Hva er PTSD?

  • SKREVET AV:


PTSD, posttraumatisk stresslidelse, er en psykisk skade som en skadelidt kan få etter å ha opplevd svært skremmende og belastende hendelser.

Krig eller krigslignende situasjoner kan derfor føre til PTSD. Det samme kan alvorlig vold, tortur, andre forbrytelser eller ulykker.

Det er veldig viktig å være klar over at også andre diagnoser for psykisk skade enn PTSD kan gi rett til erstatning.

Skadesituasjoner hvor man kan bli påført PTSD

Flere av Forsvarets veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner har blitt påført PTSD som følge av utenlandstjenesten. Det er for øvrig Statens pensjonskasse som behandler krav om billighetserstatning og kompensasjon.

PTSD kan også oppstå som en følge av trafikkulykker, yrkesskader og voldshandlinger. Erstatningskrav som følge av straffbare voldshandlinger behandles av Kontoret for voldsoffererstatning.

[factbox]

Traumekriteriet

Ifølge ICD-10, som er basert på WHOs klassifikasjonssystem, må skadelidte ha opplevd eller ha vært utsatt for en belastende hendelse av usedvanlig truende eller katastrofal art, og som hos nesten alle vil føre til omfattende og sterkt ubehagelige reaksjoner.

Hvilke symptomer må foreligge ved PTSD?

Symptomene er noe ulikt beskrevet i ICD-10-kriteriene og i det amerikanske diagnostiseringssystemet for psykiske lidelser, DSM. Symptomene som er inntatt i ICD-10 er også vilkår for å få diagnosen PTSD.

  • For det første må skadelidte gjenoppleve den skremmende hendelsen ved påtrengende minner (“flashbacks”), mareritt eller sterkt ubehag i situasjoner som kan minne om hendelsen. Dette kalles intrusjonskriteriet.
  • For det andre ønsker skadelidte å unngå situasjoner eller aktiviteter som kan fremkalle minner om den belastende hendelsen, alternativt at skadelidte trekker seg tilbake sosialt. Dette kalles unnvikelseskriteriet.
  • For det tredje må skadelidte rent fysiologisk oppleve økt beredskap. Dette kalles for aktiveringskriteriet. Det viser seg enten ved at skadelidte helt eller delvis ikke husker viktige sider av tiden da man var utsatt for de traumatiske hendelsene. Det kan også vise seg ved at skadelidte har søvnproblemer, vanskeligheter med å konsentrere seg, opplever irritabilitet eller sinneutbrudd, er årvåken eller på vakt – eller opplever skvettenhet ved plutselige lyder eller lysblink.

Etter ICD-10 er det også et vilkår at de tre ovennevnte kriterierene må være oppfylt innen seks måneder etter den belastende hendelsen, eller slutten på den traumatiske påkjenningen. I den norske oversettelsen av ICD-10, som ligger på sidene til Direktoratet for e-helse, står det imidlertid at diagnosen kan stilles selv om det har gått mer enn seks måneder fra den traumatiske hendelsen til symptomdebut.

Behov for spesialisterklæring

Som regel vil det være behov for en spesialisterklæring fra en uavhengig spesialist i psykiatri for å slå fast om du er påført PTSD eller en annen psykisk skade. Det viser seg ofte at det er behov for å klargjøre at det ikke bare er diagnosen PTSD som kan gi rett til erstatning, men også andre diagnoser for psykisk skade. Å ta stilling til hvilken psykisk skade du er påført vil være en skjønnsmessig vurdering.

Advokatene i Langseth Advokatfirma bistår deg både med å søke om erstatning og foreslå spesialist.