Hva er nakkesleng?

  • SKREVET AV:


Nakkesleng er en skademekanisme, men i erstatningsretten blir nakkesleng ofte brukt om skaden man får etter en påkjørsel bakfra. Hvis du har fått en nakkeslengskade – hva skal til for å få erstatning?

Nakkesleng – skade uten objektive funn

Nakkesleng er den norske betegnelsen på Whiplash. Egentlig er nakkesleng ”piskesnertbevegelsen” nakken utsettes for, typisk ved en påkjørsel bakfra.

Med nakkeslengskade mener man gjerne de skadene man har fått etter en slik piskesnertbevegelse, og man snakker da som regel om de nakkeskadene der man ikke har brudd eller andre objektive funn som kan bevise og forklare skaden.

Medisinerne har i en årrekke forsket på denne skadetypen, men ingen har per i dag knekt koden: Hva slags skade er det man blir påført? Det har vært lansert utallige teorier, men ingen er verifisert og endelig akseptert, hverken av det medisinske fagmiljøet eller av domstolene i forbindelse med erstatningssakene.

Nakkeslengskader eksisterer og gir rett til erstatning!

Det som imidlertid er helt på det rene er at både medisinere og norske domstoler anerkjenner at nakkeslengskade eksisterer, og at enkelte får langvarige, kroniske skader som kan være så omfattende at man også blir arbeidsufør.

De fire vilkårene for nakkeslengskader
Mangelen på et endelig svar og således objektive funn som kan påvise og forklare skaden, gjør at denne skadegruppen er i en noe spesiell stilling. For å få den erstatningen du har krav på, har det i rettspraksis utviklet seg fire vilkår som må oppfylles for å kunne konkludere med årsakssammenheng mellom påkjørselen og de kroniske plagene.

Kort oppsummert er vilkårene:

  • Skadeevne: Kroppen må utsettes for tilstrekkelig med krefter til at det i det hele tatt er mulig å påføre skade. Det skal svært lite til.
  • Akutte symptomer: Normalt må symptomer på nakkesleng oppstå innen de nærmeste døgnene etter ulykken.
  • Brosymptomer: Det må foreligge sammenhengende plager fra ulykken og til den kroniske senfasen.
  • Forenelighetskriteriet: Sykdomsbildet må være forenelig med det man vet om skader påført ved nakkesleng

Disse vilkårene har dessverre vært misforstått og etter vår mening misbrukt i en rekke saker. Det nærmere innholdet må presiseres, og vilkårene må ses i en sammenheng både med hverandre og pasientens historikk.

Vilkårene for nakkeslengskader skal utvikles

Det er også viktig å merke seg at Høyesterett har lagt vekt på at disse vilkårene skal tolkes og forstås i samsvar med hva som er allmenn akseptert medisinsk viten til enhver tid. Innholdet kan altså endres – derfor er det fortsatt viktig at de medisinske miljøene forsker videre på denne skadetypen.

I den senere tid har forståelsen og fokus på smerteutvikling – såkalt sensitisering – fått bredere oppmerksomhet. Dette kan gi en bedre forståelse av hvorfor ikke alle følger et ”typisk” forløp etter en nakkeslengskad