Hva er en restrukturering ?

  • SKREVET AV:


Restrukturering av næringsvirksomhet er ofte noe man gjør for å redde en virksomhet og som byr på mange juridiske utfordringer.

Dette relatert til selskapsrett, skatt- og avgiftsrett, avtalerett, arbeidsrett og konkursrett.

Når snakker man om restrukturering?

Det er som regel bedrifter med økonomiske problemer som blir gjenstand for restrukturering for å unngå en konkurs, men det gjøres også i velfungerende bedrifter hvor virksomheten skal forbedres ytterligere.

En restrukturering er gjerne mer omfattende, men kan ofte begrenses med at selskapet gjennomfører en gjeldsforhandling, se egen artikkel.

En restrukturering kan innebære en rekke juridiske tiltak som tilførsel av ny egenkapital eller fremmekapital (lån), kreditoravtaler, nedbemanninger og avviklinger, etablering av newco-strukturer og utsalg av virksomhetsområder.

Hvor starter man en restrukturering?

Det er viktig å avklare tidlig hvor man vil og se på hva som er beste selskapsstruktur i forhold til ønsket risiko, konkurransesituasjonen og strategi.

Om det er nødvendig med endringer i ansvarsform (AS, ANS/DA eller EPF).

Hva med etablering av datterselskap, interne egenkapitaltransaksjoner og gjennomføring av virksomhetsoverdragelse.

Kanskje blir det nødvendig med fusjoner/fisjoner, due diligence-gjennomganger, emisjoner eller joint ventures som krever formelle vedtak av selskapsledelsen og eierne, da skal man være klar over styrets ansvar og plikter.

Hva med offentlige tillatelser ved restrukturering?

En omorganisering kan reise krav om myndighetsgodkjennelse, med rapportering og registrering hos ulike offentlige organer. Det kan også utløses skatte- og avgiftskrav.

Hva med de ansatte ved en restrukturering?

De ansattes rettigheter må ivaretas, men samtidig kan det være behov for å nedbemanne arbeidstokken, endre arbeidsoppgaver og flytte folk til andre juridiske enheter?

Kan arbeidsrettslige forhold begrense handlingsalternativene?

Når skal man varsle de ansatte og hvordan sikre at de beste blir?

Hvordan løse økonomiske problemer?

Hvilke krav setter långivere og kan restrukturering medføre endring av låneavtaler, evt må de reforhandles.

Skal det forhandles med kreditorer om ordninger som gir realistisk grunnlag for videre drift?

Hvordan varsler man leverandører og panthavere?

Hva gjør advokaten?

Advokaten bistår med å avdekke den reelle situasjonen i bedriften, hva som er verdt å bygge videre på og hva som ikke bør videreføres.

Advokaten kan gi råd for å unngå økonomisk- og straffeansvar for styre og ledelse.

Langseth advokatfirma har god erfaring med bistand i slike saker, det er bare å ta kontakt.