertidig forføyning?

For å kunne begjære midlertidig forføyning må det betales et gebyr og eventuelle kostnader til advokat.

Hvis man taper risikerer man også å bli idømt motpartens advokatkostnader.

Hva er saksgangen?

Retten vurderer hvilken form for sikring som er nødvendig og er dermed ikke bundet av å velge de tiltak som det bes om i begjæringen.

Avhengig av saken, kan domstolen behandle en begjæring om midlertidig forføyning på ulike måter:

Begjæringen kan avslås straks hvis retten mener den ikke vil føre frem.
Det avsies en midlertidig avgjørelse i saken uten at motparten høres.
Retten kaller partene inn til rettsmøte før den kommer frem til en avgjørelse.

Hvis man får medhold sendes saken deretter til namsmannen for iverksettelse hvis saksøkeren har bedt om det.

Hva kan motparten gjøre?

Kjennelser som blir avsagt umiddelbart uten forutgående rettsmøte, kan ikke ankes, men begjæres muntlig forhandling, vil retten innkalle til rettsmøte.

Denne kjennelsen kan ankes for lagmannsretten. Ankefristen er en måned fra forkynnelsen av kjennelsen.

 

Langseth advokatfirma bistår alle parter i slike saker, da kontakt ved behov