Hva er yrkessykdom?

  • SKREVET AV:


Hvis du har blitt påvirket av skadelige stoffer og lignende på arbeidsplassen, kan du få godkjent yrkessykdom av NAV. Du kan også ha rett på yrkesskadeerstatning gjennom arbeidsgivers lovpålagte yrkesskadeforsikring.

Har du en yrkessykdom?

Enkelte yrkesgrupper er mer utsatt for skadelige påvirkninger på arbeidsplassen enn andre. Eksempelvis var tannlegesekretærer en spesielt utsatt yrkesgruppe den gang det ble brukt amalgam i tannbehandlingen. Andre spesielt utsatte yrkesgrupper er ulike industriarbeidere, billakkerere og rengjørere.

Vilkårene for om det foreligger en yrkessykdom er regulert i yrkesskadeforsikringsloven § 11, jf. folketrygdloven § 13-4 med tilhørende Forskrift om yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade og Forskrift om sykdommer og forgiftninger m.v. som skal likestilles med yrkesskade.

Det er verdt å merke seg at vilkårene for å få godkjent yrkessykdom kan være noe forskjellig etter folketrygdloven og etter yrkesskadeforsikringsloven. Imidlertid er det en fordel for deg om sykdommen også er godkjent som yrkessykdom av NAV i erstatningssaken din mot forsikringsselskapet.

Det er derfor viktig at du sender melding om yrkessykdom både til NAV og til yrkesskadeforsikringsselskapet.

I arbeid, på arbeidsplassen og i arbeidstiden

For å få sykdommen godkjent som yrkessykdom, er det i utgangspunktet en nødvendig betingelse at skaden eller sykdommen skyldes påvirkning mens du var i arbeid, på arbeidsplassen og i arbeidstiden. Det er arbeidstaker som har bevisbyrden for at disse vilkårene er oppfylt.

Likevel er det slik at at disse vilkårene anses å være oppfylt når det foreligger en såkalt listesykdom, med mindre det det kan sannsynliggjøres at annen sykdom eller påvirkning er årsak til symptomene. Bevisbyrden blir da snudd slik at det er arbeidsgiver, eller i realiteten dennes forsikringsselskap eller NAV som må bevise at sykdommen ikke har oppstått i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden.

Listesykdommer

Sykdommer som er listet opp i de to ovennevnte forskriftene til folketrygdloven kalles gjerne listesykdommer. Som listesykdommer regnes blant annet enkelte typer allergiske reaksjoner, smittesykdommer, forgiftninger og klimasykdommer.

Hovedregelen etter folketrygdloven er at de såkalte listesykdommene skal  godkjennes som yrkessykdom og likestilles med annen yrkesskade, dersom øvrige vilkår er oppfylt jf. folketrygdloven § 11-4.

Listesykdommene skal også dekkes av yrkesskadeforsikringen. Det er i tillegg enkelte sykdomstilfeller som kan bli dekket av yrkesskadeforsikringen selv om de ikke godkjennes av NAV, da yrkesskadeforsikringsloven går lenger enn folketrygdloven i å likestille yrkesskader og yrkessykdom.