Yrkesskade – hva gjør jeg nå?

  • SKREVET AV:


Det viktigste for deg etter en yrkesskade er å forsøke å bli frisk.

Dersom yrkesskaden og behandlingsopplegget ditt tillater det, er det viktig at du får prøvd ut restarbeidsevnen din. Det beste for deg er derfor at du kommer tilbake i jobb i den grad helsen din gjør det mulig. Dette tar det gjerne tid å finne ut av.

Dersom du har en godkjent yrkesskade eller yrkessykdom fra NAV skal du, forutsatt at de øvrige vilkårene for erstatning foreligger, ha dekket det økonomiske tapet ditt. Det skal da foretas en konkret vurdering av hvert enkelt tilfelle av det økonomiske tapet som foreligger.

Hvem betaler erstatningen?

Du har normalt krav på å få det økonomiske tapet ditt dekket etter bestemmelsene i yrkesskadeforsikringsloven. Alle arbeidsgivere skal derfor tegne en obligatorisk yrkesskadeforsikring for sine ansatte.

Dersom arbeidsgiveren din likevel ikke har gjort dette kan du melde skaden inn for Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF). Hvis du har andre forsikringer bør du undersøke vilkårene for dekning også innunder disse.

Du kan videre ha krav på ulike ytelser fra NAV. Disse er gjerne gunstigere ved yrkesskade enn for andre skadetilfeller – du får for eksempel full dekning av utgifter til legehjelp.

Andre relevante eksempler er når du søker om arbeidsavklaringspenger. Da er det ikke krav om medlemskap i folketrygden før hendelsen, og det kreves kun at arbeidsevnen er nedsatt med minst 30 prosent. Det samme er situasjonen ved uføretrygd. Ifølge folketrygdloven er det med andre ord særfordeler ved yrkesskade.

Andre erstatningsposter ved yrkesskade?

Ved yrkesskade har du rett på såkalt menerstatning. Dette er en erstatningspost som skal dekke tapt livsutfoldelse. Du vil trolig ikke oppleve at dette er mer enn et lite plaster på såret. Det er likevel en erstatningspost som sammen med de øvrige ytelsene er ment å gi deg full økonomisk dekning for den situasjonen du befinner deg i.

Du har krav på menerstatning dersom du er påført en medisinsk invaliditetsgrad på minst 15 prosent. Denne fastsettelsen går på hvilke fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser en slik skade normalt gir, og er uavhengig av hvordan du fungerer i jobb eller hvilket yrke du har. Den medisinske invaliditeten fastsettes etter en tabell som Sosial- og helsedepartement har utarbeidet.

Her kan du se forskrift om menerstatning ved yrkesskade og invaliditetstabellen.