Pasienterstatning

  • SKREVET AV:


Alle som er utsatt for en pasientskade er gitt en lovbestemt rett til å søke om pasienterstatning.  Dette gjelder skader påført på både på offentlige og privat institusjoner.

Hva erstatningsansvaret omfatter fremgår av pasientskadeloven (passkl.) § 1, som pasientskade regnes skader som er:

”voldt under veiledning, undersøkelse, diagnostisering, behandling, ekspedisjon av legemidler fra apotek, pleie, vaksinasjon, prøvetaking, analyse av prøver, røntgen, forebygging av helseskader, medisinsk forsøksvirksomhet samt donasjon av organer, blod og vev.”

Det må foreligge en svikt – personell eller teknisk, smitte eller infeksjon, vaksinasjon eller annet som følger av alminnelige erstatningsregler, passkl. § 2.

Behandling av pasienterstatning

Det er Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) som behandler søknader og utbetaler pasienterstatning.

Det første som må gjøres er at pasientskaden må meldes til NPE ved å sende inn skademeldingsskjema. NPE vil så alltid innhente uttalelse fra stedet hvor pasientskaden inntraff og innhente annen relevant journalhistorikk og dokumentasjon.

Hvis det er nødvendig å fastslå varig medisinsk invaliditet vil det innhentes en spesialisterklæring fra lege.

Du kan lese mer om saksgangen og saksbehandlingstiden med mer på NPE sine nettsider.

Hva kan du få dekket?

Det er det økonomiske tapet som står i sammenheng med den sviktende helsetjenesteytelsen som skal erstattes. Pasienterstatning skal sørge for at pasienten økonomisk stilles som om svikten ikke hadde skjedd.

Som økonomisk tap regnes:

Ekstrautgifter

Utgifter til behandling, reise og medisiner som er nødvendige for å behandle eventuelle skader eller senskader skal dekkes av pasienterstatning. Det kan ikke forventes at NPE dekker disse ekstrautgiftene hvis de allerede er omfattet og dekket gjennom HELFO ordningen. Det er både de påførte og de fremtidige ekstrautgiftene som skal dekkes av NPE.

Inntektstap

Hvis skaden medfører at pasienten faller utenfor arbeidslivet, helt eller delvis, skal pasienterstatning også dekket inntektstapet. Før inntektstapet kan korrekt utmåles så er pasienten forpliktet til å uttømme offentlige tilbud som arbeidsavklaringspenger og eventuelt uføretrygd. Det er både det påførte og det fremtidige inntektstapet som skal dekkes av NPE.

Hjemmearbeidstap

Noen ganger fører skader til at det ikke lenger er mulig for pasienten å utføre det vanlige arbeidet i hjemmet, som eksempelvis vasking og vedlikehold av bolig. Pasienterstatning skal som et utgangspunkt dekke det det vil koste å måtte leie inn arbeidskraft til de oppgavene pasienten selv kunne utføre tidligere. Det er både påført og fremtidig hjemmearbeidstap som dekkes av NPE.

Menerstatning

Menerstatning er en pasienterstatning for ikke-økonomisk tap. Denne erstatningen er ment å dekke tapt livsutfoldelse. Menerstatning ytes som regel kun hvis det er konstatert varig medisinsk invaliditet på 15 prosent eller høyere.

Unntak for mindre skader

Pasient erstatningen må totalt overstige kr 10 000 for at NPE utbetaler erstatning. Den statlige pasientskadeordningen dekker ikke «småskader».

Juridiske utgifter

NPE dekker som en del av pasienterstatningen også utgifter til juridisk bistand. Dette dekkes hvis det NPE har fattet vedtak om det, og pasienten kan kreve å få en forhåndsuttalelse fra NPE på et tidligere stadium av erstatningssaken.