Krav om helseattest og loss of license

  • SKREVET AV:


For flere yrkesgrupper er det krav om egen helseattest. Alle som for eksempel jobber offshore, må ha en godkjent helseattest som bekrefter at de er i god form.

Det samme gjelder for flypersonell, både piloter og kabinansatte. Sjømenn som jobber på båt, må også ha en egen helseattest.

Hvorfor må man ha helseattest?

I enkelte yrker har man et utvidet ansvar for å ta vare på seg selv og andre. Det er derfor nødvendig å vite at helsetilstanden til utøverne er slik at den ikke utgjør noen fare for dem selv eller andre.

Loss of license-forsikring

Fordi det stilles strenge krav til helseattest, vil tap av attesten kunne medføre et større inntektstap for en kortere eller lengre periode. Derfor vil det for mange yrkesgrupper være tegnet en såkalt loss of license (LOL)-forsikring, som kommer til utbetaling ved varig tap av helseattesten.

LOL-forsikringen kan være tegnet av arbeidsgiveren din, og vil da som regel være en del av en tariffavtale. Hvis arbeidsgiver ikke har tegnet LOL-forsikring, vil du i enkelte tilfeller ha mulighet til å tegne dette selv. Det anbefales i så fall at du undersøker med ulike forsikringsselskaper.

Det er et vilkår at du har gyldig helseattest når LOL-forsikringen tegnes. Enkelte forsikringsavtaler har reservasjoner i vilkårene både når det gjelder karenstid og for enkelte sykdommer.

Forsikringsvilkårene kan være ganske kompliserte, og du bør derfor ikke akseptere et avslag på erstatningsdekning uten videre. Får du avslag, anbefaler vi at du tar kontakt med advokat.

Helseattest for den som skal jobbe offshore

Det å arbeide offshore, stiller spesielle krav både til din fysiske og psykiske tilstand. Du skal for det første være i stand til å oppholde deg på en plattform i lengre perioder. I en evakueringssituasjon er det også viktig at du er i stand til å bidra på en måte som ikke er til skade for deg selv eller andre.

Det stilles derfor krav til syn, hørsel, førlighet og lignende. Du kan heller ikke være avhengig av medisiner som ved bortfall kan medføre fare for deg selv eller andre. De vanligste årsakene til avslag på helseattest i offshorebransjen er:

  • høyt blodtrykk
  • diabetes type 2
  • kraftig overvekt

Helseattest for piloter og kabinpersonale

Det stilles strenge helsemessige krav for alt personale om bord på et fly. Førstegangssøkere må gjennom en grundig helsesjekk for å vurdere om de oppfyller helsekravene for de arbeidsoppgavene de skal utføre.

Selv om du har fått godkjent helseattest, har du plikt til å kontakte flylegen dersom du ikke lenger oppfyller de medisinske kravene som ligger til grunn for attesten.
Det er egne retningslinjer for medisinske sertifikater for flygeledere.

Helseattest for sjøfolk

Alle som skal arbeide om bord på norskregistrerte skip, må ha en helseattest fra en godkjent sjømannslege. Helseerklæringen gjelder for maksimalt to år av gangen, men kan også være begrenset både i forhold til hva slag tjeneste som skal utøves, eller for en kortere tidsperiode.