Hva er godkjent yrkesskade?

Dersom du har en godkjent yrkesskade har du krav på ytelser som ofte er gunstigere for deg enn ved andre personskader. For øvrig er det NAV som godkjenner yrkesskader.

 

Hva skal til for å få en godkjent yrkesskade?

For det første må det faktisk foreligge en yrkesskade eller yrkessykdom. Det foreligger normalt dersom du har behov for å gå til legen på grunn av fysiske eller psykiske plager etter hendelsen.

I forlengelsen av dette foretar også NAV en vurdering om det foreligger en arbeidsulykke. Noe må altså ha skjedd, og hendelsen må ikke være av helt bagatellmessig karakter.

Dette må ha skjedd mens du var yrkesskadedekket, med andre ord mens du var på jobb, i arbeidstiden og på arbeidsstedet.

Dersom du med yrkesskaden din oppfyller vilkårene for erstatning kan du ha krav på erstatning for ditt økonomiske tap av arbeidsgiver, dekning under eventuelle andre forsikringer du er omfattet av og ytelser fra NAV.

Hvor får jeg dekning for yrkesskade?

Du har krav på å få ditt økonomiske tap dekket etter bestemmelsene i yrkesskadeforsikringsloven.

Alle arbeidsgivere skal også tegne en obligatorisk yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Dersom arbeidsgiveren din ikke har gjort dette, kan du melde skaden inn for yrkesskadeforsikringsforeningen.

Videre kan du ha krav på ulike ytelser fra NAV, for eksempel dekning av utgifter til behandling. Dette er dekning som ofte skjer etter gunstigere bestemmelser enn ved andre personskader. Det kan være hensiktsmessig å kontakte ditt lokale NAV-kontor for mer informasjon.

Hva er tidsfristene for å melde inn en yrkesskade?

Du må være klar over at det er viktig at du melder kravet ditt i tide til arbeidsgiver, eventuelle andre forsikringsselskap og NAV ettersom det gjelder såkalte meldefrister. Disse er ofte på ett år fra skadehendelsen.

Du må levere skademeldingsskjema til arbeidsgiveren din, og da er det avgjørende at du skriver ned alle symptomene du fikk fra begynnelsen.

Arbeidsgiveren din melder så skaden videre inn til NAV for å få en vurdering av hvorvidt det foreligger en yrkesskade.

Dersom du er selvstendig næringsdrivende må du selv melde inn skaden til NAV.