Hva er stressmestring?

  • SKREVET AV:


Noen av soldatene som har deltatt i internasjonale operasjoner har etter tjenesten behov for medisinsk oppfølging.

Utgangspunktet er at det sivile helsevesenet har ansvaret for å følge opp veteraner etter endt tjeneste. Her har fastlegen og DPS (distriktspsykiatriske sentre) en sentral rolle. Imidlertid har også Forsvaret etablert egne ordninger som bidrar til å følge opp veteraner etter hjemkomst.

Følger opp i ett år etter utenlandstjenesten

Forsvaret har uttalt at de ønsker å sikre en god overgang til den sivile helsetjenesten. Derfor har Forsvaret vedtatt et ettårsprogram hvor det blant annet skal finne sted en helsesjekk, i tillegg til at det er gitt tilbud om samtale med psykolog eller psykiater.

Forsvaret ønsker i denne perioden å supplere det sivile helsevesenet, og har derfor etablert tilbud både hos Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk og Institutt for militærpsykiatri og stressmestring.

Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk (NMP)

Her arbeider både psykologer og psykiatere som kan gi støtte og veiledning til veteraner. Ifølge Forsvaret er dette ment å være et lavterskeltilbud for soldater som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner.

NMP gir medisinsk bistand, samtidig som de også henviser veteraner til spesialister hos Militær psykiatrisk poliklinikk eller Institutt for militærpsykiatri og stressmestring. I tillegg kan veteraner bli fulgt opp både overfor NAV og Statens pensjonskasse.

Institutt for militærpsykiatri og stressmestring (IMPS)

Her arbeider spesialister både innen psykologi og psykiatri. Veteraner kan blant annet få behandling over kortere tid, samt utredning og hjelp med å finne bistand innen det sivile helsevesenet. IMPS kan også gi bistand til stressmestring for pårørende.

Under instituttet finnes det fem regionale stressmestringsteam: Nord, Trøndelag, Vestlandet, Rogaland og Østlandet.

Den sivile helsetjenesten

Fastlegen spiller en sentral rolle når det gjelder behandling og oppfølging av den enkelte veterans helse. Fastlegen kan også henvise veteraner til for eksempel de ulike Distriktspsykiatriske sentre (DPS), som har hovedansvaret for de ulike tilbudene innen den psykiatriske spesialisthelsetjenesten.

Hos DPS arbeider både psykiatere og psykologer, i tillegg til øvrig spesialisert helsepersonell. Hos DPS kan veteraner bli utredet og behandlet, også ved rusbehandling. Behandlinger kan gjennomføres både akutt, poliklinisk og ved lengre innleggelse.

Kameratstøtte.no

Dette er et samarbeid mellom Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) og Mental Helse (MH). Kameratstøtte.no har som mål å forebygge psykiske helseplager blant soldater, veteraner og deres familier.

Mange av klientene våre har benyttet dette tilbudet, og tilbakemeldingene har vært svært positive.

Veteranforbundet SIOPS – Skadde i internasjonale operasjoner

Dette er en interesseorganisasjon som arbeider på et bredt plan til støtte for skadde veteraner, og de har blant annet påtatt seg oppgaven med å fremme saken til skadde veteraner overfor myndighetene. SIOPS arbeider både sentralt og lokalt, og på hjemmesidene står det følgende om deres arbeid lokalt, for å hjelpe skadde veteraner: “På lokalt nivå drives likemannsarbeid der skadde i fellesskap hjelper hverandre til å få en bedre hverdag.”

De ulike erstatningsordningene for veteraner

Her kan du lese flere artikler om erstatningsordningene.