Erstatningsansvar og forsikringsregler ved bruk av el-sparkesykkel

Den som bruker el-sparkesykkel vil selv kunne bli erstatningsansvarlig dersom man påfører skade på andre under bruk av el-sparkesykkelen. Det er ikke påbudt i Norge i dag med ansvarsforsikring.

Det kan dermed koste deg mye dersom du påfører andre skade.

Etter norsk rett kan en el-sparkesyklist bli erstatningsansvarlig dersom syklisten forsettlig eller uaktsomt påfører andre en skade under syklingen, som fører til at den skadelidte lider et økonomisk tap. Selv om mange e-sparkesykler har en toppfart på bare 20 kilometer i timen, kan bruken av el-sparkesykkelen likevel medføre en risiko for personskade på andre, for eksempel fotgjengere. Det betyr at el-sparkesyklisten må være aktsom, dvs. opptre hensynsfullt og forsiktig, slik at for eksempel fotgjengere, eldre og svaksynte ikke risikerer å bli påkjørt.

Generelt må det antas at det ikke skal mye til for å bli ansett som uaktsom dersom man har påført andre en skade under bruk av el-sparkesykkel

Bruken av el-sparkesykkelen skjer som oftest i umiddelbar nærhet til fotgjengere, og da må man kunne klare å stanse i enhver situasjon som oppstår slik at man ikke skader fotgjengeren.

Det er også viktig å være klar over at el-sparkesyklisten kan bli erstatningsansvarlig for annen skade enn personskade, f.eks. der el-sparkesyklisten skraper opp en dyr bil.

I vilkårene til de største selskapene som leier ut sparkesykler, står det at skader som oppstår på sykkelen eller på andre, må dekkes over egen forsikring.

Dersom el-sparkesyklisten har en innboforsikring, vil ansvarsdekningen i innboforsikringen som oftest dekke skade som syklisten påfører andre, dersom syklisten har havnet i et rettslig erstatningsansvar. Forsikringen dekker ikke skader som er påført forsettlig. Og ofte har ikke studenter og unge i etableringsfasen slik innboforsikring. I verste fall kan man dermed bli erstatningsansvarlig for millionbeløp dersom man uaktsomt har påført andre en skade og et økonomisk tap under bruk av el-sparkesykkelen. Som regel har ansvarsforsikringer knyttet til innboforsikring er maksimalbeløp per skadehendelse på tre millioner kroner.

Barn er omfattet av foreldrenes innboforsikring.

Men dersom barnet flytter og melder adresseendring til folkeregisteret, må barnet ha egen innboforsikring. Yngre, som ofte benytter el-sparkesykkel, bør derfor være ekstra påpasselige med å ha egen innboforsikring.

Man vil imidlertid ikke være dekket av ansvarsforsikringen for skader man har påført seg selv.

I en situasjon hvor syklisten selv har blitt skadet, må skaden isteden dekkes under andre forsikringer, for eksempel ulykkesforsikringer eller uføreforsikringer, der man blir ervervsmessig ufør. Forsikringen omfatter heller ikke skader på selve el-sparkesykkelen eller skade på gjenstander eller eiendom.

Det er ikke uvanlig at man har ulykkesforsikringer gjennom helårs reiseforsikring eller forsikringer gjennom arbeid eller fagforening. Men det er ikke uvanlig at disse forsikringene gir bare en begrenset dekning for det økonomiske tapet.

Er man forsikret når man bruker el-sparkesykkel?

Bruk av el-sparkesykler har vist seg å medføre en forholdsvis stor skaderisiko. I Norge er vi vant til at kjøretøy som medfører slik skaderisiko, har forsikringer som kommer til anvendelse om noen blir skadet. Men hvordan er dette ved bruk av el-sparkesykkel?

Er el-sparkesykkel kjøretøy?

Ved en lovendring 10. april 2018, ble elektriske sykler definert til ikke å være «kjøretøy» etter bilansvarslovens bestemmelser. Vanlige elektriske sykler og el-sparkesykler er derfor å anse som en vanlig tråsykkel. Det medfører at reglene om forsikringsplikt for kjøretøy ikke gjelder for el-sykler.

Det klare utgangspunkt er derfor at du ikke har noen forsikring når du bruker el-sparkesykkel. Dette gjelder både om du skader deg selv eller om du skader andre.

Utleieselskapenes ansvar

Selskap som leier ut el-sparkesykler, vil ikke ha noe ansvar for skade du påfører andre eller deg selv. Skyldes ulykken en feil på selve el-sparkesykkelen, kan dette likevel stille seg annerledes.

Dette selv om de fleste utleieselskaper har inntatt i sine vilkår at de begrenser sitt ansvar. Dette må vurderes konkret i hver sak.

Skader på andre personer: innboforsikring med ansvarsforsikring?

Om du ved bruk av el-sparkesykkel skader andre, er du økonomisk ansvarlig for skadene dersom du har handlet uaktsomt eller forsettlig.

Det vil litt enkelt si at om ulykken var din skyld, må du betale erstatning til den du skadet.

Når man ferdes i trafikken, så skal det lite til for å anses å ha opptrådt uaktsomt. Dette særlig om ulykken skjer på fortau eller andre plasser hvor fotgjengere har tilgang.

Erstatningen du må betale, vil følge reglene om erstatning i skadeerstatningsloven. Om den som skades blir påført en varig skade, kan det være snakk om millionbeløp. Da kan det være meget viktig å ha en forsikring som dekker denne erstatningsutbetalingen.

De fleste innboforsikringer har en ansvarsforsikring for privat rettslig ansvar. Det vil si en forsikring som kan brukes når noen krever erstatning for en skade som du er ansvarlig for. Da vil forsikringsselskapet «overta» dette kravet, og behandle saken for deg ovenfor kravstiller. Det kan likevel være forholdsvis store egenandeler du blir ansvarlig for.

Merk deg at det også kan være spesielle vilkår for hva som er omfattet eller ikke. Om du har handlet forsettlig, vil normalt ikke denne innboforsikringen gjelde. Det kan også være at vilkårene kun gjelder om du eier el-sparkesykkelen privat, og ikke har leid den gjennom et utleiefirma.

Ungdom og studenter uten forsikring

Det er flest unge som benytter sparkesykkelen. Studenter som leier bolig har ikke nødvendigvis innboforsikring, og risikerer derfor betydelig erstatningsansvar. Sjekk likevel om du kan være omfattet av dine foreldres innboforsikring, selv om du store deler bor på studiestedet og ikke i barndomshjemmet.

Skader på ting og gjenstander

Også skader på ting og gjenstander kan bli svært dyrt. Kjører du f. eks. inn i en bil, kan reparasjonskostnadene bli omfattende. Normalt vil denne bilen ha en ansvarsforsikring som dekker skaden, men forsikringsselskapet kan da kreve regress mot deg for utbetalingen, dersom du kan lastes for ulykken.

Skader på motorvern, gjerder og andre gjenstander kan også bli omfattende. Her vil du også være avhengig av å ha en innboforsikring med ansvarsdekning.

Skader på deg selv– ulykkesforsikring?

Om du selv blir skadet ved bruk av el-sparkesykkel, er du avhengig av å ha tegnet egne forsikringer for å få erstatning dersom ulykken var et uhell eller din egen skyld. Da gjelder normalt vanlige ulykkesforsikringer som du kan ha tegnet privat. Om du blir varig arbeidsufør, må du ha tegnet forsikring mot uførhet for å få rett til utbetaling.

Men; du kan få redusert hele eller deler av utbetalingen grunnet din egen medvirkning til ulykken og skaden. Særlig gjelder dette dersom du var påvirket av alkohol.

Om det er andre som er skyld i ulykken, kan du ha et erstatningskrav mot den ansvarlige. Dette må vurderes konkret. Det kan også være en utfordring at selv om du har rett til erstatning, har ikke skadevolderen midler til å betale.

Bør det lovfestes plikt til å tegne forsikring for el-sparkesykler?

Det kan være gode grunner til å lovfeste plikten til å tegne ansvarsforsikring for el-sparkesykler. Særlig gjelder dette for selskapene som driver utleie av el-sparkesykler. De har i sine vilkår overlatt alt ansvaret for erstatningskrav til brukerne.

Jeg ser for meg at dette vil skape mange problematiske situasjoner fremover.

Hva når det er uklart hvem som har ansvaret for ulykken? Hva når skadevolder ikke kan betale? Hva når en ungdom skader en annen, og starter voksenlivet med millionkrav mot seg?

Når myndighetene oppfordrer til miljøvennlig transportmidler og legger til rette for selskaper som driver utleie med økonomisk gevinst, er det en risiko samfunnet bør ta mer på alvor, og også ta mer av ansvaret for.

Dette kan enkelt gjøres ved å enten definere denne type transportmidler som «kjøretøy», eller lage en egen lov om ansvarsforsikring for el-sparkesykler som benyttes til utleie.

Jeg ser for meg at sistnevnte er den rette veien å gå.

Det er ikke sikkert privateide el-sykler bør ha den samme plikten, men dette bør vurderes grundig. Det ble ikke gjort endringer i dette, da det ble vurdert nye forskrifter i 2021.

Det ble derimot ny forskrift for utleiesparkesykler, som begrenser antall el-sykler m.m.

 

 

Trude Stormoen 13.12.2021