Litt statistikk om trafikkulykker

Svært mange skades i trafikken. Finans Norge fører statistikk over hvor mange som mottar erstatning fra forsikringsselskapene. Statistikken viser at det årlig er om lag 5.000 personer som mottar erstatning etter trafikkulykker.

Etter loven skal alle som skades av biler i trafikken ha full erstatning fra det forsikringsselskapet som er ansvarlig for skaden.

Mange personskader men færre dødsfall

I de siste fem årene har i gjennomsnitt 685 personer blitt hardt skadet i veitrafikkulykker, mens gjennomsnittlig 146 har blitt drept. Antallet drepte er heldigvis på full fart nedover. Midtdelere og utbyggingen av motorveier er en god ting.

Menn er mer utsatt i trafikken enn kvinner. Hele 447 av de som årlig blir hardt skadet er menn, og det er unge menn i aldersgruppen fra 25 – 44 år som rammest aller hardest av ulykker i trafikken.

Fremdeles et stort antall nakkeslengskader

En stor andel av erstatningsutbetalingene skjer til personer som er påført en nakkeslengskade. Med nakkeslengskader tenker jeg først og fremst på såkalte bløtdelsskader hvor det ikke kan påvises objektive funn på et røntgenbilde.

I rapporten Nakkeslengskade Diagnostikk og evaluering utarbeidet av Sintef Unimed på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet fremgår at det er omkring 2000 nye årlige tilfeller i Norge av bløtdelsskader i nakken (WAD grad I og II) forårsaket av biluhell.

Rapporten er fra 2001, og det antas at antallet nakkeslengskader har blitt færre de siste årene som følge av sikrere og bedre biler. Statistikken viser imidlertid at nakkeslengskader som fører til erstatning utgjør omkring 25 % av antallet utbetalinger. Det er ingen andre skader eller diagnoser som fører til så mange erstatningsoppgjør.

En riktig erstatning til deg

Målsetningen med et erstatningsoppgjør er alltid at den som er skadet skal få dekket sitt tap fullt ut. Det er det som ligger i begrepet full erstatning.

De fleste erstatningsoppgjør dreier seg om relativt små beløp hvor utbetalingen fra forsikringsselskapet går greit. Problemer oppstår gjerne i de tilfellene hvor skadene blir langvarige, og når beløpene blir store.

Mange opplever forsikringsselskapene som en motpart, som slett ikke er villig til å dekke tapet fullt ut. Det er da viktig at du som skadet har bistand fra advokater med erfaring med erstatningsoppgjør. Vi i Langseth advokatfirma er blant landets mest erfarne advokater på personskade og kan bistå deg.