Hva er varig medisinsk invaliditet?

Med medisinsk invaliditet forstås den fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelsen som følger av en skade eller sykdom. Størrelsen på den varige medisinske invaliditeten gir grunnlaget for utbetaling av menerstatning og ulykkesforsikringer.

Størrelsen på varig medisinsk invaliditet (VMI), fastsettes av medisinere. Dette gjøres på objektivt grunnlag, uten hensyn til yrke, uføregrad, fritidsinteresser og lignende.
Bakgrunnen for fastsettelsen er invaliditetstabellen som finnes i Forskrift om menerstatning fra 1997. Hvis den som er skadet har plager som ikke er med i tabellen, fastsettes invaliditetsgraden på grunnlag av en skjønnsmessig sammenligning med skadefølgene i tabellen.

Når fastsettes invaliditetsgraden?

Invaliditetsgraden kan først fastsettes når skadelidte har gått gjennom hensiktsmessig behandling, og skaden kan sies å ha stabilisert seg. I praksis sier man at det bør ha gått minst to år fra skadehendelsen til varig invaliditet fastsettes.

Varig betyr ikke nødvendigvis livsvarig skade, men skaden må vare i minst 5 til 7 år for at den skal anses som varig i et juridisk perspektiv.

Flere skadefølger etter samme hendelse

Dersom den skadde har fått flere skadefølger etter samme hendelse, fastsettes invaliditetsgraden ut fra en samlet vurdering. Ofte kan det være psykiske eller autonome plager som følger med en tilstand, for eksempel kan man oppleve økt tretthet og vannlatingsproblemer ved en traumatisk hjerneskade. Slike ledsagende plager er som regel innveid i skaden, og gir ingen ytterligere medisinsk invaliditet.

Både subjektive symptomer og objektive funn kan medføre medisinsk invaliditet. Som hovedregel vil objektive funn medføre at invaliditeten settes høyere enn der det kun foreligger subjektive symptomer. Objektive funn kan være nedsatt funksjon, nedsatt bevegelighet, nevrologiske utfall, funn ved nevropsykologisk test, funn ved røntgen eller lignende.

Kan gi rett til menerstatning

Hovedårsaken til at medisinere blir bedt om å vurdere varig medisinsk invaliditet, er for å avgjøre om det gir rett til menerstatning ved skader etter trafikkulykker og yrkesskader.

Menerstatning er erstatning for tap av ikke-økonomisk karakter, slik som tapt livskvalitet etter en skade. Ett vilkår for menerstatning, er at skaden er av varig og betydelig art, noe som vanligvis betyr at VMI må være satt til minimum 15 prosent. Det kan imidlertid finnes forsikringsdekninger som gir skadelidte menerstatning ved VMI under 15 prosent.

Menerstatningen beregnes ut fra graden av medisinsk invaliditet, og utmåles etter folketrygdens grunnbeløp (G) og skadelidtes alder på oppgjørstidspunktet.
Medisinsk invaliditet er også normalt grunnlaget for størrelsen på utbetalingen av ulykkesforsikringer.

Viktig med advokatbistand

Det er særdeles viktig at varig medisinsk invaliditet settes korrekt, da den legger grunnlaget for erstatningens størrelse. Vi kan hjelpe deg med å finne spesialister som vurderer skadeomfanget på riktig måte.