Lovfestet objektivt ansvar – bilansvaret

Hvorfor har vi et objektivt ansvar?

Det finnes både lovfestet og ulovfestet objektivt ansvar. Ved lovfestet objektivt ansvar har lovgiver oppstilt kriteriene for ansvar i lovteksten. Begrunnelsen synes å være at lovgiver ikke har ønsket at det skal være tvil om ansvarsgrunnlaget og hvordan det skal avgrenses.

Objektivt ansvar er typisk på områder som innebærer stor risiko for skade på omgivelsene. Ofte blir det spørsmål om hvem som er nærmest til å bære risikoen snarere enn hvem som har utvist skyld.

Hva menes med objektiv ansvar?

Med objektivt ansvar menes at det kan foreligge rettslig ansvar til tross for at ingen har utvist subjektiv skyld (uaktsomhet/culpa). Det kreves imidlertid at vilkårene for ansvar er innfridd. Videre kreves at det foreligger årsakssammenheng og et økonomisk tap. De tre hovedvilkårene for erstatning må således være til stede.

Lovgiver har blant annet innført objektivt ansvar for skade voldt av produkter, luftfartsvirksomhet, forurensning og motorvogner.

Hva innebærer bilansvaret?

Det er på det rene at motorvogner kan forårsake store skader og således utgjøre en risiko for omgivelsene. Derfor er det innført forsikringsordninger som skal sikre skadelidte i slike situasjoner.

Bilansvarsloven legger opp til en obligatorisk forsikringsplikt til gunst for skadelidte. Dersom en hendelse, eksempelvis en bilkollisjon, er oppstått uten at noen har utvist skyld, er lovens system slik at det er det skadevoldende kjøretøys forsikring som skal dekke skaden.

Når en bil gjør skade har skadelidte krav på erstatning fra det forsikringsselskap der motorvognen som har forårsaket skaden er ansvarsforsikret. Det kan også kreves erstatning for personskade som oppstår i det skadevoldende kjøretøyet . Skader som oppstår på det kjøretøyet som forårsaker skaden faller utenfor loven. Det er normalt kaskoforsikringen som dekker slike skader.

Bilansvarsloven

De nærmere reglene om dette følger av bilansvarsloven (bal.). Loven gjelder skade som motorvogner «gjer», jf. bal. § 1 jf. § 4. Som regel er det uproblematisk å fastslå at det har oppstått en skade som er gjort av en motorvogn.

Det er ikke bare motorvogner som er i bevegelse som dekkes av loven ordlyd. Også en motorvogn som står i ro kan forårsake skade. Videre kan skader som oppstår ved av- og påstigning dekkes av loven. Dette kan være der man skader seg på noe skarpt i bilen eller blir klemt av en dør eller lignende.

Hvordan går jeg frem mot forsikringsselskapet?

Dersom du har blitt påført skade i trafikken kan du ha krav på erstatning. Skaden må meldes til ansvarlig forsikringsselskap. Advokatene i Langseth kan bistå deg i prosessen med å kreve erstatning fra forsikringsselskapet og komme frem til korrekt erstatningsoppgjør.

Martine Rygg, 17.02.22

Om Martine

Martine har erfaring med forsikring- og erstatningsrett, og har tidligere jobbet for ulike forsikringsselskaper.

Ansvarsforsikring- Oversikt

Ansvarsforsikringen er en forsikring som dekker det erstatningsansvar private personer eller virksomheter kan bli pålagt. I noen tilfeller er det frivillig å tegne en ansvarsforsikring, i andre tilfeller er man lovpålagt å tegne slik forsikring, mens man i andre tilfeller igjen kan være avtalemessig forpliktet til å tegne ansvarsforsikring.

Inntrer et erstatningstilfelle hvor det foreligger ansvarsforsikring vil forsikringsselskapet måtte bære erstatningsansvaret foruten en mindre egenandel som tilfaller forsikringstaker. I noen tilfeller pålegger dette forsikringsselskapet et betydelig erstatningsmessig ansvar.

Ansvarsforsikring er pålagt for noen profesjoner, som for eksempel innen advokatvirksomhet.

Dekningen

Ansvarsforsikringer dekker både subjektivt som objektivt erstatningsansvar, og noen av ansvarsforsikringsordningene etablerer i realiteten nye objektive ansvarsgrunnlag som kan påberopes av skadelidte.

Ansvarsforsikringen vil som oftest dekke både personskade som tingskade.

Noen ansvarsforsikringer dekker også rent formuestap.

Hovedhensynene

Ansvarforsikringer sikrer skadelidte tilgang til økonomisk trygghet for det tap man er påført, og man unngår på skadevoldersiden den ruinerende effekt det økonomiske ansvar et erstatningsansvar kan bety for både privatpersoner og virksomheter.

Friville ansvarsforsikringer for privatpersoner

De frivillig tegnede ansvarsforsikringer for private personer finner man typisk inne i en innboforsikringspakke eller en reiseforsikringspakke. Ansvarsforsikringene kan omhandle skade som alle deltakere i husholdningen erstatningsmessig forårsaker.

Frivillige ansvarsforsikringer for virksomheter

Ansvarsforsikring for virksomheter inngår gjerne i større bedriftsforsikringspakker, men kan også tegnes som egen alminnelig ansvarsforsikring. For virksomheter som har en drift hvor det erfaringsmessig er risiko for at det forårsakes skade eller tap bør man tegne ansvarsforsikring, og det kan hevdes med god grunn at alle virksomheter bør ha tegnet en ansvarsforsikring.

Forsikringsselskapene driver fortløpende å utvikler ansvarsforsikringsordninger, og i noen tilfeller kan slike forsikringsordninger skreddersys for den enkelte virksomhet.

Lovpålagte ansvarsforsikringer

Et eksempel på lovpålagt ansvarsforsikring for private personer er bilansvarsforsikringen. Kjøper man bil plikter man å tegne slik forsikring. Tegner man ikke slik forsikring vil bilen ikke bli godkjent registrert, eller den vil bli avskiltet inntreffer manglende forsikringsdekning i perioden man er eier av bilen. Det tap og den skade bilen påfører omgivelsene kan rettes mot ansvarsforsikringsselskapet.

Et eksempel på lovpålagt ansvarsforsikring for virksomheter er advokatansvarsforsikringen. Det tap advokaters klienter blir påført som følge av erstatningsmessige disposisjoner fra advokatens side kan rettes mot ansvarsforsikringsselskapet. Man får ikke drive som advokat uten at slik ansvarsforsikring er tegnet.

Krav i avtale om ansvarsforsikring

Det er vanlig innen noe avtaletyper at avtaleparten(e) forplikter seg til å tegne ansvarsforsikring. Et praktisk eksempel på dette er innen entreprise hvor det i alle vanlige standardkontrakter, som eksempel NS 8406 pkt 9, annet ledd, oppstilles en forpliktelse for entrepenør til å ha tegnet ansvarsforsikring.