Hva betyr kapitalisering?

  • SKREVET AV:


Hovedregelen i norsk erstatningsrett, er at erstatning for fremtidig tap skal beregnes og utbetales som et engangsoppgjør når erstatningssaken avsluttes. For at du skal få et riktig erstatningsoppgjør, må du derfor beregne nåverdien av det tapet du kommer til å ha i fremtiden. Dette vil si at det årlige, fremtidige tapet må kapitaliseres.

Mange tror at du bare skal multiplisere det årlige tapet med antall tapsår, og at du da får den erstatningen som du har krav på. Dette er imidlertid ikke riktig. Det at du får utbetalt hele ditt fremtidige tap som et engangsbeløp, er på mange måter en fordel som må korrigeres, slik at du får et riktig erstatningsoppgjør.

Ved beregning av erstatningskravet for personskader, bruker man egne programmer som neddiskonterer erstatningen din og beregner nåverdien av fremtidstapet ditt. For å gjøre dette, må man først beregne ditt årlige nettotap, deretter gange dette med antall tapsår, og så justere dette beløpet med en valgt rentefot.

Valg av kapitaliseringsrente eller rentefot

Jo lavere rentefot man velger, jo høyere blir den kapitaliserte verdien. Dessverre er det ikke slik at vi står fritt til å velge hvilken rentefot som skal benyttes. Ved beregning av erstatning for personskade er ikke rentefoten lovbestemt, men den har blitt fastsatt og endret av Høyesterett med jevne mellomrom.

Rentefoten ble siste gang endret av Høyesterett i en dom fra desember 2014. Kapitaliseringsrenten ble da satt til fire prosent.

Renten skal gjenspeile den avkastning det er realistisk at man kan få ved plassering av erstatningen, slik at skadelidte skal sikres mot fall i pengeverdien. Med tanke på den lave avkastningen man får ved å sette pengene i banken i 2016, synes rentefoten å være altfor lav.

Høyesterett har imidlertid vært svært restriktive med å sette ned rentefoten, da denne skal dekke et langt tidsrom. Høyesterett har også uttalt at skadelidte ikke har krav på sikkerhet for å få dekket inflasjonstapet fullt ut, men at skadelidte skal ha en mulighet til å sikre seg best mulig.

Skadelidte vil også ha anledning til å plassere erstatningen på en slik måte at de får høyere avkastning enn bankrenten. Dette kan være i form av statsobligasjoner, aksjer eller fast eiendom.

Hvor ofte endres kapitaliseringsrenten?

Det er grunn til å tro at det vil gå flere år før det kommer en ny Høyesterettsdom som endrer kapitaliseringsrenten. Forrige gang Høyesterett fastsatte kapitaliseringsrenten, var til fem prosent i en dom i 1993, og før det igjen til seks prosent i 1981.

Inntil det kommer en ny Høyesterettsdom som endrer kapitaliseringsrenten, må vi nok forholde oss til at rentefoten er fire prosent.

Eksempel på kapitalisering

Dersom man har beregnet at du vil få et årlig nettotap på 100 000 kroner i ti år fremover, vil du ved å benytte en kapitaliseringsrente på fire prosent ha krav på 795 186 kroner i erstatning. Legger man til grunn at kapitaliseringsrenten settes ned til tre prosent, vil kravet ditt være på 840 414 kroner.