• Hjem
  • fast-eiendom
  • Eiendomsrett
  • Mange bruker private veger, dvs. veger som ikke eies av stat eller kommune, for å komme frem til hytta eller boligen sin

Mange bruker private veger, dvs. veger som ikke eies av stat eller kommune, for å komme frem til hytta eller boligen sin

Problemet med private veger er ofte at eierforholdene er litt uklare. Er det vedk. som eier grunnen som også eier vegen eller er det den eller de som har bygget vegen som er vegeier.

Det som vel er ganske sikkert, iallefall som et utgangspunkt, er at dersom en og samme person både er grunneier og har bygget og betalt for vegen vil vedk. også eie vegen.

På samme måte vil vedk. som har bygget og betalt for vegen være eier av denne selv om han ikke eier grunnen.

Det høres kanskje litt rart ut. Men vi kan tenke oss tilfelle hvor det anlegges en veg i verdiløs utmark. I disse tilfellene er det vegbygger som tilfører en verdi ved at beboere kan kjøre bil til hus og hytter.

Situasjonen er jo sammenfallende med tilfelle hvor en person får lov til å bygge brygge på annen manns grunn.

Grunneier har ikke rett til å bruke brygge med mindre han har tatt forbehold om dette.

Hva vil det si å være eier av vegen?

Det vil jo egentlig gå ut på at man er eier på samme måte som man eier andre objekter.

Man kan bestemme hvem som kan få vegrett og inngå avtaler ang. vedlikehold og oppgraderinger av vegen m.m.

Det gjelder likevel noen begrensninger. I de tilfeller hvor private veger er anlagt på annen manns grunn vil det ikke være mulig å pantsette vegen med mindre veggrunnen er fradelt som eget gnr./bnr. I så fall er det jo grunnen som pantsettes og ikke vegen selv om denne kanskje fører til at grunnen kan ha noe høyere verdi.

Ofte vil en privat veg tjene som adkomst til flere eiendommer hvor alle beboerne har vegrett

I disse tilfellene kan vegen være bygget av brukerne slik at den er et sameie mellom beboerne. Vi kan også stå overfor en situasjon hvor en har bygget og finansiert vegen og de andre har fått tildelt bruksrett.

I begge tilfellene har brukerne plikt iht. vegloven til å betale en andel av vedlikeholdet. Det heter nemlig i vegloven § 54 at:

«…. eigar, brukar eller den som har bruksrett….å halde vegen i forsvarlig og brukande stand…. ved yting av materiale eller arbeid eller med betaling av pengar.»

Det vanligste er at vedk. betaler et pengebeløp til vedlikehold av vegen. En anne viktig bestemmelse hva gjelder drift og vedlikehold av private veger er i vegloven § 55: «Dei som har plikter etter § 54 første ledd, utgjer eit veglag…»

Iht. bestemmelsen kan veglaget treffe en rekke beslutninger bl.a. inngå avtaler om “utbetring og vedlikehald av vegen.»

Det er viktig å være klar over at bestemmelsene om veglagets myndighet står tilbake for eier i de tilfellene vi har å gjøre med en definert eier.

Bestemmelsene om veglaget myndighet i veg-eloven § 55 passer derfor best når brukerne har bygget vegen, evt. overtatt den fra en utbygger.

Vi ser også at mange privat veger, særlig på landet, er gamle seterveger hvor opprinnelige eiere ikke har brukt vegen på haugevis av år.

Vær klar over at medlemskap i veglaget følger av loven slik at ingen kan melde seg ut av veglaget uten å frafalle vegretten.

Retten til fri ferdsel

Mange har hørt om allemannsretten. Men hva er det for noe egentlig?

Utgangspunktet er at vi har privat eiendomsrett i Norge. Det vil si at folk kan bestemme over sin eiendom bla. ved at de kan bruke den selv og nekte andre å bruke den.

Det er også mange tomteeiere som setter opp gjerder for avgrense og hevde sine revirer.

Vi har f.eks. sett massevis av skilt rundt omkring hvor det står «privat eiendom», «privat veg», «ingen gjennomgang» m.m. Normalt er tomteeiere, enten det er snakk om boliger eller hytter, i sin fulle rett til å sette opp slike skilt.

Vi har likevel lov til å si at det er ikke alltid like vennlig og sympatisk å «plastre» porter og gjerder på denne måten og det er ikke alltid lov heller.

I Norge har vi nemlig et eget lovverk som gir allmennheten rett til å gå over, og også bruke andres eiendommer. Det heter bl.a. i friluftsloven § 2:

«I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.»

Dette vil si at folk kan gå fritt, og oppholde seg, i skog og mark. Dette er jo store områder hvor andres bruk normalt er til liten sjenanse for eier. Når loven bruker ordet utmark er meningen at retten kun gjelder i slike områder og at innmark faller utenfor allmennhetens rettigheter.

Innmark er definert slik i lovens § 1a:

«Som innmark eller like med innmark reknes i denne lov gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite samt liknende område hvor almenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker.»

En hage faller f.eks. innenfor begrepet «hustomt» slik at folk ikke kan gå gjennom og bevege seg i andre folks hager. Men folk kan likevel ferdes i andres hager og områder som anses som innmark når ferdsel ikke «vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker.»

Hvor stor skal en «hustomt» være for at folk likevel kan ferdes?

Som det fremgår legger bestemmelsen opp til en konkret vurdering bl.a. hvor langt hus og veranda ferdsel skjer. Noen retningslinjer er trukket opp gjennom forskjellige dommer.

I en Høyesteretts dom fra 1998 ble ferdsel som skjedde i strandsonen ca. 75 m. fra bolighus ansett som ikke «utilbørlig fortrengsel». Det ble bl.a. uttalt i dommen at «uttrykket hustomt må begrenses til den mer private sonen rundt bolighuset.»

I en Høyesterettsdom fra 2005 ble ferdsel tillatt på en sti 20m. fra en hytte og som passerte 7,5m. fra et anneks i strandkanten fordi område ikke kunne anses som «liknende område hvor almenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker».

Retten mente at man kunne tillate ferdsel så nært hytta fordi denne lå 4 m. høyere i terrenget enn stien slik at ferdsel ikke var synlig fra hytta. Når det gjaldt annekset mente retten at man også for et anneks må regne med en viss privat sone. Likevel må denne være atskillig mindre enn for hovedhuset.

Vi ser at det oppstår mange tvister rundt allmennhetens rettigheter. Dette skyldes nok at folk blir mer bevisste og fokuserte på retten til ferdsel og øvrige rettigheter til bruk av utmark.