Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade må ha oppstått i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Yrkesskade kan gi særfordeler for arbeidstaker både i forhold til arbeidsgivers forsikring og ytelser fra det offentlige.

Yrkesskadeforsikring

Alle arbeidsgivere er lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine arbeidstakere. Dette fordi arbeidstakers erstatning ikke skal begrenses av arbeidsgivers økonomi.

En yrkesskade er en skade som skyldes en arbeidsulykke. Det ligger i dette at ulykken må skje når man er arbeidstaker. Det er klart at dette gjelder vanlige arbeidsforhold, men i tillegg gjelder arbeidstakerbegrepet blant annet for befal og menig under militærtjeneste og andre som er pålagt tjenestegjøring for det offentlige.

Det er i utgangspunktet tre momenter som vurderes når det skal tas stilling til om det har skjedd en arbeidsulykke. Ulykken må skyldes en ytre påvirkning, den må anses som utslag av noe usedvanlig ved utførselen av arbeidet og ulykken må ha skjedd uventet eller plutselig. Kravet til ytre påvirkning praktiseres ikke strengt. At ulykken må ha skjedd plutselig og uventet tilsier at rene belastningsskade som har utviklet seg over tid ikke regnes som arbeidsulykke.

Som yrkesskade regnes også de tilfeller som faller inn under folketrygdloven som er likestilt som yrkesskade.

Ikke minst regnes skade/sykdom som skyldes påvirkning av skadelige stoffer eller arbeidsprosesser som yrkesskader.

Det er en forutsetning at arbeidstaker kan bevise at skaden, og årsaken til denne, oppstod mens man var i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. For yrkessykdommer som er listet opp på yrkessykdomslisten hjemlet i folketrygdloven er det imidlertid forsikringsselskapet som har bevisbyrden for at lidelsen åpenbart ikke følger av yrket.

Det skal ses bort fra arbeidstakers særlige sårbarhet, hvis ikke sårbarheten er hovedårsak til skaden. Dette følger for så vidt også av det alminnelige sårbarhetsprinsippet, hvor det heter at skadevolder skal ta skadelidte som han/hun er.

Folketrygdloven

Folketrygdloven snakker om yrkessykdommer som skal likestilles med yrkesskader. Det vil si at enkelte sykdommer skal gi de samme rettighetene som om det hadde skjedd en arbeidsulykke.

De sykdommene det er snakk om er sykdommer som er listet opp i forskrift, såkalte listesykdommer. Disse sykdommene likestilles med yrkesskade hvis sykdomsbildet er karakteristisk og i samsvar med påvirkning fra skadelige stoffer, og arbeidstaker i tid og konsentrasjon har vært utsatt for påvirkningen i tilstrekkelig grad, og symptomene på sykdommen ligger i rimelig tid etter påvirkningen og det ikke er en annen mer sannsynlig forklaring på symptomene.

Yrkesskadefordeler

Siden arbeidsgiver er pålagt å forsikre alle sine arbeidstakere vil dette gi yrkesskadde tilgang til økonomiske  trygghet gjennom forsikringsordningen for de tilfelle at arbeidstaker på grunn av skade faller helt eller delvis ut av arbeidslivet. Inntektstapet som følge av yrkesskaden  erstattes.

Til sammenligning vil det ved rene fritidsulykker ikke ytes erstatning for inntektstap med videre, med mindre det er tegnet privat forsikring.

Hvis en skade godkjennes som yrkesskade av det offentlige vil dette gi særfordeler også gjennom folketrygdloven. Eksempelvis vil det ved søknad om arbeidsavklaringspenger / uføretrygd være tilstrekkelig at arbeidsevnen er nedsatt med 30 prosent. I andre skadetilfeller ytes arbeidsavklaringspenger / uføretrygd kun der arbeidsevnen er nedsatt med minst 50 prosent. Det gjelder også andre beregningsgrunnlag for størrelsen på enkelte ytelser ved godkjent yrkesskade.