Hvem oppnevner bistandsadvokat?

  • SKREVET AV:


Som fornærmet eller etterlatt i en straffesak, kan du ha et særlig behov for å få juridisk bistand.

Du kan da få oppnevnt en bistandsadvokat som skal ivareta dine interesser både med tanke på straffesaken og ved en eventuelt sivil erstatningssak mot tiltalte. Bistandsadvokat oppnevnes av retten.

Når kan jeg få oppnevnt bistandsadvokat?

Det er kun fornærmede og etterlatte i straffesaker som har rett på bistandsadvokat (se straffeprosessloven kap. 9a). Disse kan også ha krav på erstatning, og vil da kunne ha krav på bistandsadvokat i forbindelse med et sivilt erstatningskrav som behandles i straffesaken mot tiltalte.

I straffesaken er bistandsadvokatens oppgave å ivareta dine interesser. Advokaten kan  stille spørsmål til vitner
være til stede ved politiavhør og  anmode om at det skal foretas ytterligere etterforskning utover det påtalemyndigheten selv har lagt opp til.
Bistandsadvokatens oppgave i straffesaken er med andre ord å hjelpe fornærmede og etterlatte med å få opplyst saken tilstrekkelig.

Allerede når straffesaken er på etterforskningsstadiet, kan bistandsadvokat oppnevnes. På denne måten blir dine interesser ivaretatt gjennom hele prosessen, fra innledende etterforskningsskritt hos politiet, til endelig dom foreligger.

Retten til bistandsadvokat avhenger normalt av at det foreligger en anmeldelse.

Hvordan får jeg oppnevnt bistandsadvokat?

Politiet er pålagt å informere deg om din rett til å få oppnevnt bistandsadvokat ved første møte. Du trenger derfor i utgangspunktet ikke selv å sjekke om du har rett på bistandsadvokat eller ikke.

Bistandsadvokaten oppnevnes alltid av retten, men dersom det vil være til skade for etterforskningen av saken å vente på rettens oppnevnelse, vil politiet selv innkalle en advokat i påvente av dette.

Hvem kan jeg velge som bistandsadvokat?

Hovedregelen er at du fritt kan velge den advokaten du ønsker å få bistand fra, uansett hvor langt saken har kommet. Det er imidlertid noen begrensninger når det gjelder rettsoppnevnte bistandsadvokater som skal betales av det offentlige.

Domstolene har egne lister over faste bistandsadvokater, og du kan fritt velge en advokat som tilhører din rettskrets fra denne listen. Hovedregelen er at dersom du ikke selv har fremmet ønske om å få oppnevnt en gitt advokat, velger retten en advokat til deg fra listen over faste bistandsadvokater.

Dersom du ønsker bistand fra en advokat som ikke finnes på listen, gis det en viss adgang til å velge advokat etter eget ønske. Velger du å fravike rettens liste og finne en egnet advokat på egenhånd, må oppnevnelse av denne advokaten ikke føre til at saken blir vesentlig forsinket. Videre må du vanligvis velge en advokat som tilhører din rettskrets (ditt distrikt).

Istedenfor å få oppnevnt en bistandsadvokat av retten, kan du også velge å la deg bistå av en privat advokat, men da må du selv stå for kostnadene for dette.

Klikk her for å se listen over faste bistandsadvokater