Hva er billighetserstatning?

Veteraner som har blitt påført en varig psykisk belastningsskade etter å ha deltatt i internasjonale operasjoner kan tilkjennes billighetserstatning.

Vedtak om billighetserstatning fattes av Statens pensjonskasse, og det er de som innhenter dokumentasjon fra Forsvaret.

Krav for å få tilkjent billighetserstatning

For det første er det et krav at du har tjenestegjort i en internasjonal operasjon, og at du som følge av dette har blitt påført en varig psykisk belastningsskade. Billighetserstatningen tilkjennes etter en særskilt forskrift.

Her er det viktig å være oppmerksom på at det ikke er et krav at du har diagnosen PTSD som følge av utenlandstjenesten. Også andre diagnoser enn PTSD kan gi rett til billighetserstatning så lenge diagnosen anses som en psykisk belastningsskade. Det er et krav at den psykiske belastningsskaden ifølge invaliditetstabellen har ført til en varig medisinsk invaliditet på minst 15 prosent.

Du trenger ikke å være arbeidsmessig ufør for å motta billighetserstatning. Du kan altså være i fullt arbeid dersom vilkårene for å bli tilkjent billighetserstatning ellers er oppfylt.

Den psykiske skaden må være forårsaket av utenlandstjenesten

Det er også et krav at utenlandstjenesten må være årsak til din psykiske belastningsskade. Hvis du har en psykisk skade som ikke er forårsaket av utenlandstjenesten vil du ikke ha rett til billighetserstatning.

I noen tilfeller kan det være vanskelig å vurdere om den psykiske skaden faktisk er forårsaket av utenlandstjenesten, eller om den skyldes noe helt annet.

Krav om medisinsk erklæring

Videre er det et krav at det foreligger en erklæring fra medisinsk hold. Den må slå fast at du er påført en psykisk belastningsskade tilsvarende en varig medisinsk invaliditet på minst 15 prosent, og at denne er forårsaket av utenlandstjenesten. Det er ikke strenge krav til dokumentasjon, og erklæringen kan utarbeides av behandlende lege, psykiater eller psykolog.

Statens pensjonskasse utarbeider et standardmandat til den som skal skrive erklæringen, og som regel er det på forhånd innhentet dokumentasjon fra eksempelvis Forsvaret, leger, andre behandlere, sykehus og NAV. All dokumentasjon blir oversendt fra Statens pensjonskasse sammen med mandatet til den som skal skrive erklæringen.

Maksimal erstatning

Denne er ifølge billighetserstatningsordningen på seks ganger folketrygdens grunnbeløp (6 G) dersom du har en psykisk belastningsskade tilsvarende en varig medisinsk invaliditet på 54 prosent eller mer. Hvis du har en varig medisinsk invaliditet på mindre enn 54 prosent vil erstatningen reduseres tilsvarende.

I 2016 er grunnbeløpet på 92 576 kroner. Grunnbeløpet benyttes vanligvis som grunnlag for å beregne trygdeytelser. Erstatningsutbetalingen blir utbetalt som et engangsbeløp og blir ikke inntektsbeskattet.

Forholdet til øvrige erstatningsordninger for veteraner

Ofte søkes det om billighetserstatning før det senere blir aktuelt å vurdere om man også har krav på kompensasjon på grunn av den psykiske belastningsskaden. Dersom man senere får innvilget kompensasjon vil utbetalt billighetserstatning komme til fradrag i kompensasjonen.

Hvis du har blitt påført en belastningsskade som følge av utenlandstjenesten, vil du også ha krav på menerstatning fra NAV. Denne erstatningen kommer i tillegg til billighetserstatning/kompensasjon.

Her kan du lese mer mer om Forsvarets veteraner og de ulike erstatningsordningene.