Hvordan organisere byggeprosjekter i sameier og borettslag

Borettslag og sameier gjennomfører årlig bygg- og vedlikeholdsprosjekter for mange millioner kroner. Mye står på spill og det er viktig å organisere arbeidet på en trygg måte. Her vil vi beskrive hvordan du bør organisere byggeprosjekter i borettslag og sameier.

Vi har i en tidligere artikkel beskrevet hvordan prosessen frem til beslutning om å gjennomføre et byggeprosjekt bør gjennomføres. Les mer prosessen fra ide, til byggeprosjekt her.

Her ser vi nærme på hvordan byggeprosjektet som sådan bør gjennomføres.

Hvordan byggeprosjektet bør organiseres skal allerede være vurdert av forprosjektet, og bør fremgå av innstillingen til styret. Men ofte mangler dette og da må styret stake opp kursen selv.

Viktige stikkord er da følgende:

 • Valg av byggleder
 • Valg av kontraktstruktur, byggherrestyrt entreprise vs. generalentreprise
 • Valg av kontraktsvilkår, utførelsesentreprise vs. totalentreprise
 • Valg av entreprenør, utforming av konkurransegrunnlag og gjennomføringen av anbudskonkurranser.
 • Kontraktsinngåelse og oppstartsmøte
 • Gjennomføring av byggeperioden, rutiner for oppfølging av kontraktenes formelle handleplikter.
 • Forsinkelse, overtakelse og reklamasjon
 • Mangler og garanti
 • Foreldelse

Vi skal kommentere noen av disse her, mens andre blir behandlet i egne artikler.

1. Valg av byggeleder

De færreste borettslag og sameier har  personer som har byggeteknisk kompetanse, erfaring og tid nok til å lede interne byggeprosjekter. Det er derfor nødvendig og oftest lurt å sette bort ledelsen av byggeprosjekter til noen som gjør slikt profesjonelt. Det borettslagene og sameiene da trenger er en byggeleder.

Byggelederens oppgave er å hjelpe borettslaget eller sameiet, vi kan også si byggherren, med å følge opp prosjektet teknisk, fremdriftsmessig og økonomisk.

Mange boligbyggelag tilbyr denne type tjeneste. Også selvstendige næringsdrivende konsulenter kan med fordel brukes som byggeledere.

Norsk Standard har en standardkontrakt for byggeledere, NS 8403. Vi anbefaler at den brukes. Vi anbefaler samtidig at oppgavene til byggeleder blir nøyere beskrevet med henvisning til Ytelsesbeskrivelsen til NS 8403. Det er en lang liste med typiske oppgaver en byggeleder kan utføre, og fungerer som en huskeliste, en avkrysningsliste. Ved å bruke denne blir det enklere å beskrive byggelederens ansvar og oppgaver på en klar og uttømmende måte.

Byggelederen skal ha en kontrollfunksjon opp mot de andre aktørene i prosjektet. Byggelederen må derfor være uavhengig av de andre aktørene i prosjektet, typisk arkitekten, prosjekterende, entreprenører etc.

Det betyr at byggelederen blant annet ikke må ta på seg oppgaver som en prosjekterende har ansvaret for. Da må byggelederen kontrollere sitt eget arbeid, og det fungerer normalt dårlig. Vi kommenterer dette nærmere avslutningsvis i denne artikkelen.

Vær derfor påpasselig og unngå at byggelederen får flere hatter i prosjektet.

2. Valg av kontraktstruktur, byggherrestyrt entreprise vs. generalentreprise

Byggherre må velge kontraktstruktur. Det vil si hvordan kontraktene som inngås skal organiseres innbyrdes. Skal for eksempel byggherren inngå alle kontrakter selv, eller skal entreprenøren få ansvaret med å inngå kontrakter med de andre aktørene? Dette er et kritisk valg som må tas før de konkrete kontraktsvilkårene velges.

Vi har skrevet om valget av kontraktstruktur i en annen artikkel, og viser til denne.

3. Valg av kontraktsvilkår, utførelsesentreprise vs. totalentreprise

Når kontraktstruktur er valgt, blir det med en gang enklere å velge kontraktsvilkår. Valget står i praksis mellom å la entreprenøren kun utføre det byggherren selv prosjekterer (utførelsesentreprise), eller overlate til entreprenøren å prosjektere arbeidet selv (totalentreprise).

Prosjektering innebærer å:

 • Kartlegge og tolke alle regler og krav som stilles til det arbeidet som skal utføres.
 • Velge metode som sikrer at kravene blir oppfylt
 • Velge materialer som sikrer at kravene blir oppfylt
 • Lage arbeidsbeskrivelse
 • Lage arbeidstegninger

Prosjektering skal gjøres ferdig før arbeidet blir utført. Se Tek17 § 2-3. Vi har skrevet om hva prosjektering er i en annen artikkel, og viser til denne.

Vi anbefaler alltid borettslag og sameier å overlate til entreprenøren å prosjektere arbeidet. Når byggherren overlater til entreprenøren å prosjektere arbeidet, bør kontrakten mellom partene bygge på NS 8407, alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser.

Totalentreprenøren skal også sørge for at alle krav byggherrens krever blir oppfylt.

Det er viktig at byggherrens krav til det som skal bygges, er beskrevet på en slik måte at det ikke faller inn under det vi kaller prosjektering. Dette er en av de forhold byggherren må hjelpe med å kontrollere. Byggherrens krav skal være beskrevet på en klar og uttømmende måte, uten å være prosjektering.

Det er ikke en klar grense mellom det vi kaller kontraktsvilkår og det som er byggherrens krav til det som skal bygges. Det glir ofte litt inn i hverandre. Det er derfor lurt å se på helheten av de krav byggherren tar inn i kontrakten.

NS kontraktene, herunder NS 8407 har et sett av regler som er lurt å ta inn i avtalen mellom partene. Men det er mange forhold standardkontraktene ikke løser. Disse må partene avtale konkret. Vi har i en annen artikkel beskrevet hva partene må avtale konkret, og viser til denne.

4. Valg av entreprenør, utforming av konkurransegrunnlag og gjennomføringen av anbudskonkurranser

Det å velge entreprenør er et av de mest kritiske valgene byggherren tar i byggeprosjektet. Det å velge en god entreprenør kan være starten på et lykkelig samarbeid, mens det å velge feil entreprenør, kan føre til tvister og økonomisk tap.

Vi anbefaler derfor at det å velge entreprenør blir gjort gjennom en utvelgelses prosess, der flere entreprenører blir invitert til å levere tilbud på jobben. Vi snakker da med en gang om en anbudskonkurranse.

Anbudskonkurranser er alltid underlagt konkurranseregler, det vi kaller anbudsrettslige regler. Reglene er bindene for begge parter.

Byggherren kan velge hvilke konkurranseregler som skal gjelde, men er ikke annet valgt, er det de ulovfestede anbudsrettslige reglene som gjelder. Vi anbefaler at byggherrene velger reglene vi finner i NS 8410, med noen justeringer.

Det er eksempler på at borettslag er blitt erstatningsansvarlig for brudd på anbudsregler. Vi anbefaler derfor at borettslagene og sameiene setter seg godt inn i anbudsreglene, alternativt støtter seg på noen som kan reglene.

5. Kontraktsinngåelse og oppstartsmøte

Når en entreprenør har vunnet anbudskonkurransen, skal det inngås avtale og signeres en kontrakt. Husk at muntlige avtaler er like bindende som skriftlige avtaler og at avtalen kan bli bindende mellom partene uten at det er signert på en kontrakt. Det er derfor viktig å opptre formelt korrekt i denne fasen, slik at det ikke oppstår en rettslig bindende avtale før partene faktisk var klare til å inngå avtale. Brudd på de anbudsrettslige reglene kan føre til slik avtalebinding.

Kontrakten som sådan, bør signeres og bygges opp i henhold til god kontraktskikk. Det innebærer at kontrakten skal består av

 • Kontraktsdokumentet eller avtaleformularer (vi maler for avtaleformularer)
 • Møtereferater forut for kontraktsignering
 • Tilbudet fra entreprenøren
 • Tilbudsgrunnlaget fra byggherren
 • NS 8407.

Mellom disse dokumentene kan det komme inn andre dokumenter som også bør angis. Eksempelvis møtereferater fra befaringer mm.

Det kan være motstrid mellom dokumentene. Vi anbefaler da at nyere dokumenter skal gå foran eldre dokumenter, at tekster laget for den konkrete avtalen gjelder foran generelle tekster. Dette er regelen i NS 8407 pkt. 2.2. og vi anbefaler at regelen ikke endres. Mange endrer regelen, men vi anser det for å være en uskikk.

Vi anbefaler alltid at det raskt etter signering av kontrakten gjennomføres et oppstartsmøte. Der kan partene ta opp forhold de har opplever som uklare, eller forhold som de mener det kan være lurt å avklare og kanskje avtale før arbeidet starter opp. Mange er redd for å avtale nye forhold etter at kontrakt er inngått. Vi mener det er lurere å gjøre det enn å starte opp et prosjekt hvor viktige avklaringer mangler.

Det er en lang rekke forhold som bør gås gjennom i et slikt oppstartsmøte, og det finnes sjekklister som med fordel bør brukes. Vi har slike sjekklister.

Det er byggelederen som bør lede oppstartsmøtet.

Gjennomføring av byggeperioden, rutiner for oppfølging av kontraktenes formelle handleplikter

Når arbeidene starter opp, begynner også å kostnadene å løpe. Oppstår det uforutsette hindringer, eller behov for avklaringer er det viktig at entreprenør og byggherre har tett og god dialog slik at avklaringer kan bli gjort fortløpende uten forsinkelser.

Det er med andre ord viktig med en klar prosjektorganisasjon, med en hensiktsmessig arbeids- og møteplan. Dette og hvordan situasjoner så som forsinkelser, uforutsette hendelser, tillegg, endringer, fakturering, betaling, overtakelse mm, behandler vi i en egen artikkel. Vi viser til denne.

Unngå sammenblanding av rollen byggeleder, prosjektleder og prosjekterende

Til slutt vil vi understreke poeng vi nevnte tidligere i artikkelen. Det er viktig å unngå sammenblanding av rollene byggeleder, prosjektleder og prosjekterende. Dette ser vi skjer gang på gang, og det får ofte dramatiske konsekvenser for byggherrene.

Situasjonen er ofte at borettslagene og sameiene trenger hjelp for å avdekke vedlikeholdsbehov. De engasjerer ofte boligbyggelaget eller et rådgivningsfirma for å kontrollere bygningsmassen. Disse avgir så en rapport hvor de gir uttrykk for hvilket vedlikehold som bør igangsettes. Samme firma får da ofte oppgaven med å beskrive arbeidet som skal utføres, og de tar på seg oppgaven med å være byggeleder. Allerede her ser vi at roller blir blandet sammen. Når firmaet beskriver arbeidet som skal utføres, blir det alt for ofte gjort så detaljert at det faller inn under prosjektering. Dermed får byggeleder to hatter med en gang.

Samme firma får deretter oppgaven med å følge opp reklamasjoner. Dersom byggeleder selv er ansvarlig for feilen, ved at det ble prosjektert feil, vil byggeleder normalt kvie seg for å erkjenne ansvar. Oppgaven med å følge opp reklamasjoner blir ikke utført på en effektiv måte og byggherrens krav kan gå tapt, bli foreldet.

Dette skjer så ofte at vi velger å understreke dette spesielt. Unngå denne sammenblandingen av roller.

Vi bistår borettslag og sameier over hele landet gjennom løpende rådgivning og bistand, helt fra ide stadiet til ferdig gjennomført byggeprosjekt. Vi bistår også med tvisteløsning. Trenger du bistand, kan du ta uformell kontakt, så kan vi se om vi kan bistå.

Henvendelser er gratis frem til det avtales opprettelse av sak hos oss.

Kurs for styrer i borettslag og sameier
Kurs for styrer i borettslag og sameier

Les mer om vårt kurs for borettslag og sameier som skal gjennomføre byggeprosjekter

Samspillsentrepriser i sameier og borettslag

Mange velger i dag samspill som gjennomføringsmodell i bygg- og vedlikeholdsprosjekter. Men hva betyr det egentlig og hvilke kontraktsvilkår må være på plass for at samspill som gjennomføringsmodell er trygt for alle involverte? Kan samspillsentrepriser brukes i sameier og borettslag?

Av advokat Bent S. Kverme

Hva er samspillsentreprise eller samspillskontrakt?

La oss starte med å forklare hva samspillsentreprise eller samspillskontrakt er.

Samspillsentreprise, samspillskontrakt eller samspillsavtaler er ikke en bestemt kontraktsform eller bestemte kontraktsvilkår, slik vi kjenner entrepriseformene Totalentreprise NS 8407, Utførelsesentreprise NS 8405 / 8406, eller underentreprisene (NS 8515, NS 8416 eller 8417). Det er mer en måte å gjennomføre bygg og anleggsprosjektet på, en gjennomføringsmodell.

Utførelsesentrepriser

For å sette ting i perspektiv kan vi først beskrive det vi kaller utførelsesentrepriser. Er ikke annet avtalt, skal entreprenøren utføre det byggherren ber entreprenøren om å utføre, forutsatt at det kan gjennomføres i tråd med gjeldende lov og forskriftskrav. Vi snakker da om ren utførelsesentreprise.

Byggherren skal da beskrive og prosjektere arbeidet. Vi kaller dette produksjonsgrunnlaget entreprenøren skal bygge i henhold til. Kravene til prosjektering følger av reglene i Plan og bygningsloven, Teknisk forskrift (TEK17) og Saksforskriften (SAK10).

Byggherrene inngår da ofte avtaler med arkitekt, ingeniører og andre som kan bistå med å beskrive kravene samt velge metode og materialer som sikrer at alle krav i lov, forskrift, offentlige vedtak og byggherrens ønsker blir oppfylt. Til slutt må det lages arbeidstegninger og arbeidsbeskrivelser som entreprenøren skal utføre i henhold til.

Entreprenøren kommer først inn i bildet etter at byggherren er ferdig med å lage beskrivelsen og prosjekteringen.

Totalentrepriser

I totalentrepriser må byggherren må fortsatt utarbeide en klar og uttømmende beskrivelse av de krav entreprenøren skal oppfylle i byggeperioden, men overlater til entreprenøren å prosjektere arbeidet. Da er det entreprenøren som må prosjektere arbeidet før han utfører i henhold til sin egen prosjektering.

I tradisjonelle entrepriseformer slippes entreprenøren inn sent i prosjektet

Et problem med disse tradisjonelle entrepriseformene er at entreprenøren først slippes inn i prosjektet etter at byggherren er ferdig med å beskrive de funksjonskrav og andre krav byggherren ønsker at entreprenøren skal oppfylle. Hadde entreprenøren blitt sluppet inn tidligere, kunne byggherren og entreprenør sammen finne ut hvilke funksjonskrav og andre krav byggherren optimalt sett bør kreve oppfylt.

Dette forsøker vi å gjøre noe med i samspillsentreprisene.

I samspillsentrepriser slippes entreprenøren inn i prosjektet allerede før byggherren har valgt de funksjonskrav og andre krav som skal oppfylles gjennom prosjektet.

Dermed kan byggherren dra nytte av entreprenørens kunnskap og erfaring allerede før han besluttes kravene. Dette gjelder enten byggherren ønsker å prosjektere arbeidet selv, eller la entreprenøren prosjektere arbeidet.

Tidlig involvering av entreprenøren gir mange fordeler, men også farer

Tidlig involvering av entreprenøren gir mange fordeler.

 • Byggherren kan dra nytte av entreprenørens kompetanse og erfaring allerede når kravene skal besluttes.
 • Entreprenøren får bedre tid til å forstå byggherrens ønsker og behov og de krav byggherren beskriver.
 • Entreprenøren før bedre tid til å planlegge sin egen produksjon.
 • Partene får bedre tid og forutsetning for å lage en realistisk fremdriftsplan, faktureringsplan og betalingsplan.
 • Dette gir til slutt partene et mer bearbeidet grunnlag for å sette riktig pris på jobben.

Selv om fordelene er mange, ser vi også noen åpenbare farer med slik tidlig involvering. De to viktigste er

 • faren for at det brukes utilstrekkelige kontrakter og
 • faren for uklarhet rundt hvem som har ansvar for hva slik at partene får ansvar de ikke var ment å ha ansvar for.

Viktig med klare og uttømmende kontrakter, regler som fordeler ansvar og risiko

Mange tror at samspill betyr at partene deler på risiko, en form for solidarisk ansvar med hverandre. Det er i utgangspunktet feil. Når vi spør parter om de vil ha ansvar for forhold den andre part tradisjonelt har ansvaret for, for eksempel ansvar for uforutsebare forhold i grunnen eller merkostnader som følge av byggefeil, sier de fleste nei. Likevel mener de at det finnes en form for solidaransvar i samspillsentreprisene. Det er en del misforståelser rundt dette.

Det er med andre ord viktig å avklare hvilken risiko partene ønsker å ha ansvaret for og velge kontrakter og vilkår som fordeler ansvaret slik partene ønsker.

Vi har ikke er Norsk Standard for samspillsentrepriser ennå. I stedet brukes det litt klipp-og-lim fra ulike kontrakter, og mange samspillsentrepriser blir gjennomført med for dårlig, for svak og uklar regulering av partenes rettigheter og plikter. Dette kan føre til at partene får ansvar på områder de ikke forventet å ha noe ansvar.

Skal du inn i en samspillsentreprise må du lese kontrakten nøye, stille deg spørsmålet hvilke vilkår du trenger og se om vilkårene faktisk er tatt inn i kontrakten.

Uklare beslutninger kan likevel gir utilsiktet solidarisk ansvar

Selv om kontrakten er klar og bestemmer hvem som har ansvaret og risikoen for hva, kan partene gjennomføre prosjektet på en slik måte at de likevel får ansvar eller solidarisk ansvar for forhold de i utgangspunktet ikke skulle ha ansvar for. Kall det gjerne rot og uklare beslutninger.

For å unngå dette er det viktig at partene forstår reglene i samspillskontraktene, organiserer arbeidet og treffer beslutninger på en slik måte at intensjonen i reglene blir oppfylt. Vi ser at mange samspillsentrepriser blir gjennomført uten at partene er tilstrekkelig bevist på dette og det er mange som risikerer langt mer ansvar enn det de forutsatte da de starte samspillsavtalen.

Vi kan derfor si at god prosjektledelse er like viktig som gode kontraktsvilkår. Prosjektledelse og gode kontrakter er to likeverdige og viktige suksesskriterier i samspillsentrepriser.

Målpris et nyttig verktøy for å holde kostnader nede, men ikke nødvendig

Målpris er et fenomen som kommer fra samspillsentreprisene. Det er en form for bonus/malus ordning, hvor partene skal dele på merkostnader og besparelser. Tanken er god, men i praksis lurer det mange farer med å bruke målpris.

Det må for det første være klart angitt hvilke kostnadsposter som skal inn i målprisen og som senere skal inn i prosjektregnskapet for å sammenlignes med målprisen. Er ikke dette klart angitt, kan det fort bli tvist rundt hvilke kostnader partene har felles ansvar for å holde nede.

Dernest er det utfordringer knyttet til endring av målpris ved endringer eller uforutsette hindringer. Særlig negative endringer kan skape problemer.

Før partene signerer på en målpris, må partene ha satt seg grundig inn i hvordan målpris bygges opp og endres.

Mange tror at det er nødvendig å bruke målpris for å gjennomføre en samspillsentreprise. Det er feil. Det er fullt mulig å gjennomføre samspill frem til byggherren har klar sin beskrivelse av funksjonskrav og andre krav, og at partene deretter går videre med en fastpris, eller annen prismodell. Det kan ofte være mer hensiktsmessig å velge fastpris fremfor målpris. Vi anbefaler derfor å ikke være for opphengt i det å bruke målpris, men bruk gjerne samspill i fase 1.

Terminologi og fine utrykk

Mange bruker fine ord og uttrykk som «kjennetegn» på samspillsentrepriser, eksempelvis

 • «kost pluss»,
 • «åpen bok»,
 • IDP (Integrated-project-delivery),
 • BVP (Best Value Procurement),
 • LCC (Life Cycle Cost),
 • brukerinvolvering,
 • BIM,
 • offsite production ,
 • lean management,
 • industrialisering,
 • usikkerhetsanalyse / usikkerhetsstyring.

Dette ord og uttrykk som beskriver ulike arbeidsmetoder det er naturlig å bruke i mange prosjekter, både tradisjonelle entrepriseformer og samspillsentrepriser. De bidrar med andre ord ikke til å definere eller beskrive samspillsentrepriser i seg selv.

Vær derfor varsom med å fokusere på slike ord og uttrykk når du leter etter det som skiller samspillsentreprisene fra andre entreprisemodeller.

Det kan være at du trenger BIM, BVP, Offside Production etc. for å gjennomføre et ditt prosjekt, men i sin enkleste form kan samspillsentreprisemodellen brukes uten alt det som er nevnt ovenfor.

Vi opplever at bruken av slike uttrykk gjør at samspillsmodellen blir oppfattet som mer komplisert og vanskeligere tilgjengelig enn den faktisk er.

Ingen Norsk Standard for samspillsentrepriser

Vi har som nevnt ovenfor ikke en Norsk Standard for samspillsentrepriser ennå. Samtidig finnes det mange kontraktsmaler der ute. De varierer i kvalitet og kompleksitet, og siden vi i dag vet mye mer om hvilke regler som må inn i slike samspillsavtaler og hvilke regler vi ikke trenger, kan vi med sikkerhet si at mang av kontraktsmalene inneholder tekster som trekker fokuset bort fra det som er viktig, ofte er kontraktene unødvendig kompliserte og mangler klare regler som fordeler ansvaret og  risikoen mellom partene.

Det er derfor viktig å velge en samspillskontrakt som inneholder det du trenger, og ikke mer. Ta bort det som gjør at avtalen blir uoversiktlig og unødvendig komplisert.

Kan samspillsentrepriser brukes i sameier og borettslag?

Så til slutt kan vi svare på spørsmålet vi stilte innledningsvis: Kan samspillsentrepriser brukes i sameier og borettslag? svaret er klart ja.

Det er mange fordeler med å bruke samspill som gjennomføringsmodell i slike vedlikeholdsprosjekter. I tillegg til de som er nevnt ovenfor, vil vedlikeholdsprosjektene ofte ha betydelig med usikkerhet i seg. Ved å trekke entreprenør inn tidlig, kan entreprenøren være med på å avdekke mye av usikkerheten allerede før prisen blir satt. Dermed reduseres risikoen i prosjektet og faren for overraskelser reduseres betydelig.

Skal du bruke samspillsentrepriser i sameier og borettslag, bør både byggherre og entreprenør gå gjennom modellen nøye på forhånd, og få en felles forståelse for vilkårene, hva som er målet med prosjektet, oppgavene, og hvordan prosjektet skal organiseres.

Vi bistår i slike prosjekter over hele landet, og bistår gjerne også i ditt prosjekt.

Kurs for styrer i borettslag og sameier
Kurs for styrer i borettslag og sameier

Les mer om vårt kurs for borettslag og sameier som skal gjennomføre byggeprosjekter

Les mer om samspillsentrepriser på www.samspillsentreprise.no.

Lurer du på noen kan du ta uforpliktende kontakt med advokat Bent S. Kverme. Henvendelser er gratis frem til det avtales opprettelse av sak hos oss.

 

 

advokat, entreprise, samspill, samspilllsavtale, samspillsentreprise, samspillskontrakt

Byggekontrakter i sameier og borettslag

Sameier og borettslag gjennomfører årlig bygge- og vedlikeholdsprosjekter for betydelige summer. Disse  prosjektene må organiseres på en hensiktsmessig og trygg måte, og da kommer vi med en gang inn på spørsmålet om hvilken kontraktstruktur og hvilke kontraktsvilkår som bør velges.

Kontraktstruktur (organisering av byggekontrakter) vs. kontraktsvilkår

La oss starte med å forklare hva som er forskjellen på kontraktstruktur og kontraktsvilkår.

Kontraktstruktur er måten flere kontrakter er knyttet opp mot hverandre på. Det kan for eksempel være 6 kontrakter i et byggeprosjekt,

 • en med arkitekt,
 • en med rådgivende ingeniør,
 • en med graver,
 • en med murer,
 • en med elektriker og
 • en med snekker.

Hvordan disse skal være knyttet sammen bestemmes av kontraktstrukturen.

Kontraktsvilkår er de konkrete reglene eller vilkårene som legges inn i hver kontrakt. For eksempel reglene om hva entreprenøren skal lever, hvor det skal leveres, når og til hvilken pris. Hva partene har rett og plikt til å gjøre om den andre part misligholder sine forpliktelser osv.

Valget av kontraktstruktur vil automatisk påvirker valget av kontraktsvilkår.

Ytterpunktene hva gjelder kontraktstruktur

Tradisjonelt deles kontraktstrukturene inn i to ytterpunkter:

 • Byggherrestyrt entreprise
 • Generalentreprise

De senere år har det også dukket opp en gjennomføringsmodell vi kaller samspillsentreprise. Dette kan sees på som en kontraktstruktur, men står litt på siden i forhold til disse to ytterpunktene. Vi kommenterer samspillsentreprisene kort nedenfor.

Byggherrestyrt entreprise

I en byggherrestyrt entreprise inngår alle aktørene kontrakt med byggherre direkte. Byggherren får en direkte kontraktrettslig link til hver eneste aktør i prosjektet. Det betyr at byggherren får direkte forpliktelser ovenfor hver enkelt av aktørene, men også rettigheter. De enkelte aktørene får på sin side direkte rettigheter og plikter ovenfor byggherre.

Dersom byggherre har tilstrekkelig erfaring og kompetanse til å lede byggeprosjektet, er dette ok, og det gir byggherren full kontroll. Men, dersom byggherren ikke har tilstrekkelig forutsetning for å lede byggeprosjektet på denne måten, er det en kontraktstruktur vi ikke anbefaler. Generelt anbefaler vi ikke en slik kontraktstruktur til borettslag og sameier.

Generalentreprise

I en generalentreprise inngår byggherren en kontrakt med en generalentreprenør, som deretter får ansvaret for å inngå kontrakt med de andre aktørene. Kanskje inngår byggherren også en kontrakt med en byggeleder, men det påvirker ikke kontraktstrukturen. Se mer om byggelederen nedenfor.

Dermed får byggherre direkte kontraktrettslig link bare til en av aktørene. Det gjør prosjektet vesentlig enklere å håndtere for byggherre. Generalentreprenøren vil normalt ta seg betalt for å ha kontrakt med – og ansvar for de andre aktørene i prosjektet. Denne merkostnaden er de fleste byggherrene tjent med å ta. I alle fall de som ikke har tilstrekkelig forutsetning for å lede byggeprosjektet i en byggherrestyrt entrepriseform.

Samspillsentreprise

Entreprisemodellen samspillsentreprise er svært spennende og brukes av mange i dag. Det er ikke noe tvil om at samspill som gjennomføringsmodell gir betydelige fordeler, men det må gjøres på riktig måte. Begge parter må vite hva samspillet skal gå ut på i de konkrete prosjektet og det må på plass kontraktsvilkår som regulerer partenes rettigheter og plikter dersom det oppstår tvist. Det er mange og ulike maler for samspillskontrakter tilgjengelig. Men før du bruker noen av dem, må du være sikker på at begge partene forstår den. Det er også viktig at den har de vilkårene dere faktisk trenger. Her må dere søke råd hos de som kan samspillskontrakter.

Ulike varianter av byggherrestyrt entreprise og generalentreprise

Ovenfor har vi nevnt ytterpunktene. I praksis ser vi at byggeprosjekter organiseres på mange ulike måter. Byggherren kan for eksempel inngå kontrakt med en graver og en snekker, og overlate til snekkeren å inngå kontrakt med murer, rørlegger og elektriker. Vi har da ikke en ren byggherrestyrt entreprise, og heller ikke en ren generalentreprise. Så lenge byggherren har tilstrekkelig forutsetning for å lede byggeprosjektet slik det organiseres, er det ok. Men en av årsakene til at prosjekter blir dyrere enn planlagt eller at det oppstår tvist, er at byggherrene ikke har klart å følge opp og lede byggeprosjektet godt nok. Vær derfor nøye med å ikke velge en mer komplisert kontraktstruktur enn det byggherren klarer å håndtere.

Hvem skal prosjektere arbeidet?

Et sentralt spørsmål som får betydning for valg av kontraktstruktur, er hvem som skal prosjektere arbeidet.

Prosjektering innebærer å lage en plan for arbeidet. En plan som sikrer at alle krav i lov og forskrift blir oppfylt. Se Teknisk forskrift kapittel 2 og 3.

I praksis kan vi dele opp prosjektering i 5 kulepunkter.

 • Å avdekke og tolke alle krav i lov og forskrift og kontrakt som stilles til det ferdige byggverket eller anlegget.
 • Å velge metode som sikrer at kravene blir oppfylt
 • Å velge materialer som sikrer at kravene blir oppfylt
 • Å lage arbeidsbeskrivelse for utførende entreprenør
 • Å lage arbeidstegninger for utførende entreprenør

Dersom byggherre ønsker å ta ansvaret for prosjekteringen selv, og med det beholde kontrollen med valg av metoder og materialer, må byggherre enten selv melde ansvar i henhold til Plan og bygningsloven § 20-3 flg., eller inngå kontrakt med noen som kan ta på seg å prosjektere og ta på seg ansvar som prosjekterende mot kommunen.

Les mer om hva er prosjektering her.

Borettslag og sameier har normalt ikke forutsetninger for å prosjektere arbeidet selv og må inngå kontrakt med noen som kan ta på seg et slikt ansvar. Dermed blir det et spørsmål om det skal inngås en kontrakt med en prosjekterende, og en kontrakt med en entreprenør som skal utføre iht. prosjekteringen. Eller om byggherren skal overlate til entreprenøren å inngå nødvendige kontrakter med prosjekterende.

Vi anbefaler alltid at borettslag og sameier overlater til entreprenøren å prosjektere arbeidet. Det blir da opp til entreprenøren om han vil prosjektere selv eller inngå en kontrakt med prosjekterende.

Vår anbefaling går med andre ord i retning av å velge generalentrepriser, hvor entreprenøren får ansvaret for å prosjektere arbeidet.

Byggeleder

Styrene i borettslag og sameier har normalt ikke tid eller forutsetninger for å følge opp byggeprosjekter på en tilstrekkelig måte. De trenger noen som kan hjelpe dem, som de kan støtte seg på. Det er her byggelederen kommer inn i bildet.

En byggeleder er byggherrens hjelper gjennom byggeprosjektet, den som skal følge opp prosjektet økonomisk, fremdriftsmessig og kvalitetsmessig. Byggelederen er byggherrens vakthund ovenfor de andre aktørene. Byggelederen skal for eksempel sjekke at prosjekterende har prosjektert arbeidet, og at utførende utfører iht. prosjekteringen.

Borettslag og sameier engasjerer normalt et rådgivningsfirma i forbindelse med forprosjektet, hvor det vurderes om tiltaket overhodet skal gjennomføres. Rådgivningsfirmaet blir deretter ofte brukt som en byggeleder. Det er ofte lurt og helt ok.

Det er da viktig at rådgivningsfirmaet ikke samtidig får oppgaven med å prosjektere noe av arbeidet. Dersom bygglederen begynner å prosjektere arbeidet, taper byggelederen den uavhengighet vedkommende trenger for å være en god vakthund.

Vær derfor varsom med å la byggeleder få oppgaven med å prosjektere arbeidet som skal utføres.

Kontraktsvilkår i sameier og borettslag

Etter at kontraktstrukturen er bestemt, er det nokså gitt hvilke kontraktsvilkår som skal inn i de ulike kontraktene.

Ønsker byggherre selv å prosjektere arbeidet, skal entreprenørens ansvar begrenses til å utføre det som er prosjektert. Da er normalt Norsk Standard (normalt forkortet til NS) 8405 eller 8406 en god kontrakt. Ønsker byggherre å overlate til entreprenøren å prosjektere, er det NS 8407 som bør velges.

Ønsker byggherre en samspillsentreprise, finnes det ikke noen Norsk Standard kontrakt som kan brukes. Det må i stedet brukes kontraktsvilkår som vi kan finne i ulike maler. Her bør det søkes råd fra noen som kan samspillskontrakter og som kan sette opp en god kontrakt tilpasset ditt prosjekt.

Skal det inngås en kontrakt med en rådgivende ingeniør om prosjektering av jobben, er det normalt NS 8401 eller NS 8402 som bør brukes. Skal entreprenøren engasjere underentreprenører, bør entreprenøren velge mellom NS 8415, NS 8416 eller NS 8417, avhengig av om underentreprenøren skal prosjektere eller ikke. Rørleggere, elektrikere og ventilasjonsentreprenører skal normalt prosjektere eget arbeid, så de bør ha NS 8417 kontrakter med entreprenøren.

Dertil bør det gjerne lages noen spesielle vilkår som regulerer spesielle forhold i hvert enkelt byggeprosjekt. Det er alltid behov for noe skreddersøm i kontraktene.

Byggherrens funksjonskrav og andre krav

Til slutt må vi kommentere viktigheten av at byggherren, på en klar og uttømmende måte må beskriver de funksjonskrav og andre krav byggherren ønsker at entreprenøren prosjekterer og utfører i byggeperioden. Det er kanskje denne beskrivelsen, dette dokumentet, som er det viktigste avtaledokumentet uavhengig av både kontraktstruktur og kontraktsvilkår.

Dersom det ikke er rom for tolkning av kravene, vil så godt som alle innrette seg etter det som står skrevet. Er det rom for tolkning eller det mangler noe, vil entreprenørene jevnt over vurdere om de skal kreve tilleggsbetaling for å levere det byggherren krever. Ofte er slike krav også berettiget.

Legg derfor alltid ekstra innsats i å beskrive byggherrens krav på en klar og uttømmende måte. Da reduserer du farene for tvist vesentlig.

Lurer du på noen kan du ta uforpliktende kontakt med advokat Bent S. Kverme. Henvendelser er gratis frem til det avtales opprettelse av sak hos oss.

Kurs for styrer i borettslag og sameier
Kurs for styrer i borettslag og sameier

Kurs for styrer i borettslag og sameier Les mer om vårt kurs for borettslag og sameier som skal gjennomføre byggeprosjekter

Bygge- og vedlikeholdsprosjekter i sameier og borettslag

Styrer i sameier og borettslag har ansvar for å ivareta fellesareal og bygningsmassen til sameiet / laget. De må vurdere, planlegge, gjennomføre og følge opp større eller mindre bygge- og vedlikeholdsprosjekter. Til tross for stort ansvar, har styrene ofte begrenset med kunnskap og forutsetning for å gjennomføre slike prosesser. Det kan føre til uønskede situasjoner hvor styrer nøler, og ikke tar tak i oppgaver, eller håndterer dem feil og risikerer personlig ansvar. Her kan du lese mer om styrene må tenke på.

Borettslagsloven og Eierseksjonsloven, styrets fullmakt

Begge lovene har omtrent tilsvarende regler. Styrene har rett og plikt til å iverksette nødvendig vedlikehold. Dette gjelder uavhengig av hvor mye det koster. Må taket skiftes ut, så må det skiftes ut selv om det koster mye. Samtidig er det god skikk å orientere generalforsamlingen/sameiermøtet og gjerne innhente beslutning fra disse om å gjennomføre prosjektet selv om det ligger innfor styrets fullmakt.

«Eierseksjonsloven § 57.Styrets oppgaver

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet»

«Burettslagslova § 8-8.Oppgåver for styret

Styret skal leie verksemda i laget i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i generalforsamlinga. Styret kan ta alle avgjerder som ikkje i lov eller vedtekter er lagde til andre organ»

Se mer i Eierseksjonsloven og Burettslagslova.

Dersom det er snakk om å bygge noe nytt, tilføre deler og egenskaper som ikke allerede var en del av fellesarealet / bygningsmassen, snakker vi ikke lenger om vedlikehold. For slike tiltak må styret innhente fullmakt fra generalforsamlingen/sameiermøtet. Hvor grensen går mellom vanlig vedlikehold og tiltak som krever fullmakt er vanskelig å trekke, og det er god skikk at styret innhenter fullmakt der de er i tvil.

Fra ide til noe å jobbe videre med

Er det noe styrer får nok av, så er det ønsker og gode ideer fra beboerne om ulike tiltak. Siden de sjelden kan gjennomføre alt, må styret sortere de ulike ønskene og ideene, og finne ut hvilke av dem som skal prioriteres og vurderes nærmere.

Denne prosessen skjer normalt svært uformelt, og er noe styrene har rett til å håndtere internt. Er ikke beboerne fornøyd med måten styrene håndterer denne prosessen på, kan de gi styrene instruks gjennom beslutninger på generalforsamlingen/sameiermøtet eller i verste fall bytte ut styret.

Når ønskene og ideene er sortert og satt opp i prioritert rekkefølge, må styret vurdere om styret har fullmakt til å bruke penger på tiltaket. Er det et normalt vedlikeholdstiltak, har styret fullmakt gjennom loven. Er det noe som går utenfor vanlig vedlikehold må styret innhente fullmakt før de bruker penger på tiltaket. Se Eierseksjonsloven § 50  og Burettslagslova § 8-9.

Innledende beskrivelse av ideen / behovet

Før styret beslutter å bruke penger på tiltaket, eller presenter tiltaket for generalforsamlingen / sameiermøtet for eventuelt å få fullmakt til å bruke penger på det, bør styret lage en presentasjon med begrunnelse for hvorfor tiltaket eventuelt bør gjennomføres.

Spørsmålene som bør besvares i en slik presentasjon er bla.

 • Hva er problemet med dagens løsning?
 • Hvilken løsning ønsker vi oss?
 • Bør eller kan andre problemer løses samtidig?
 • Hvilke alternative løsninger finnes, pris og tidsramme?
 • Hvilken av alternativene er best?
 • Hvordan skal vi implementere og finansiere valgt løsning?

Dersom det er vanskelig å finne gode svar, er det et tegn på at det behov for grundigere saksforberedelser. Det er typisk en oppgave som gis videre til et forprosjekt.

Forprosjektet

Blir det er besluttet å gå videre med tiltaket, er det normalt lurt å gjennomføre et forprosjekt. Formålet med forprosjektet er å vurdere tiltaket i mer detalj, gjerne ved hjelp av eksterne ressurser for å være sikker på at man ikke setter i gang kostbare prosjekter som ikke har livets rett.

Forprosjektet bør ledes av en prosjektleder som kan støtte seg på en eller flere i sameiet / borettslaget og noen eksterne ressurser (konsulenter, erfarne entreprenører, ingeniører ol.). Forprosjektet må gis et mandat som bør omfatte:

 • Å gi en grundig utredning av spørsmålene ovenfor
 • Å lage forslag til fremdriftsplan, budsjett eller kostnadsramme for tiltaket
 • Å beskrive hvordan kravene Byggherreforskriften og Internkontrollforskriften er tenkt ivaretatt
 • Å beskrive den videre beslutningsprosessen, hvorvidt styret antas å ha fullmakt til å håndtere saken videre, og hvilke beslutninger som eventuelt må treffes av generalforsamlingen eller sameiermøtet.
 • Budsjett for forprosjektet
 • Tidsfrist for delrapportering og endelig rapport til styret eller generalforsamlingen

Husk at økonomi og tid er faktorer som påvirker kvaliteten på arbeidet. Gi forprosjektet både en tidsramme og økonomi til å arbeide grundig. Det kan gi besparelser på sikt. Husk ordtaket: Hastverk er lastverk. Tenk også uavhengighet. Ikke engasjer rådgivere som har økonomisk interesse i at tiltakene gjennomføres.

Forprosjektet sin rapport leveres til styret som om nødvendig legger den frem for generalforsamlingen eller sameiermøtet.

Fra forprosjekt til byggeprosjekt

Er det besluttet at tiltaket skal gjennomføres, kan vi kalle det gjerne et byggeprosjekt. En overordnet og enkel oppgaveliste for byggeprosjekter ser slik ut:

 • Byggherre må på en klar og uttømmende måte beskrive de funksjonskrav og andre krav entreprenøren skal oppfylle i byggeperioden. Det kan enten skje i samarbeid med rådgivere, eller i samarbeid med entreprenøren i en samspillsentrepriseform. NB husk at rådgiverne må være uavhengige.
 • Entreprenøren må gi en pris på jobben. Byggherre må ha rett til å avslutte prosjektet om prisen blir for høy.
 • Entreprenøren prosjekterer og utfører jobben. Eventuelle uforutsette forhold og oppdukkende behov for byggherre håndteres etter kontraktens regler om endringer og tilleggsvederlag.
 • Eventuelle forsinkelser håndteres etter kontraktens regler om forsinkelse.
 • Det gjennomføres en formell overtakelsesforretning og et sluttoppgjør.
 • Eventuelle mangler håndteres etter kontraktens regler om mangler.

I disse 6 kulepunktene ligger det svært mye partene må være klar over og håndtere på riktig måte. Det vil sprenge rammene for denne artikkelen å gå i detalj på alt. Her viser vi i stedet til at vi holder kurs som dekker dette, og vi tilbyr løpende juridisk veiledning i slike prosjekter. Lurer du på hva som er lurest for deg, er det bare å ta uforpliktende kontakt med oss.

Les mer om vårt kurs for borettslag og sameier som skal gjennomføre byggeprosjekter

Typiske feil og tabber

Når vi blir kontaktet av partene i slike byggeprosjekter hvor det er oppstått tviste, ser vi raskt hva som har gått galt. Gjengangere som er verdt å nevne er:

 • Styrer unnlater å ta tak i ideer og behov slik at beboerne opplever at verdien på bygningsmassen faller.
 • Styrer unnlater å involvere beboerne i prosjekter som beboerne anser som så vidt store at de krever å få bruke sin stemme i beslutningene.
 • Rådgiverne som engasjeres har økonomisk interesse, eller kan mistenkes for å ha økonomisk interesse i at ideen / behovet blir realisert. Det reduserer troverdigheten i de råd de gir.
 • Rådgiverne har ikke tilstrekkelig kompetanse og erfaring til å gi gode råd vedr. kontraktene. De siste årene ser vi spesielt ofte at det brukes uttrykk som samspill uten at dette er regulert i kontraktene på en god nok måte. Dette innfører betydelig risiko for begge parter i prosjektet. Les mer om bruk av samspill i byggeprosjekter i borettslag og sameier. 
 • Samme rådgiver som har vært med i forprosjektet, blir brukt i byggeprosjektet som en byggeleder og prosjekterende. Det er ofte veldig uheldig. Byggeleder skal være vakthunden til byggherre, som skal passe på at prosjekterende gjør jobben sin. Når samme rådgiver er både byggeleder og prosjekterende, settes «bukken til å passe havresekken». Det bør unngås. Les mer om kontraktstruktur i byggeprosjekter i borettslag og sameier. 

Det å søke bistand i tide kan lønne seg på sikt

 • Borettslagene og sameiene venter for lenge med å søke bistand fra advokat. Ofte flere år etter at arbeidet er utført og mangler ikke blir utbedret. Det fører ofte til at krav blir tapt fordi bevis er borte og krav kanskje foreldet. I slike saker ser vi at det ofte er lite vi advokater kan gjøre når feilene allerede er begått. Det er lurere å engasjere advokat allerede under planleggingen av byggeprosjektet, for på den måten unngå at feilene begås.

Lurer du på noen kan du ta uforpliktende kontakt med advokat Bent S. Kverme. Henvendelser er gratis frem til det avtales opprettelse av sak hos oss.

Kurs for styrer i borettslag og sameier
Kurs for styrer i borettslag og sameier

Les mer om vårt kurs for borettslag og sameier som skal gjennomføre byggeprosjekter