Hva er en ansattes rolle i styret?

Noen ganger har ansatte krav på plass i styret, andre ganger blir det tilbud plass.

I det følgende skal vi nærmere på hvilken rolle en ansatt har i styret.

Når kan de være i styret?

I  tilfelle det er mer en 30  eller fler ansatte i selskapet, og selskapet ikke har bedriftsforsamling, kan et flertall av de ansatte kreve at et styremedlem velges av og blant de ansatte,

se Aksjeloven ( Asl ) §6-4.

Er det flere enn 50 ansatte kan de kreve flere plasser.

I andre tilfelle ønsker eierne at de ansatte skal være med, da blir det tilbud fra eierne

Hvilken rolle har den ansatte?

Utgangspunktet  har de ansatte samme rettigheter og forpliktelser som de øvrige styremedlemmer, men det akseptert at de legge særlig vekt på de ansattes interesser ved behandlingen av saker i styret, og da legger frem deres ønsker.

De ansatte har krav på full innsyn i de saker som skal behandles.

Hvilket mandat har de ansatte styremedlemmene?

Vervet er et personlig tillitsverv på samme måte som de andre medlemmene, og  har  samme rettigheter og plikter. Dette betyr at de skal stemme for det de personlig mener er best for selskapet. Den ansatte kan da oppleve en konflikt  mellom hva som er best for selskapet og hva som er best for de ansatte han representerer.

Den ansatte kan bli holdt ansvarlig for tap kreditor eller andre lider, på lik linje med andre medlemmer. Det vil derfor kunne skje at det en velger som riktig, blir galt for de ansatte.

Hva er styremedlemmets normale funksjoner?

Styrets viktigste gjøremål er forvaltning av selskapets anliggende og kontroll med at bokføringen og formuesforvaltningen er betryggende, Asl §6-12.

Styret har også et sterkt tilsynsansvar, se Asl § 6-13.

Styret har også en saksforberedende og iverksettende oppgaver i de saker som avgjøres av bedriftsforsamlingen eller generalforsamlingen.

Dette betyr at styremedlemmer kan  bidra til et selskaps suksess og utvikling.

Har de ansatte noen særrolle ?

Ja, de det kan sier at de har noen  tilleggsfunksjoner.

–          de kan sikre innflytelse på driften i selskapet, og vil da naturlig legge  vekt på de ansattes interesser.

–          de kan sikre de andre medlemmene innsyn i bedriftens hverdag, og skape et bedre beslutningsgrunnlag.

–         de vil få innsyn som kan være av interesse for de ansatte, men dette må ses opp mot inhabilitet ,eksempelvis ved lønnsforhandlingene.

–  de kan sikre betryggende saksbehandling ved at de andre i styret får mest mulig info om hva som skjer i det daglige

Kan de foreslå hva styret skal behandle?

Alle styremedlemmer kan kreve at en sak skal behandles av styret, jfr. Asl. § 6-20.

Dersom de ansatte kan også gjennomfører en viss utredning av de spørsmål de vil ha behandlet og sørger for at utredningen vedlegges kravet om saksbehandling, slik at de  kan påvirke saksutredningen til styremøtet og saksunderlaget.

Hva kan de fortelle de andre ansatte ?

Utgangspunktet bak de ansattes styrerepresentasjon at de ansatte skal få informasjon om hva som skjer, noe som medføre at det kan gi informasjon videre til andre.

Dette må ses i sammenheng med den taushetsplikten styret er pålagt, da ut fra lojalitetsplikten for selskapet. dette bør avklares i en styreinstruks se Asl § 6-23

Dette er et vanskelig spørsmål,  som for eksempel hvis det blir diskutert nedbemanning.

Dette skal omhandles i egen artikkel.

Det beste er at man i  styremøte å diskutere hvordan informasjonen kan gis de ansatte, for å. sikrer en felles forståelse om hva som skal sies utad

Vi bistår ansatte i vurdering av dere rolle i styret, og hvordan de bør forholdet seg til hva som skjer der i forhold til sine kolleger