Nødtestament

Gyldigheten av et alminnelig testament, er blant annet avhengig av formkravene er oppfylt. I noen tilfeller lar det seg imidlertid ikke gjøre å opprette testamentet i skriftlig form. Andre ganger kan det være umulig å få vitner til å stille på kort varsel. Kan det gjøres unntak fra formkravene gjennom et nødtestament?

Hovedregel

Regler om nødtestamenter finnes i arveloven § 49. Dersom testator befinner seg i et nødstilfelle, angir bestemmelsen to forenklede fremgangsmåter som hver for seg vil gi gyldige testamenter, til tross for at formkravene ikke er fulgt.

Dersom et nødstilfelle hindrer noen fra å opprette et skriftlig testament, kan et testament for det første opprettes muntlig, såfremt det formuleres overfor to vitner som er tilstede samtidig. Dette første alternativet gjør dermed unntak fra formkravet til skriftlighet. Den andre muligheten er at testator skriftlig formulerer et testament som signeres alene, dersom det er umulig for testator å innhente vitner. Vilkåret «umulig» skal tolkes strengt, og det er ikke tilstrekkelig at det er vanskelig eller tidkrevende å finne vitner. Det kreves likevel ikke at det foreligger en helt objektiv eller fysisk umulighet. Etter omstendighetene kan også en selvmordsituasjon anses for å være en nødsituasjon, og i slike tilfeller vil testator subjektivt sett normalt oppleve at det er umulig å tilkalle vitner.

Felles for begge alternativer er at testator må befinne seg i et nødstilfelle. I loven er det beskrevet som i at det må foreligge farlig sykdom eller annet nødstilfelle som hindrer noen fra å opprette testament i tråd med formkravene i arveloven § 42. Nødsituasjonen må foreligge på testasjonstidspunktet, dvs. på det tidspunktet det forenklede testamentet opprettes.

Varighet

Nødtestamenter har begrenset varighet. Dersom nødsituasjonen opphører og testator overlever, vil ikke et nødtestament være gyldig lenger enn tre måneder. Dersom du for eksempel er blitt frisk etter alvorlig skade eller sykdom, må du dermed opprette et nytt testament i tråd med formkravene, for å sikre at disposisjonene er gyldige etter din død.

Kontakt oss

Trenger du bistand til å vurdere gyldigheten av et nødtestament? Kontakt en av våre erfarne advokater som vil kunne veilede deg og bistå med tolkningen.

Avtaler om arv – arvepakt?

Utover lovbestemt pliktdelsarv til barn og ektefelle, kan man i utgangspunktet testamentere formuen sin til hvem man vil. Dersom man senere skulle ombestemme seg, kan man endre testamentet eller trekke det tilbake i sin helhet. Viktige unntak gjelder imidlertid der det er inngått avtaler om arv, såkalte «arvepakter» eller «ugjenkallelig testament». I slike tilfeller kan testator ha forpliktet seg til å begrense sin testasjonsadgang for fremtiden.

Hovedregel

De aktuelle reglene finnes i arveloven § 49. Bestemmelsen angir at testator, den som oppretter et testament, kan binde seg til å ikke opprette, endre eller tilbakekalle et testament. Arvepaktene kan således deles i to kategorier; de «negative» arvepaktene hvor testator forplikter seg til å ikke opprette et testament, eller de «positive arvepaktene» hvor testator forplikter seg til å ikke endre eller tilbakekalle et allerede eksisterende testament.

De «negative» arvepaktene vil typisk tilgodese livsarvinger, ektefelle og eventuelt øvrig slekt som vil ha rett på arv etter arvelovens alminnelige regler. De «positive» arvepaktene vil på den annen side tilgodese testamentsarvinger, som ikke har lovbestemt rett på arv, men som sikres gjennom testamentet.

Hvorfor arvepakt

Umiddelbart kan det virke lite hensiktsmessig å begrense sin egen testasjonskompetanse for fremtiden. Det kan imidlertid være gode grunner til dette, f.eks. der en arvelater gifter seg på nytt, men ønsker å skape ro og trygghet rundt arveoppgjøret med eventuelle særkullsbarn. Arvepakt kan også være aktuelt i forbindelse med skifteoppgjør, hvor ektefellene gir avkall på enkelte gjenstander eller verdier, mot at det avtales at det isteden skal tilfalle felles barn under et senere arveoppgjør.

Formkrav

I utgangspunktet gjelder det samme regler for opprettelse av arvepakter som for opprettelse av testament. Testamentet må være skriftlig, og signert av testator og to vitner. Alle må være over 18 år og ha rettslig handleevne, dvs. ikke umyndiggjort eller alvorlig svekket som følge av sykdom, demens eller lignende.

Dokumentet trenger ikke å betegnes «arvepakt» eller presisere at testasjonen er ugjenkallelig, selv om dette normalt er å anbefale. I de tilfeller det er uklart hva testator har ment, må testamentet og omstendighetene rundt opprettelsen tolkes og utfylles. Høyesterett har fastsatt at det kreves forholdsvis sterke holdepunkter for å konstatere at testator har ment å binde fremtidig testasjonskompetanse.

Forholdet til avtalerettslige regler

Ved at arvepaktene har konkrete adressater, etableres det en egen form for avtalerelasjon mellom testator og adressatene. Avtalerelasjonen innebærer at arvepakten vil være underlagt avtalerettslige tolkningsregler. Dette gjelder særlig med hensyn til reglene om ugyldighet, men også at den ikke binder testator før den er kommet til adressatens kunnskap, jf. avtalelovens § 7.

Kontakt oss

Ønsker du å sette opp en arvepakt? Er du tilgodesett i en arvepakt og lurer på hva du har krav på? Advokatene i Langseth arbeider jevnlig med å opprette arvepakter og ulike former for testamenter. Kontakt gjerne en av våre erfarne advokater med dine spørsmål.

Arv i utlandet-hva gjelder?

Det er flere situasjoner hvor et arveoppgjør kan være grenseoverskridende. Det kan være en norsk statsborger som var bosatt i utlandet ved sin død og denne etterlater seg eiendom både i Norge og utlandet.  Det kan også være en utenlandsk statsborger som var bosatt i Norge ved sin død.  Arv i utlandet kan by på flere utfordringer.

Hva er hovedregelen?

Hovedregelen er at det er loven i det landet som avdøde var bosatt i ved sin død som regulerer arveoppgjøret. Dette betyr at det er dette landets arveregler som gjelder, og at det er bostedslandets arve- og skiftelov som gjelder.

Avdødes statsborgerskap er som regel uten betydning. Dersom det var en norsk statsborger som var bosatt i utlandet da denne døde, vil det være  dette landets rett som regulerer arveoppgjøret, og ikke norsk rett som gjelder.

Er det noen unntak?

Det gjelder enkelte unntak for eksempel hvis en avdød norsk statsborger var bosatt i et nordisk land mindre enn fem år forut for sin død. Da vil likevel norske arveregler anvendes.

Enkelte land aksepterer også at det er fastsatt i testament hvilket lands arveregler som skal anvendes når arveoppgjøret skal gjennomføres.

Dersom en utenlandsk statsborger var bosatt i Norge ved sin død, vil de samme regler gjelde.    Det vil da være norske arveregler som gjelder for arveoppgjøret. Det samme unntaket for nordiske statsborgere som er bosatt i Norge vil også gjelde her.

Høyesterett har nylig avgjort at arvinger som er bosatt i Norge, og som har tatt imot arv fra utlandet, kan saksøkes her, selv om domstolen ved arvelaters siste bosted som var i Sveits har avgjort arvespørsmål tidligere, HR-2021-291-A. Arvelater hadde bestemt i testament at boet skulle skiftes privat i Norge og være underlagt norsk arverett.

Arveavgift

I Norge var det tidligere arveavgift. Arv fra 2013 eller tidligere er arveavgiftspliktig til Norge.

Dersom et annet lands arverett skal anvendes, vil spørsmålet om arveavgift måtte avgjøres av dette landets rett. Hvis avdøde var bosatt i Spania, vil spansk rett avgjøre om det skal betales arvegift. I Spania skal det betales arveavgift. Det betyr at selv om avdøde hadde bestemt i testament at arveoppgjøret skulle skje etter norske regler, vil likevel spansk rett regulere beregning og betaling av arveavgiften.

Ta gjerne kontakt med oss, dersom du/dere ønsker bistand vedrørende arverettslige temaer. Artikkelforfatteren er partner i familie-, arverett- og skifterettsavdelingen hos Langseth Advokatfirma DA.

Skilsmisseoppgjør og arv i nordiske ekteskap

Det har alltid vært et nært samarbeid mellom de nordiske landene Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige. Vi snakker tilnærmet samme språk og mange har i perioder bodd i et land og arbeidet i et annet.

Det er derfor også tradisjon for ekteskapsinngåelser på tvers av landegrensene. Som en konsekvens av dette er det inngått flere konvensjoner innen familierettslige områder.

Allerede i 1931 ble det signert en Konvensjon mellom Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige inneholdende internasjonal- privatrettslige bestemmelser om ekteskap, adopsjon og vergemål med sluttprotokoll https://lovdata.no/lov/1931-02-06

Konvensjonen er naturlig nok endret og oppdatert flere ganger, men hovedprinsippene gjelder fremdeles.

Formuesforholdet mellom ektefeller som er, og også var det da ekteskapet ble inngått, statsborgere i en av de nevnte landene, skal reguleres etter loven i den staten hvor ektefellene først bosatte seg da de inngikk ekteskapet.

Har begge ektefeller senere flyttet og bosatt seg i en av de andre statene og bodd der i minst 2 år, skal dette landets lov komme til anvendelse i stedet. Har begge ektefeller tidligere under ekteskapet hatt bopel der, eller hvis begge ektefeller er statsborgere i dette landet, skal dette landets lov anvendes så snart de har tatt bopel der.

Dette er i motsetning til andre internasjonale ekteskap, hvor hovedregelen etter norsk internasjonal privatrett, er at det er rettsreglene i det landet hvor ektefellene først bosatte seg som skal gjelde, selv om de senere flytter til et annet land.

Også innen arveretten var det behov for en nordisk konvensjon og i 1934 ble Konvensjon mellom Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige om arv og dødsboskifte signert https://lovdata.no/lov/1934-11-19

Også denne konvensjonen er blitt endret og oppdatert flere ganger i samsvar endringer i arvelovgivningen i de enkelte  konvensjonslandene, men prinsippene er i all hovedsak de samme.

Hovedregelen ifølge konvensjonen, er at det er det lands arvelovgivning hvor arvelater er bosatt ved sin død som skal anvendes. En arvelater kan imidlertid bestemme at rett til arv etter ham/henne skal følge loven i det land hvor han/hun var statsborger på det tidspunkt dette ble bestemt eller ved sin død.

På tross av at hovedreglene er forholdsvis klare, oppstår det erfaringsmessig også en rette tolkningsproblemer også i nordiske forhold. Dette kan for eksempel være hvordan et testament eller ektepakt skal fortolkes dersom den er opprettet i en av de andre landene. Vi har også erfaring med at tingrettene, både i Norge og i de øvrige landene, er usikre på om de har kompetanse til å utstede attester for skifte eller uskifte. Det kan derfor være nyttig å bruke advokat også i nordiske forhold.

Skrevet av:

Else-Marie Merckoll

Advokat/Partner

 

Pliktdelsarv til livsarvinger

De nærmeste slekts arvingene til en avdød person kalles for livsarvinger.

Livsarvinger er definert som «arvelaterens barn eller barnets etterkommere». Hvilket vil si at dersom et av barna til arvelater er død  før arvelater, men etterlater seg barn, så er det barnebarna som trer inn som livsarvinger. Er et av barna død uten å etterlate seg livsarvinger, går arven til de andre livsarvingene.

Hovedregelen er at arven skal deles likt mellom arvelaterens barn eller hvert barns linje dersom et barn er gått bort før avdøde. Dette har vært et grunnleggende prinsipp ved norsk arverett i mer enn150 år.

Vi får  likevel ofte spørsmål om man kan begrense arven til et eller flere av livsarvingene. Det kan være gode grunner til at man ønsker dette. I enkelte tilfeller kan det skyldes at barnet har problemer slik at de ikke bør arve store verdier, men det kan også skyldes at man av ulike årsaker ønsker å favorisere ett eller flere av barna.

I disse tilfellene kan foreldrene opprette et testament, men også her er det et grunnleggende prinsipp i norsk rett at barna ikke kan gjøres helt arveløse.

To tredeler av formuen etter arvelateren er såkalt pliktdelsarv for livsarvingene. Men også her er det visse begrensninger.

Pliktdelsarven er aldri større enn 15 G (G er folketrygdens grunnbeløp) til hvert av barna, eller hvert barns linje jf  arvelovens § 50 https://lovdata.no/lov/2019-06-14-21/§50.

Dersom et av barna er død før arvelater og for eksempel etterlater seg 3 barn, så er pliktdelsarven aldri større enn 15 G for alle 3 barnebarna tilsammen.

Det er størrelsen på G (folketrygdens grunnbeløp) ved arvefallet, hvilket vil si når testator dør, som skal anvendes. I og med at pliktdelsarven er knyttet opp mot grunnbeløpet, vil grensen for pliktdelen også  reguleres årlig i samsvar med endring av grunnbeløpet.

Det er også verdt å merke seg at pliktdelsarven gjelder for arv fra hver av foreldrene, uavhengig av om foreldrene er gift eller ikke.

Dersom arvelater er gift, vil ektefellen ha rett til en minstearv på 4G. Denne retten går foran barnas pliktdel. I små boer vil man derfor kunne testamentere alt til ektefellen og dermed unngå at livsarvingene mottar arv.

Skrevet av

Else-Marie Merckoll

Advokat/Partner