Hva er loss of license?

  • SKREVET AV:


Det er ofte et krav innen flere typer av yrker at man har en gyldig helseattest, også kalt helseerklæring. Tap av helseattest kan derfor føre til bortfall av inntekt. Hvis det er tegnet en såkalt loss of license-forsikring, vil den kunne komme til utbetaling dersom helseattesten tapes varig.

Hvem tegner en loss of licence-forsikring?

Din arbeidsgiver kan ha tegnet en slik forsikring. Hvis det er tilfelle, vil forsikringen ofte være del av en tariffavtale. Du kan også selv tegne en slik forsikring. Du bør da kontakte ulike forsikringsselskap for å finne hva vilkårene er for din yrkesgruppe.

Hva er vilkårene for å tegne slik forsikring?

Man må ha gyldig helseattest når det blir tegnet forsikring. Noen ganger er det i vilkårene krav om alder og karenstid. Vilkårene kan også dreie seg om enkelte sykdommer. Vilkårene kan være kompliserte, og det bør derfor undersøkes nøye hva vilkårene sier, og om det er ulike vilkår hos ulike forsikringsselskap.

I hvilke yrker kreves helseattest?

Flypersonell, det vil si piloter og kabinansatte, må ha gyldig helseattest. Det samme gjelder for sjøfolk og folk som arbeider offshore. Årsaken til kravet er at man ikke skal ha en sykdom som kan gjøre vedkommende uskikket til å arbeide og heller ikke ha en sykdom som kan være en fare for andre.

Særlig om yrkesskade og loss of license

Helseattesten kan tapes på grunn av en rekke skader eller sykdommer. Hvis helseattesten blir tapt på grunn av en yrkesskade, vil man også kunne ha rett til yrkesskadeerstatning. Dette kan du lese mer om her: https://www.langsethadvokat.no/avdeling/personskadeerstatning-og-forsikringsrett/erstatning-etter-yrkesskade-og-yrkessykdom/hva-er-en-yrkesskade/

Vanligvis blir utbetaling under loss of license-forsikring samordnet med yrkesskadeforsikringen. Utbetalingen under loss of license-forsikringen vil derfor gå til fradrag i erstatningen etter yrkesskadeforsikringen.

Varig tap av helseattest

Dersom du varig har tapt din helseattest, vil du kunne ha krav på erstatning under forsikringen. Det er viktig å være klar over midlertidig tap av helseattesten ikke gir krav på slik erstatning under forsikringen. Forsikringsselskapet tar stilling til om helseattesten er tapt varig, og her vil det ofte være nødvendig med advokatbistand.

Hva gjør man når man varig har tapt helseattesten?

Det er veldig viktig at du snarest mulig kontakter forsikringsselskapet hvis du har mistet helseattesten og er dekket under en loss of license-forsikring. Hvis du melder fra for sent, kan du miste din rett til utbetaling under forsikringen.

Hvor mye blir utbetalt i forsikringsoppgjøret?

Forsikringsvilkårene vil ofte variere fra selskap til selskap når det gjelder hvor mye man får utbetalt. Dette er en av grunnene til at man nøye bør undersøke med flere forskjellige forsikringsselskap før man tegner forsikring. Som regel blir erstatningen utmålt i et gitt antall G, som er folketrygdens grunnbeløp. Grunnbeløpet økes én gang i året.

Avslag på utbetaling fra forsikringsselskapet

Dersom forsikringsselskapet avslår utbetaling, anbefales at du tar kontakt med advokat. Vi har lang erfaring med forsikringsoppgjør og bistår regelmessig flere skadelidte i slike saker.