Advokatutgifter

  • SKREVET AV:


Blir du utsatt for en personskade ved en trafikkulykke eller en yrkesskade kan du ha behov for bistand fra advokat.

Mange skadelidte befinner seg da i en krevende situasjon hvor de har nok med å håndtere hverdagen. Da kan det være en betydelig hjelp at en advokat som kjenner systemet kan bistå med råd og veiledning samt håndtere ulike spørsmål overfor forsikringsselskap og for eksempel NAV.

Skadelidte befinner seg da imidlertid ofte også i en usikker økonomisk situasjon ettersom de ikke kan jobbe som tidligere og er redd for å pådra seg ytterligere kostnader som til advokat.

Det som det da er nyttig å kjenne til er at forsikringsselskapene normalt dekker utgifter til advokat. Dette er altså en erstatningspost på linje med andre poster som dekning av utgifter til medisinsk behandling.

Advokaten som hjelper skadelidte sender derfor normalt faktura for sitt arbeid direkte til forsikringsselskapet. Det kan være greit at du ber advokaten om at han får en bekreftelse fra forsikringsselskapet om at de dekker salærkostnader før dere starter opp.

I denne forbindelse bør du være oppmerksom på at selskapet normalt har en reservasjon om at de dekker “rimelige og nødvendige kostnader” til juridisk bistand. Advokaten din kan veilede deg nærmere om hva som ligger i dette, men det betyr i korte trekk at advokaten ikke skal gjøre mer enn det som er nødvendig med saken din.

Det er imidlertid du som oppdragsgiver som er ansvarlig for utgiftene om selskapet ikke dekker disse. Dette er normalt ikke et problem ved behandlingen av alminnelige personskadesaker. Vi anbefaler imidlertid at du setter deg inn i den oppdragsavtalen som advokaten skal formidle til deg når dere er blitt enige om å inngå et samarbeid.

Dersom du er misfornøyd med advokaten sitt arbeid eller fastsettelsen av salæret, kan du ta dette opp med Advokatforening ved at du klager til Disiplinærnemnda.

Vi gjør oppmerksom på at også i pasientskadesaker og i klagesaker til NAV kan du ha krav på å få dekket advokatutgiftene. Dette er særlig i de saker hvor det i utgangspunktet foreligger et negativt vedtak som blir omgjort etter klagebehandling fra advokaten.

Videre er det viktig å være oppmerksom på at i enkelte tilfelle kan man få dekket sine advokatutgifter under rettshjelpforsikringen. Denne forsikringen er ofte en del av den innboforsikringen man kan benytte dersom man havner i en rettstvist som privatperson. Rettshjelpsdekningen krever ofte at det foreligger en tvist og det betyr i personskadesakene at man ikke har kommet frem til enighet med forsikringsselskapet.

Avslutningsvis minner vi om reglene om fri retthjelp/fritt rettsråd.

Advokaten vil veilede deg nærmere om hvorvidt du har krav på dette. For at det skal bli aktuelt må du ha en årsinntekt på under kr. 246.000,- dersom du lever alene og under 369.000,- dersom du er samboer/gift. Formuesgrensen er på kr. 100.000,-.

Du bør være oppmerksom på disse bestemmelsene om ikke advokaten din gir deg en nærmere veiledning rundt dette.