Erstatning trafikkulykke

  • SKREVET AV:


Selv om antall dødsfall i trafikken heldigvis har sunket de senere år, er det fortsatt mange som skades i trafikken.

Alle biler har en ansvarsforsikring som gir deg rett til erstatning. Men hva kan du kreve i erstatning og hvordan skal du gå frem?

Hvilket forsikringsselskap?

Alle motorkjøretøy som ferdes på norske veier har en ansvarsforsikring. Du trenger derfor kun å forholde deg til bilens forsikringsselskap. Du kan alltid melde skaden inn til forsikringsselskapet til bilen hvor du var fører eller passasjer, selv om det kanskje var andre kjøretøy involvert i ulykken som hadde skylden for ulykken. Om bilen av en eller annen grunn ikke er forsikret, kan du melde skaden inn til Trafikkforsikringsforeningen.

Erstatningskravet: inntektstap og merutgifter

Reglene om hva du har rett på i erstatning, finner man i skadeserstatningsloven kap. 3. Lovteksten er ganske knapp, så det er vanskelig å lese ut av loven hva det er du har krav på. Bestemmelsene om erstatningskravet og beregningene er utviklet gjennom mange år med domstolspraksis. Vi bruker også spesielle beregningsprogrammer, slik at skatt og andre fradrag eller tillegg blir beregnet korrekt. Dette må utvikles og oppdateres fortløpende. Derfor bør du få bistand av en advokat som kjenner rettsområdet i disse sakene.

Erstatningskravet vil variere avhengig av hva slags skadeomfang vi har med å gjøre. I multitraumesaker vil gjerne erstatning for utgifter til pleie og omsorg og ombygging av bolig være betydningsfulle og store erstatningsposter.

I andre saker er det særlig erstatning for  inntektstap som er viktig, samt å erstatning av merutgifter til behandlinger og leger.

Oppreisning og menerstatning

Det er også erstatningsposter som ikke er knyttet direkte til økonomisk tap.

Oppreisningserstatning har du krav på dersom skadevolder har handlet grovt uaktsomt eller forsettlig. Eksempelvis vil påkjørsel i fotgjengerfelt normalt gi rett til oppreisningserstatning.

Menerstatning har du krav på om du har fått en varig skade av en viss størrelse. Vanligvis settes grensen ved 15 prosent varig medisinsk invaliditet, men du kan også  har rett til menerstatning ved mindre skader enn dette, avhengig av betydningen av skaden i den konkrete sak. Menerstatning fastsettes fortrinnsvis etter skadens størrelse og alder.

Advokatutgifter dekkes av forsikringsselskapet

Nødvendige og rimelige advokatutgifter har du rett til å få betalt av forsikringsselskapet. Dette reduserer ikke ditt erstatningskrav, men kommer i tillegg som en merutgift du er påført grunnet trafikkulykken og skaden.