Erstatning for personskade

  • SKREVET AV:


Blir du påført en personskade ved en ulykke på fritiden eller i jobb, er det mange spørsmål som dukker opp.

Selv befinner du deg ofte i en situasjon hvor du har nok med å mestre hverdagen. Da har du behov for bistand for å finne ut av dine rettigheter. Det er sentralt å søke bistand fra en advokat med kunnskap om dette rettsområdet ettersom det ofte reiser seg kompliserte spørsmål.

Det kan innledningsvis være hensiktsmessig å nevne grunnvilkårene for erstatning. For å kunne få erstatning må tre grunnvilkår være oppfylt. Det må foreligge et erstatningsrettslig ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og årsakssammenheng mellom en konkret handling og skaden. I tillegg må skaden ikke være en usannsynlig, fjern eller atypisk følge av den skadevoldende handling eller unnlatelsen.

Situasjonen påvirker ofte din økonomiske situasjon

Det kan være utgiftene knyttet til behandling, utgifter til hjelp i hjemmet, tap av arbeidsinntekt, fremtidige inntektstap eller fremtidige utgifter med videre.

I denne situasjonen er det flere ulike offentlige stønader som kan være aktuelle, særlig gjennom NAV. Her anbefaler vi å etablere en god dialog med ditt lokale NAV kontor så snart som mulig. Videre vil jo dialogen med fastlegen din ofte være sentral for å få på plass hensiktsmessig behandling.

Dersom du ble skadet i en ulykke på jobben, vil din arbeidsgiver melde inn hendelsen til NAV

Uansett vil du enten hendelsen skjer på jobb eller på fritiden ofte være omfattet av en forsikringsdekning. En advokat vil kunne bistå deg med hvorledes du således skal gå frem.

Det sentrale utgangspunktet er at du økonomisk skal bli stilt som om skaden ikke er skjedd. Situasjonen etter skaden skal således sammenlignes med situasjonen før skaden. Generelt betyr det at du ikke skal tape på skaden, men heller ikke tjene på den.

I en erstatningssak for personskade reiser det seg ofte kompliserte medisinske samt juridiske spørsmål. Det er blant annet sentralt å avklare hvilke plager som er skaderelaterte og som således står i årsakssammenheng med ulykken. Det er disse skadene selskapet kan være ansvarlig for. Når du søker medisinsk behandling etter ulykken er det derfor viktig at du er tydelig på hvilke symptomer/ plager du har som følge av ulykken. Det er viktig at dette er så detaljert som mulig for å forhindre misforståelser siden.

Når det gjelder utgifter til behandling mv den første tiden etter hendelsen, anbefaler vi deg å ta vare på kvitteringer. Du må sannsynliggjøre at utgiftene stammer fra hendelsen overfor forsikringsselskapet og dette gjør den jobben enklere.

Videre må det være de skaderelaterte plagene som er årsaken til det økonomiske tapet ditt. Det må altså også her foreligge årsakssammenheng. Det må følgelig være plagene etter ulykken forsikringsselskapet er ansvarlig for som er årsaken til at du for eksempel ikke klarer å jobb full tid lengre.

Avslutningsvis nevner vi at det også kan være personskaden din er omfattet av forsikringsdekning du har privat eller gjennom din ektefelle. Dette vil advokaten din undersøke nærmere for deg. Her kan det følgelig komme utbetalinger i tillegg til det du får gjennom det offentlige og for eksempel bilforsikringsselskapet eller arbeidsgiver.