Hvordan melde en pasientskade?

Er du påført en pasientskade og vil kreve erstatning, skal du melde skaden til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Dette gjelder både for pasientskader du er blitt påført ved behandling i offentlig og i private helsetjenester.

Du kan enten selv melde skaden til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) eller få hjelp av en advokat til å melde skaden din.

Skademeldingsskjema

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har utarbeidet et eget skademeldingsskjema som du finner på  deres hjemmeside . Det er to forskjellige skjemaer du kan velge mellom.

Det skjemaet som er mest benyttet, gjelder krav om erstatning for påført pasientskade etter behandling i offentlig og privat helsetjeneste. Det andre skjemaet gjelder krav om erstatning for bivirkninger av bruk av ulike legemidler. Er du i tvil om hvilket skjema du skal benytte anbefaler Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) at du benytter pasientskadeskjemaet.

Utfylling av skademelding-pasientskade

Det er viktig at du fyller ut skjemaet med de opplysningene du har selv om du ikke kan svare på alt de ber om. Det er en rekke spørsmål som skal besvares og det kan derfor være litt forvirrende å vite hvordan spørsmålene skal besvares.

Hvilke opplysninger skal gis når skaden meldes?

Du skal gi opplysninger om deg selv og om det er opprettet tilsynssak hos Fylkesmannen eller Statens Helsetilsyn. Dersom du får en advokat eller en annen person til å sende inn søknaden din så skal dette også fremgå av søknaden.

Du får også spørsmål om når skaden skjedde. Ofte vet man ikke med sikkerhet når skaden oppstod og du kan da oppgi et antatt tidspunkt.

For at Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) skal behandle søknaden din må du oppgi navnet på behandlingsstedet hvor du tror at du ble skadet. Dersom du har vært til behandling ved flere behandlingssteder er det viktig at du fører opp alle behandlingssteder hvor du kan ha blitt påført en skade. Du må derfor også føre opp andre sykehus, leger eller fysioterapeuter hvor du har vært behandlet. Dette er veldig viktig for at Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) skal finne frem til den som er ansvarlig for behandlingsskaden din. I motsatt fall kan du risikere at du ikke får den erstatning du kan være berettiget til.

Beskrivelse av skaden du er påført

For at Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)lettere skal kunne hjelpe deg er det viktig at du gir så korte og presise opplysninger som mulig. Du må for det førte beskrive hvorfor du var til behandling. Dette kan f.eks være pga en ryggoperasjon. Du skal deretter beskrive hva som gikk galt og forklare hvilke plager du har fått etter operasjonen som du ikke skulle hatt.

Du bør også beskrive hvilke konsekvenser behandlingsskaden har hatt for deg og kort redegjøre for om skadene har påført deg et økonomisk tap. Dette da det er en nedre grense på minst kr 10.000 for å ha rett til erstatning.

Innhenting av opplysninger

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) skal innhente alle medisinske journaler og opplysninger som er nødvendig for å behandle saken din, men dersom du allerede har mottatt journaler, epikriser eller annen dokumentasjon som beskriver skaden bør du legge ved dette. Du må imidlertid i tillegg gi Norsk Pasientskadeerstatning fullmakt slik at de kan innhente alle opplysninger som er relevant for behandling av skadesaken din.