Ansvar for fører av el-sparkesykkel etter trafikkulykke

Kjører du på noen eller bruker en ulovlig el-sparkesykkel kan du bli ilagt både fengselsstraff og erstatningsansvar.

Oslo tingrett avsa den 15.02.2021 dom der fører av en el-sparkesykkel ble dømt til 18 dager i fengsel og inndraging av førerkortet i 1 år. Dommen ble ikke påanket og den er derfor rettskraftig.

I tillegg måtte fører av e-sparkesykkelen betale en betydelig oppreisningserstatning og erstatning for økonomisk tap til en kvinne som ble skadet i ulykken.

El-sparkesykkelen ble også inndratt uten økonomisk kompensasjon, da denne var ulovlig.

Det var fører av el-sparkesykkelen som eide sykkelen selv. Den var «trimmet» slik at den kunne kjøre raskere enn høyeste lovlige hastighet for el-sparkesykler, som er 20 km/t. I følge vitneforklaringene i retten ble det også lagt til grunn at han hadde kjørt alt for fort og at han ikke hadde gjort tilstrekkelig for å unngå ulykken.

Retten slo fast at det ikke var tvil om at føreren kunne klandres for ulykken og at han således hadde overtrådt bestemmelsene i bla straffeloven § 280, vegtrafikkloven § 31 og vegtrafikkloven § 3.

Advokat Else-Marie Merckoll var bistandsadvokat for fornærmede og forhandlet frem krav om oppreisningserstatning og erstatning for fornærmedes økonomiske tap.

 

Erstatning for personskade el-sparkesykkel

El-sparkesykler er relativt nytt i gatebildet, og antallet el-sparkesykler har eksplodert på kort tid. Som med vanlig sykkel er det en viss risiko for at det kan oppstå personskader ved bruk av el-sparkesykkel. Enten ved at man skader seg selv eller andre som ferdes i trafikken. Hvilken erstatning for oppstått personskade kan man da ha rett på?

Ingen ansvarsforsikring/lovpålagt forsikring

En el-sparkesykkel kan sammenliknes med en vanlig sykkel. Det finnes ikke lovbestemmelser som gir eier av el-sparkesykkel plikt til å ha en forsikring som vil kunne erstatte tap ved oppstått personskade.

Eventuelle forsikringsytelser avhenger derfor av om det er tegnet frivillige, private forsikringer.

Skade på deg selv

Hvis du selv blir skadet mens du bruker el-sparkesykkel, og det utelukkende er egen skyld, vil muligheten for å søke erstatning avhenge av hvilke forsikringer du selv har tegnet. Det er også mulig at du har aktuelle forsikringer gjennom kollektive ordninger gjennom f.eks. fagforening eller arbeidsgiver.

Aktuell forsikring ved personskade kan være ulykkesforsikring og reiseforsikring.

Hvis du blir så hardt skadet at du ikke har mulighet til å jobbe kan den økonomiske konsekvensen bli stor. Uføreforsikring eller uførekapital kan gi økonomisk sikkerhet, enten i tillegg til eller istedenfor en ulykkesforsikring/reiseforsikring.

Hvor stor erstatningssummen vil være avhenger av de enkelte forsikringsvilkår.

Det er greit å være oppmerksom på at det kan være begrensninger i hva som erstattes, og i noen tilfeller kan erstatningssummen avkortes hvis du selv har noe skyld i at skaden oppstod.

Skade på andre

Hvis du skader en annen person ved eksempelvis påkjørsel med el-sprakesykkel, og du er skyld i ulykken, kan du bli erstatningsansvarlig for den skadede personens økonomiske tap.

Ved alvorlige personskader kan erstatningsbeløpene etter skadeerstatningsloven bli betydelig, og kan i ytterste konsekvens være på flere millioner.

Enkelte forsikringer som mange har kan imidlertid inneholde ansvarsforsikring som dekke skade påført annen person. For eksempel kan en slik ansvarsforsikring inngå som en del av innboforsikringen.

Påkjørt av bil som el-sparkesyklist

Blir du påkjørt av en bil mens du er på el-sparkesykkel, og føreren av bilen er skyld i ulykken, vil personskade som oppstår kunne erstattes av bilens ansvarsforsikring på samme måte som om du var fotgjenger.

Du kan bl.a. lese mer om dette i artiklene «Trafikkuhell med personskade» og «Trafikkulykke».