Hva er Whiplash?

  • SKREVET AV:


Whiplash eller nakkesleng er både en beskrivelse av en måte å bli skadet på, og en beskrivelse av selve skaden som oppstår.

Skademekanismen innebærer som regel at hodet har blitt kastet kraftig bakover og deretter fremover. De typiske whiplashskadene oppstår ofte når man sitter i en bil som påkjøres bakfra.

Symptomer på whiplash

De vanligste symptomer på whiplash er smerter og stivhet i nakken, og smerter i hodet. Det er også vanlig at det etter en stund utvikler seg andre symptomer i form av konsentrasjons- og hukommelsesproblemer, trettbarhet og svimmelhet. Om plagene blir varige er det ganske vanlig at whiplashskadde, som andre med kroniske smerteplager, utvikler psykiske problemer i form av nedstemthet og forbigående depresjoner.

Det er imidlertid viktig å være klar over at de aller fleste som får symptomer etter en whiplashskade blir helt friske. Prognosen er god, og kun omtrent 10 % får langvarige plager. Mange opplever også bedring lenge etter ulykken.

Ulike grader av whiplash

Whiplashskader deler gjerne inn i fire grupper etter alvorligheten av skaden. Noe forenklet kan det gjengis som dette:

  • Grad 1: Nakkesmerter uten objektive tegn.
  • Grad 2: Nakkesmerter og innskrenket bevegelighet uten objektive funn.
  • Grad 3: Nakkesmerter og nevrologiske tegn.
  • Grad 4: Nakkesmerter og påvist brudd i nakken.

Ved grad 1 og 2 finnes ingen objektive tegn på skaden. De er derfor såkalte bløtdelsskader. Dette er de typiske nakkeslengskadene, hvor diagnostisering og årsaksvurdering må basere seg på annet enn kliniske undersøkelser og røntgenbilder.

Medisinsk diagnostisering og juridisk årsaksvurdering gjøres for grad 1 og 2 etter fire momenter eller vilkår:

  • Hadde skadehendelsen tilstrekkelig skadeevne?
  • Oppstod symptomene innen 48 timer etter skadehendelsen?
  • Har symptomene vedvart uten for lange symptomfrie intervaller?
  • Har plagene mest sannsynlig andre årsaker?

I forbindelse med punkt 4 er det relevant å vurdere om plagene kun er en fortsettelse av tidligere plager (inngangsinvaliditet), og om plagene er forenlige med det som er vanlig å se hos personer som er utsatt for en whiplashskade.

Erstatning for whiplash

Dersom skadelidte har fått en whiplash i trafikken og de fire vilkårene er oppfylt skal skadelidte ha erstatning. Erstatningen skal dekke hele det økonomiske tapet som skadelidte er påført, og som han eller hun forventes å bli påført i fremtiden som en følge av skaden.