Barnets stemme i foreldretvister

Som de fleste er klar over må foreldre ved et samlivsbrudd møte til mekling. Dette gjelder både for gifte og samboende foreldre med barn under 16 år. Selve meklingsprosessen er den første formelle anledningen til å høre barnet.

For meklingen handler om barna, og da er det viktig at barna selv får anledning til å si noe om hva som er viktig for dem.

I løpet av meklingen er formålet å komme frem til en avtale om foreldreansvar, hvor barnet skal bo og samværsrett.

Hvor gamle er barna som blir hørt?

Hos mekler blir barn fra 6 år invitert til å snakke med mekler. Blir foreldrene ikke enige hos mekler er det slik at i en prosess for domstolen, har barn over 7 år en absolutt rett til å uttale seg om hva de tenker om bosted, samvær osv. Dette er en rettighet barn har som følger av både barneloven og grunnloven vår, samt av internasjonale bestemmelser som barnekonvensjonen. I dette ligger at de har en rett på informasjon om saken og om utfallet av saken. Dette gjelder både om utfallet av en prosess for domstolen og en meklingsprosess.

Når det gjelder barn under 7 år skal de også gis adgang til å uttale seg for domstolen dersom de har forutsetninger for å danne seg egne meninger.

Det er viktig at det blir klart for barnet at det er foreldrene som sammen eller eventuelt en domstol som bestemmer hva som vurderes å være den beste løsningen for deres familie.

I hvor stor grad det legges vekt på barnet sin mening vil variere med barnets alder og modenhet. Når barnet er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener om sin situasjon. I dette ligger det at det skal noe spesielt til for at løsningen ikke er i tråd med barnet sine synspunkter.

Barnet i meklingen

I den første timen, som er den obligatoriske meklingstimen, skal det innledningsvis orienteres om hvilken prosess som kan tilbys på familievernkontoret. Prosessen vil tilpasses familien, og det tilbys inntil 7 timer mekling. Disse timene er gratis for foreldrene.

I den første timen orienteres foreldrene om at barnet har rett til å bli hørt, og at man derfor må legge til rette for en barnesamtale for enkelte barn.

Begge foreldre må være enige om at barnet skal tas med til en samtale og sammen bli enige om rammene for samtalen. Mekler vil understreke at det er foreldrene som har ansvaret for å komme frem til en avtale, men det er viktig at barna kan bli hørt om ting de opplever som viktig i sin livssituasjon. Det betyr ikke at de må svare på spørsmål som hvem av foreldrene de helst vil bo hos.

Mekler vil fortelle barnet at det også er deres rett å ikke si sin mening eller fortelle noe om sin situasjon til mekler.

Barnet skal selv i samtalen med mekler bli enige om hva som skal sies til foreldrene.

For barnet så kan prosessen hos mekler være mer skånsom enn dersom saken ender for domstolen. Her skal også barnet bli hørt, men det kan oppleves tøffere for barnet.

Barnet for domstolen

Som nevnt kan nok prosessen for domstolen oppleves som tøffere for barn enn meklingsprosessen.

Det er ikke bestemt hvem barnet skal snakke med om det er dommeren eller en sakkyndig eller eventuelt en annen egnet person.

Høring av barn ned til 7 år og yngre barn byr på spesielle utfordringer. Det er viktig at barnet sin rett til å uttale seg er i tråd med barnet sitt beste. Det er barnet sitt beste som er skal gi rammene for samtalen, det er viktig at barnet kjenner seg trygg og godt ivaretatt. Det kan bety at foreldrene skal være tilstede i samtalen.

Barne- og familiedepartementet har gitt ut en veileder for nærmere innspill knyttet til samtalen.

 

Nye bestemmelser fra 1. januar 2020 om foreldreansvar for foreldre som ikke er gift eller samboere

Hva betyr foreldreansvar?

Dersom du har del i foreldreansvaret for et barn, skal du være med på større avgjørelser om barnet, som for eksempel spørsmål om flytting til utlandet, medisinsk behandling, utstedelse av pass og innmelding i trossamfunn.

Mange foreldre er nok uenige om de skal ha felles foreldreansvar eller ikke fordi de ofte ikke er helt klar over hvilke avgjørelser som ligger innenfor foreldreansvaret.

De fleste foreldre har foreldreansvaret sammen og det byr normalt ikke på de største utfordringer da begge foreldre ønsker å ta del i større avgjørelser om barnet.

Hva med de daglige avgjørelsene?

Det har ikke betydning hvem av partene som har foreldreansvaret når det gjelder de hverdagslige avgjørelser om barnet. For eksempel om barnet må gå til legen for å sjekke hosten, om barnet skal gå i barnehagen eller skolen den aktuelle dagen, hva barnet skal spise eller ha på seg. Dette bestemmer den av foreldrene som barnet er sammen med.

Hvem har del i foreldreansvaret?

Dersom man er gift når barnet blir født er foreldreansvaret automatisk felles.

Dersom man er samboere når barnets blir født er foreldreansvaret også felles. Dette gjelder for barn som er født etter 1. januar 2006. Da kom det en lovendring som gjorde felles foreldreansvaret automatisk for samboere. Før dette måtte foreldrene bli enige om felles foreldreansvar, noe som ofte skjedde allerede etter fødselen ved avkryssing på skjema om farskap og foreldreansvar.

Dersom man ikke bor sammen når barnet blir født, har mor foreldreansvaret alene. Foreldrene kan også i disse tilfellene avtale at de skal ha felles foreldreansvar, eller at far skal ha det alene. En slik avtale må dere sende til folkeregisteret for at den skal bli gyldig og begge må undertegne den.

Flytter sammen etter barnet ble født?

Det er viktig å være klar over at dersom dere ikke bodde sammen da barnet ble født får man ikke felles foreldreansvaret selv om man flytter sammen senere. Dere må da sende inn avtale om felles foreldreansvar til Folkeregisteret.

Nye regler for ikke gifte ikke samboende foreldre

For foreldre som ikke er gift og som ikke bor sammen når barnet blir født, endres imidlertid bestemmelsene fra 1. januar 2020. Da får også disse foreldrene automatisk felles foreldreansvar. Dette vil gjelde for barn født etter 1. januar 2020. Innen ett år etter barnets fødsel kan imidlertid mor melde fra til Folkeregisteret om at hun ønsker foreldreansvaret alene. Dersom far likevel ønsker del i foreldreansvaret og han ikke blir enig med mor om dette, må han ta saken inn for domstolen. Domstolen vil da vurdere om det anses best for barnet med felles foreldreansvar eller ikke. Far kan også innen ett år etter barnets fødsel melde fra om at han ikke ønsker del i foreldreansvaret.

Flytter fra hverandre etter barnet ble født?

Til slutt er det greit å være klar over at dere har felles foreldreansvar selv om dere flytter fra hverandre etter at barnet ble født. Dette vil være tilfelle etter både gamle og nye bestemmelser.