Seier over Statens pensjonskasse (SPK) i 65 G-sakene for forsvarets veteraner

Advokat Else-Marie Merckoll og advokat Pan Farmakis har bistått to av de første veteranene som har fått behandlet sine klager av Klagenemnda for kompensasjon og billighetserstatning, etter avslag på kompensasjon på 65 G fra Statens Pensjonskasse (SPK).

I den ene saken ble SPKs vedtak omgjort og skadelidte ble innvilget full kompensasjon med 65 G. I den andre saken ble SPKs vedtak opphevet og hjemvist til fornyet behandling i SPK.

Begge saker er prinsipielle og vil få stor betydning for SPKs videre behandling av kompensasjonssakene etter 65 G-ordningen.

Klagenemnda har i det alt vesentlige støttet vår lovforståelse og tolkning av regelverket, og har på flere punkter kommet med kritikk av SPK.

Klagenemnda påpeker at SPK foretar feil rettsanvendelse når de legger til grunn at det må foreligge akutt- og brosymptomer for at vilkårene for PTSD eller andre psykiske belastningslidelser skal være oppfylt, slik dette anvendes ved nakkeskader. Det gir derfor
et uriktig resultat når SPK avslår kompensasjon med henvisning til at de fire vilkårene i Rt 1998 s 1565 (Liedommen) ikke er oppfylt.

Klagenemnda bemerker også at SPK i sine vurderinger synes å være i den villfarelse at skadelidte må ha vært utsatt for en eller flere konkrete hendelser for å kunne konstatere psykiske belastningslidelser. Klagenemnda presiserer at det ikke stilles krav om konkrete diagnoser som PTSD, eller at PTSD må ha hatt et bestemt forløp, for å kunne få kompensasjon. Kravet etter kompensasjonsforskriften § 4a, jf. forsvarspersonelloven § 12 b, er at den skadde veteranen skal være påført skade eller sykdom, oppstått som følge av tjeneste i en internasjonal operasjon, herunder psykiske belastningsskader.

Klagenemnda slår også fast at det ikke kan oppstilles som et vilkår at det foreligger tidsnære bevis for at beviskravet etter forskriftens § 4a skal være oppfylt. Forsvarsdepartementets høringsnotat kan ikke tolkes dithen at det er et objektivt krav om tidsnære bevis. Det skal foretas en fri bevisbedømmelse, jf.forarbeidende til forsvarspersonelloven § 12 b. Det oppstilles ingen begrensninger for hvilke bevis som kan fremlegges, men vekten av dem vil naturligvis variere.

Vi forutsetter at SPK vil innrette sin praksis og behandling av 65 G-sakene etter de retningslinjer som nå er trukket opp av Klagenemnda for kompensasjon og illighetserstatning.