Viktig å vite ved salg og kjøp av hest

Hvilke rettigheter og hvilke plikter har du, rent juridisk sett, ved kjøp og salg av hest? Alle vet at det lett blir forviklinger rundt hestekjøp.

Advokat Gudbrand Østbye har sett på noen av de viktigste problemstillingene, og gir deg her noen gode råd.

Jeg har nå i mange år gitt bistand til klienter som enten har kjøpt eller solgt hest. De sakene hvor partene forblir enige og hvor hesten fungerer normalt får jeg ikke høre om. Det er å håpe at disse er i et absolutt flertall.

En typisk situasjon er hvor foreldre kjøper hest til sin tenåringsdatter uten at de selv kan mye om hest. Selgeren er ofte mer profesjonell og foreldrene stoler på vedkommende. I tillegg er det slik at tenåringsdatteren gleder seg så mye at hun mister litt av sin kritiske sans, noe som igjen smitter over på foreldrene. I slike tilfeller har selger et ekstra ansvar, og dette ansvaret øker jo mer erfarne og profesjonelle de er.

Når jeg omtaler kjøperen som en hun og ikke en han er dette ikke ment kjønnsdiskriminerende. Men faktum er at det absolutte flertall av kjøperne er jenter.

I denne artikkelen vil jeg prøve å gi råd både til både selger og kjøper av hest. En del av rådene kan med hell også brukes ved fóravtaler, stalleie ol.

Imidlertid er nok min artikkel preget av at det er kjøperen som først og fremst må sikre seg i forbindelse med kjøpet.

Før kjøpet

Det er viktig at den potensielle kjøper definerer til hvilket bruk, på hvilket nivå og til hvilken pris de skal kjøpe hest. Hvis dette er definert vil en lettere finne riktig hest. Jeg har sett tilfeller hvor en uerfaren rytter har kjøpt en hest som hun ikke har hatt tilstrekkelig erfaring og dyktighet til å beherske. Da kommer raskt ønsket om å heve kjøpet.

Det kan være lurt å finne en kyndig person til å hjelpe seg, en person som bør være uavhengig. Det vil selvfølgelig koste noe, men vil øke sannsynligheten for å finne frem til den hesten som passer best for deg. En ridelærer som kjenner kjøperens erfaring og dyktighet kan være en egnet person.

Sjekk mest mulig

Mantraet er; finn frem til mest mulig opplysninger den hesten som vurderes kjøpt. Det vil være opplysninger knyttet til veterinær, tidligere eier(e), fórryttere og selvfølgelig opplysninger som gis av selger. Selgeren har en opplysningsplikt og skal fortelle alt som vil kunne påvirke kjøperens avgjørelse. For å sikre bevis og unngå senere uenighet kan det være lurt å sende selgeren en mail hvor det gjentas hvilke opplysninger selgeren har gitt om hesten i forbindelse med kjøpet. Krev å se dokumentasjon (epikrise) fra veterinær, opplysninger om hesten tidligere har hatt skader, behandlinger og annet som kan påvirke kjøpet.

Den typiske mangelen er halthet og det sentrale spørsmålet vil da være om hesten var halt da den ble overtatt av kjøper.

I Sverige går en så langt som å advare mot at hester kan være dopet ved visning. En undersøkelse viste at to av 34 hester hadde fått påvist antiflammatoriske og smertestillende preparater i blodet. Det er vel ingen grunn til å tro at dette er helt annerledes i Norge.

Kanskje det vil være en idé å ha flere visninger og hvor en av dem er uanmeldt.

NRYFS standardavtale

Det er fornuftig å bruke Norges Rytterforbunds standard avtale med vedlegg som finnes på www.rytter.no, trykk på ikonet ”Ny hest” og så på ”Standardkontrakt for ny hest”. Denne standard avtalen bør kanskje oppdateres noe, men er likevel et godt utgangspunkt for regulering av kjøpet. Men husk at det er viktig å fylle inn alle rubrikker. I tillegg bør det legges inn i avtalen alt som dere er blitt enige om og som ligger utenfor hva som står i standarden. Lag gjerne et tillegg til standardavtalen som er å anse som en del av avtalen og som signeres av begge parter.

Egen veterinær

Særlig viktige punkter i avtalen er undersøkelse av veterinær. Jeg vil anbefale at kjøper finner egen veterinær i forkant av kjøpet. Ha som en forutsetning at din veterinær ”friskmelder” hesten før du inngår en bindende avtale. Det vil kunne spare begge parter for mange ubehageligheter i etterkant. Dette ligger i og for seg i punkt 8 i avtalen, hvor det kan avtales som en forutsetning for kjøpet at hesten kan forsikres i henhold til alminnelige regler om død/invaliditet. Men dette gjøres etter overtakelse, og da blir det raskt en diskusjon om når årsaken til at hesten ikke kan forsikres er oppstått; før eller etter overtakelse.

En mulighet som jeg erfaringsmessig ser at er lite brukt er at hesten kjøpes på prøve. Dette er en mulighet som jeg synes burde brukes langt oftere. Selgere er sikkert skeptisk til en slik ordning, men det antas at det i langt mindre grad vil oppstå konflikter når hesten har vært på prøve.

Samme sted som standardavtalen ligger på nettet finnes også ”Etiske retningslinjer ved handel med og omsetning av hest”. Disse kan også med hell leses i forbindelse med kjøpet og da kanskje særlig av selgere.

Når en mangel oppstår

Som et generelt råd er det å si at det er fornuftig hele tiden å holde selger skriftlig underrettet når en er misfornøyd med hesten.

Kjøpere har en absolutt plikt til innen rimelig tid å si fra om mangler og lyter ved hesten. For ikke å komme i en situasjon hvor det kan bli en problemstilling om det er reklamert innen rimelig tid, er det like greit å ha som en hovedregel at en gjør det med en gang. Igjen er det viktig å gjøre dette skriftlig. Mange sender en SMS og det er for så vidt greit så lenge meldingen ikke blir slettet. Jeg synes det er mye mer hensiktsmessig at dette gjøres per mail. Det er lettere å få uskrift av en mail og det er mye større sjanse for at de arkiveres og derved ikke blir borte.

Hvilke lovregler gjelder

Hvis det er to selgere som ikke er profesjonelle aktører, dvs som ikke har hest som levevei eller som større inntekstkilde vil det være kjøpsloven (lov 13. mai 1988 nr 27) som gjelder. Da kan partene avtale annet enn det som er utgangspunktet i loven. Hvis problemstillinger ikke er regulert i avtalen vil loven så langt det passer løse disse problemstillingene.

Hvis den ene part driver hest i næringsvirksomhet (gjerne selger) som for eksempel oppdretter, stalleier ol. vil det være forbrukerkjøpsloven som regulerer forholdet mellom partene. Den annen part vil anses for å være forbruker. Det kan ikke avtales vilkår som er mer ugunstig for forbrukeren enn det som fremgår av loven. Det betyr at en domstol vil sensurere slike bestemmelser.

Rettshjelpsforsikring

Mitt råd er at det er fornuftig raskest mulig å koble inn advokat slik at en ikke trår feil som kan få konsekvenser senere.

Det mange ikke kjenner til, er at det er mulig å bruke sin innboforsikring til å få dekket egne advokatkostnader. I slike forsikringer ligger det en såkalt rettshjelpsforsikring. Det forutsetter at en er forbruker, altså slik at en ikke driver med hest i næringsvirksomhet. Det vanlige er at en må betale en egenandel på kr 5.000,- og at forsikringsselskapet dekker 80 % av advokat-utgiftene oppad begrenset til kr 100.000,-. Blir man idømt motpartens saksomkostninger vil disse ikke bli dekket over forsikringen.

Tvister kan enten bli løst gjennom avtaler, i Forbrukertvistutvalget eller gjennom de ordinære domstoler.

Omkostninger

Ta vare på alle kvitteringer og fakturaer i forbindelse med hesteholdet. Erfaringsmessig vil det ved mangler være påløpt vesentlige veterinærutgifter i tillegg til alminnelig stalleie og fór. Det er ikke uvanlig at en har hentet inn ekspertuttalelse som også kan være kostbar. Jo lenger en konflikt varer, jo større blir erstatningskravet. Det er dyrt å holde hest, og særlig hvis den ikke er frisk.

Hvis hesten ikke var kontraktsmessig stand ved overtakelsen, skal utgifter som er påført som en hovedregel erstattes av selger.

Tre gylne regler

Mine beste råd sammenfattet er at:

1. Gjør mest mulig forberedelse og undersøkelser i forkant av kjøpet

2. Lag skriftlige avtaler og dokumenter mest mulig

3. Reklamer raskest mulig og send dette skriftlig til selger

Det er viktig å minne kjøpere om at hest er et levende vesen med lyter og spesialiteter som ikke er en mangel i kjøpsrettslig forstand. Derfor må en være objektiv i sin vurdering og innse at det bare er mangler av et vist omfang som gir grunnlag for prisavslag eller heving av kjøpet.

Lykke til med kjøpet (og salget) av hest.